Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Outcast [30%]

Outcast [30%]

rp 59166.jpg
rp 59166.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A máme tu dal­ší díl téměř pra­vi­del­né­ho okén­ka „Vzhůru k herec­ké­mu dnu s Nicolasem Cagem.“ Dnešní díl má název Outcast nebo­li jak se Nic s Anakinem spo­jil. Divíte-li se humo­ru takhle hned z počát­ku, věř­te, že jinak se podob­ná zále­ži­tost roz­dý­chat moc nedá. Tahle pec­ka, kte­rá se naštěs­tí do čes­kých ani slo­ven­ských kin nedo­sta­ne, totiž opět uka­zu­je, jak špat­né to vše vlast­ně může být. A že oba hlav­ní hereč­tí před­sta­vi­te­lé mají ješ­tě hod­ně kam kle­sat. 

Jacob (Hayden Christensen) se vydá­vá na daleký východ, pát­rat po svém býva­lém uči­te­li z dob válek, kte­rý se stal nyní míst­ní legen­dou zva­nou Bílý duch (Nicolas Cage). Zatímco po něm ovšem pát­rá, zamo­tá­vá se do mocen­ských spo­rů o prá­vě uvol­ně­ný trůn. Jeden ze tří potom­ků krá­le jej zabil poté, co se sláb­nou­cí vla­dař roz­ho­dl krá­lov­ství pře­dat radě­ji dru­ho­ro­ze­né­mu syno­vi než své­mu prvo­ro­ze­né­mu, ze kte­ré­ho se stal nelid­ský zabi­ják. Druhorozený syn krá­le je tedy na útě­ku i s krá­lov­skou peče­tí, kte­rá mu jako jedi­ná může zajis­tit trůn. Jenže ces­ta ke gene­rá­lům loa­jál­ním jeho otci je dale­ká a jedi­ně Jacob jim může pomo­ci se tam dopra­vit, když na jejich sto­pě je celá armá­da jeho bra­t­ra. 
Zmatení? Ono to není až tak slo­ži­té jak by se to moh­lo zdát. V pod­sta­tě sta­čí vzít jaké­ko­liv prů­měr­né fan­ta­sy, smí­chat jej s asij­skou téma­ti­kou, plesk­nout k tomu hned něko­lik béč­ko­vých a céč­ko­vých her­ců a máte výsled­ný koktejl už vlast­ně téměř hoto­vý. A ono to para­dox­ně mini­mál­ně téměř hodi­nu jako doce­la faj­no­vé, i když nesku­teč­ně blbé a laci­né fan­ta­sy béč­ko i doce­la fun­gu­je. Alespoň tedy v rám­cích mož­nos­tí. Pak, když už si říká­te, že to vlast­ně tak špat­né nebu­de, se všech­no změ­ní. A změ­ní se to k dale­ko hor­ší­mu. 
Hayden Christensen je znám tím, že moc neu­mí hrát ale tady naneštěs­tí není sám a tak o něja­ké kon­zis­ten­ci nebo věro­hod­nos­ti postav a jejich činů nemů­že být ani řeč. Divadelní sou­bor Kačenka z Dolní pol­ní by mohl závi­dět. Takové břeč­ko­vé výko­ny se totiž jen tak nevi­dí, nicmé­ně to co před­vá­dí Nicolas Cage v rádo­by super­drs­ném zjiz­ve­ném kdy­si nábo­žen­sky moti­vo­va­ném vojá­ko­vi s poku­sem o evrop­ský pří­zvuk, to je něco, co by i lidé zna­lí jeho sou­čas­né fil­mo­gra­fie čeka­li jen ztě­ží. A mini­mál­ně ame­ric­ká fil­mo­vá aka­de­mie by měla zvá­žit do budouc­na klau­zu­li o vra­ce­ní Oscarů, pro­to­že pokud vítěz toho­to pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní může bez­trest­ně před­vá­dět podob­né zvrá­ce­nos­ti, mělo by to být pova­žo­vá­no za zlo­čin pro­ti pří­ro­dě. A to i v kon­tras­tu s těmi špat­ný­mi výko­ny, kte­ré pře­vá­děl ve svých nej­zná­měj­ších exsce­sích jako Rituál nebo Ghost Rider.  
Navíc, ač se vás film sna­ží lákat prá­vě na toho­to kdy­si oblí­be­né­ho her­ce, jeho čas na plát­ně by se vešel ani ne do půl hodi­ny. Objeví se na prv­ní expo­zič­ní scé­nu a poté se vrá­tí jen na nece­lých dva­cet minut v závě­ru. Navíc jeho posta­va je zre­du­ko­vá­na na moti­vač­ní sílu za jed­ná­ním hlav­ní­ho hrdi­ny, plná klišé a prázd­ných slov. A v koneč­ném důsled­ku by mož­ná bylo dale­ko víc fajn, kdy­by se nako­nec vůbec neu­ká­za­la. 
Audiovizuálně to žád­ný vel­ký prů­ser není, ostat­ně těch pár bojo­vých scén nevy­pa­dá moc otrav­ně a vět­ši­na z nich je tako­vý sne­si­tel­ný béč­ko­vý prů­měr, tedy nic pro­ti niče­mu. Jedinou ale­spoň tro­chu chva­li­teb­nou strán­kou celé­ho pro­jek­tu je pak hudeb­ní dopro­vod o kte­rý se posta­ral Guillaume Roussel. Fantasy stan­dard s pár cel­kem fajn nápa­dy a moti­vy ale nic extra památ­né­ho. Což je ovšem to nej­lep­ší, co se dá říci o kte­ré­ko­liv čás­ti toho­to fil­mu. 
Outcast je výstav­ní břeč­ka, kte­rá jen pod­tr­hu­je fakt, že Hayden Christensen díru do svě­ta zkrát­ka neu­dě­lá, ať už se sna­ží jak chce, a že Nicolas Cage se s kaž­dou dal­ší rolí sna­ží pře­svěd­čit lidi o tom, že může podat ješ­tě hor­ší výkon než posled­ně. Ze dvou tře­tin sne­si­tel­né fan­ta­sy béčko/céčko je zre­du­ko­vá­no na ato­my pra­chmi­zer­ným tře­tím aktem, ve kte­rém je roz­pou­tá­no peklo plné klišé, silác­kých keců a opí­rá­ní se o ty nej­vět­ší ste­re­o­ty­py a pří­bě­ho­vé šab­lo­ny. A v závě­rů se ješ­tě při­ho­dí pár WTF momen­tů a je konec. Zkrátka jen pro sil­né žalud­ky. Případně pro maso­chis­ty.    
Tak tady se zase píše his­to­rie. Ze dvou tře­tin mizer­né avšak do urči­té míry sne­si­tel­né klišé a běž­nos­tí napl­ně­né fan­ta­sy z dale­ké­ho výcho­du se roz­pad­ne na padrť v momen­tě, kdy se do pří­bě­hu navrá­tí po hodi­ně Nicolas Cage coby Británií říz­lý, nábo­žen­stvím kova­ný a vojá­ky zjiz­ve­ný Bílý duch, nebo­li koneč­ně v roli, kte­rá pře­ko­ná svo­ji špat­nos­tí i legen­dár­ní Rituál. Ne že by ostat­ní podá­va­li výko­ny lep­ší, nicmé­ně v zemi sle­pých je i jed­no­o­ký krá­lem (to jsem si holt nemohl odpus­tit).   

 Koktejl: 

80% Sterilní, hloupé a laci­né
10% Čína
10% Fantasy

Outcast
Akční / Dobrodružný / Historický
USA / Čína / Kanada, 2014, 99 min

Režie: Nick Powell
Hudba: Guillaume Roussel
Hrají: Nicolas Cage, Hayden Christensen, Jawed El Berni, Andy On, Yifei Liu, Max Huang 

http://www.csfd.cz/film/232100-outcast/
http://www.imdb.com/title/tt1552224/


Podívejte se na hodnocení Outcast na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96419 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71703 KB. | 14.07.2024 - 06:25:44