Kritiky.cz > Festivaly > Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

a person standing in a dark room description gene
a person standing in a dark room description gene
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmová pře­hlíd­ka Vary ve vašem kině uvá­dí tři výraz­né sním­ky 53. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary do čes­kých kin. KVIFF Distribution, spo­leč­ný dis­tri­buč­ní label MFF Karlovy Vary, České tele­vi­ze a Aerofilms, při­ná­ší bez­pro­střed­ně po jeho skon­če­ní kou­sek fes­ti­va­lo­vé atmo­sfé­ry a roz­ma­ni­tos­ti kar­lo­var­ské­ho pro­gra­mu divá­kům po celé repub­li­ce. „Ozvěny“ fes­ti­va­lu před­sta­ví hned tři skvě­lé fil­my z nesou­těž­ní­ho pro­gra­mu: milost­ný pří­běh Studená vál­ka osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Pawła Pawlikowského oce­ně­né­ho za nej­lep­ší režii na fes­ti­va­lu v Cannes, sever­sky chlad­ný psy­cho­thriller Tísňové volá­ní a lás­kou, barva­mi a něž­ným humo­rem pro­stou­pe­ný sní­mek Mama Brasil.

Vary ve vašem kině začí­na­jí v pon­dě­lí 9. čer­ven­ce 2018.

A person standing in a dark room Description generated with very high confidence

Studená vál­ka

(Zimna Wojna, Polsko/Velká Británie/Francie, 2018, dra­ma, 89 min)

„Tajuplný, nád­her­nou hud­bou a bri­li­ant­ní cho­re­o­gra­fií pro­tknu­tý, vizu­ál­ně okouz­lu­jí­cí sní­mek.“

THE GUARDIAN

V obdo­bí budo­vá­ní sta­lin­ské­ho Polska, ale také moder­ní západ­ní Evropy se ode­hrá­vá pří­běh vel­ké osu­do­vé lás­ky zpě­vač­ky Zuly a skla­da­te­le Wiktora. Nedokážou žít spo­lu, ale záro­veň se fatál­ně při­ta­hu­jí a nevy­dr­ží být bez sebe. V kuli­sách Varšavy, Berlína a Paříže zní jaz­zo­vá a folklor­ní hud­ba a Zula s Wiktorem roze­hrá­va­jí nád­her­nou, ale hoř­kou bala­du, svo­ji vlast­ní stu­de­nou vál­ku.

Kunderovsky ladě­ným milost­ným epo­sem nava­zu­je Pawel Pawlikowski na úspěch osca­ro­vé Idy. Za dílo nabi­té elek­tri­zu­jí­cí hud­bou i obra­zo­vou krá­sou byl na fes­ti­va­lu v Cannes odmě­něn Cenou za nej­lep­ší režii.

Ultimátní love-story ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí stu­de­né vál­ky vyprá­vě­ná křiš­ťá­lo­vě čis­tým fil­mo­vým jazy­kem, v němž je kaž­dý záběr nabi­tý krá­sou a význa­mem.

režie Paweł Pawlikowski scé­nář Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki, Piotr Borkowski kame­ra Łukasz Żal PSC střih Jarosław Kamiński PSM hra­jí Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza

~

A person wearing a black shirt Description generated with high confidence

Tísňové volá­ní

(Den Skyldige, Dánsko, 2018, thriller, 85 min)

„Adrenalinem nasák­lé mis­trov­ské dílo.“

THE HOLLYWOOD REPORTER

Asger Holm, býva­lý poli­cis­ta, kte­ré­mu byla při­dě­le­na služ­ba na tís­ňo­vé lin­ce, odpo­ví na volá­ní od une­se­né ženy. Když je hovor náh­le pře­ru­šen, začí­ná po ženě a jejím únos­ci pát­rat. S tele­fo­nem jako jedi­ným nástro­jem, obklo­pen stě­na­mi kan­ce­lá­ře vstou­pí Asger do závo­du s časem, aby zachrá­nil ohro­že­nou ženu. Zločin, kte­rý odkrý­vá, je však mno­hem vět­ší, než se na začát­ku moh­lo zdát.

Jeden z nej­slib­něj­ších tvůr­ců nové dán­ské fil­mo­vé gene­ra­ce, reži­sér Gustav Möller, ve svém prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu oce­ně­ném na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance Cenou divá­ků za nej­lep­ší zahra­nič­ní film, expe­ri­men­tu­je s lid­skou před­sta­vi­vos­tí, smys­ly, stra­chem a pře­svěd­če­ním, že nej­sil­něj­ší fil­mo­vé momen­ty, jsou ty co, nevi­dí­te.

Neúprosně napí­na­vý, sever­sky chlad­ný psy­cho­thriller, ve kte­rém býva­lý poli­cis­ta boju­je s časem, aby zachrá­nil une­se­nou ženu.

režie Gustav Möller scé­nář Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen kame­ra Jasper J. Spanning střih Carla Luffe hra­jí Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen, Omar Shargawi

~

A person looking at the camera Description generated with very high confidence

Mama Brasil

(Benzinho, Brazílie/Uruguay, 2018, dra­ma, 98 min)

Rodinné bale­ní lás­ky

Irenin svět, to jsou její čty­ři syno­vé, man­žel sní­lek, nešťast­ně pro­vda­ná sest­ra, roz­pa­da­jí­cí se domek na před­měs­tí Rio de Janeira, neu­stá­lý ruch, radost, pusin­ky, objí­má­ní, slzy, moře a sta­rost, aby všich­ni byli naje­ze­ní, umy­tí, šťast­ní a milo­va­ní.  Když její nej­star­ší syn Fernando dosta­ne pří­le­ži­tost hrát pro­fe­si­o­nál­ně háze­nou v Německu, je za něj šťast­ná, ale nej­ra­dě­ji by ho nikam nepus­ti­la.

Nejobyčejnější pří­běh o rodi­čích a dětech od bra­zil­ské­ho reži­sé­ra Gustava Pizzia v hlav­ní roli s okouz­lu­jí­cí Karim Teles, dojí­má, baví, zahří­vá a sli­bu­je, že život má spous­tu barev a nových začát­ků.

Láskou a něž­ným humo­rem pro­stou­pe­ný pří­běh milu­jí­cí ženy, kte­ré se mění život pod ruka­ma.

režie Gustavo Pizzi scé­nář Karine Teles, Gustavo Pizzi kame­ra Pedro Faerstein střih Livia Serpa hra­jí Karine Teles, Otavio Muller, Adriana Esteves, Cesar Troncoso, Konstantinos Sarris a dal­ší

Vary ve vašem kině ply­nu­le navá­žou na kar­lo­var­ský fes­ti­val a ve více než 30 kinech budou pro­bí­hat až do kon­ce čer­ven­ce. I po jejich skon­če­ní se však fil­my z pře­hlíd­ky obje­ví samo­stat­ně v pro­gra­mech kin.

Během prv­ních dvou roč­ní­ků se Vary ve vašem kině setka­ly s vel­kým zájmem kina­řů i divá­ků a vybra­né fil­my shlédlo ve svých oblí­be­ných kinech přes 120 000 divá­ků.

Více infor­ma­cí o fil­mech a akci Vary ve vašem kině najde­te na webu KVIFF Distribution.

Plakát, foto­gra­fie a dal­ší pod­kla­dy ke sta­že­ní na http://aero.capsa.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Beast, The (1996)1. dubna 2017 Beast, The (1996) Film na kterém jsem vedle Čelistí vyrůstal. Poblíž malého městečka Graves Point se začínají dít podivné věci, které znepokojují většinu místních obyvatel, protože se jedná […] Posted in Horory
  • Bad Moon (1996)1. února 2018 Bad Moon (1996) Jestli někdo nesnáší vlkodlaka, pak je to pes… Během svého pobytu v nepálské džungli je Ted napaden běsnícím monstrem a jeho přítelkyně roztrhána na kusy. Až doteď […] Posted in Horory
  • Seven Days to Live (2000)25. prosince 2020 Seven Days to Live (2000) Toto místo vám dá jen sedm dní k životu a záchraně. Potom vás pohltí navždy!Po nešťastné smrti malého syna se zdrcený spisovatel Martin a jeho žena Ellen rozhodnou přestěhovat na […] Posted in Horory
  • Život pod vodou - recenze10. dubna 2005 Život pod vodou - recenze Nejnovější film nadějného režiséra Wese Andersona Život pod vodou je označován jako komedie. Po shlédnutí filmu však musím konstatovat, že spíš než dlouhé a nekontrolovatelné výbuchy […] Posted in Filmové recenze
  • Zmizení Alice Creedové – skromný únos s překvapením(i)27. listopadu 2023 Zmizení Alice Creedové – skromný únos s překvapením(i) Filmfanatic pro vás mapuje především vody mimo mainstream a britský nezávislý thriller Zmizení Alice Creedové je skvělou ukázkou toho, že k natočení kvalitního filmu stačí třeba jen tři […] Posted in Retro filmové recenze
  • #DP98: Little Bird21. září 2020 #DP98: Little Bird Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Darcy Van Poelgeest Kresba: Ian Bertram Díky letošním Eisnerům jsem se dostal k několika komiksům, které by mě za normálních okolností […] Posted in Recenze komiksů
  • Nejlepší maminka na světě17. března 2023 Nejlepší maminka na světě Maminku máme všichni. Maminku, která léčí naše bolístky a nutí nás, abychom se teple oblékali, když je špatné počasí. A kdo je vlastně maminka? Otázka je to docela jednoduchá, přesto na ni […] Posted in Recenze knih
  • První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 0710. května 2023 První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 07 Posted in Videa
  • Čepel smrti (2009)12. ledna 2013 Čepel smrti (2009) Nikdo neví, kdo se skrývá pod tajemnou maskou, ale všichni poznají ostrost jeho čepele. Policie řeší zapeklitý případ: Ve městě se objevil záhadný vrah, který vyvraždil celou rodinu a […] Posted in Horory
  • Višňový čokoládový koláč10. listopadu 2016 Višňový čokoládový koláč Višně mi nikdy nechutnaly - byly na mě moc kyselé a tak jsem na jídlo i na pečení preferovala třešně. Až minulý rok jsem z nich zkusila něco upéct a žasla jsem! Jejich nakyslá chuť krásně […] Posted in Domácí rady

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84810 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71509 KB. | 24.06.2024 - 02:24:18