Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pacific Rim - Útok na Zemi | Pacific Rim [35%]

Pacific Rim - Útok na Zemi | Pacific Rim [35%]

rp pacific rim02.jpg
rp pacific rim02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Jméno Guillerma del Tora snad netře­ba před­sta­vo­vat. Mexický talent, kte­rý si udě­lal jmé­no pře­de­vším tem­ný­mi sním­ky a jeho Faunův laby­rint byl dokon­ce nomi­no­ván na Oscara, už pat­ří k těm zaži­tým jmé­nům zao­ce­án­ské tvor­by. Z jeho režie jed­né čás­ti Hobita bohu­žel sešlo, nicmé­ně Guillermo pro­to měl důvod. Tím byla téměř dvou­setmi­li­o­no­vá sci fi řež­ba Pacific Rim - Útok na Zemi, kte­rá se u nás za nece­lý měsíc dosta­ne na Bluray a DVD. Je dob­ře že dal reži­sér před­nost gigan­tic­kým robo­toům a mimo­zemš­ťa­nům pro­stor před vel­ko­le­pou kniž­ní adap­ta­cí pod­le scé­ná­ře na kte­rém se podí­lel? 
Země už není tím klid­ným mís­tem jako v sou­čas­nos­ti. V budouc­nos­ti se totiž v Tichém oce­á­nu ote­vřel galak­tic­ký por­tál, kte­rý na Zemi trans­por­tu­je obrov­ská mon­stra, Kaiju. Jedinou mož­nos­tí jak s nimi bojo­vat je celo­svě­to­vý pro­gram Jaegerů, obřích robo­tů pilo­to­va­ných dvě­ma pilo­ty, pomo­cí kte­rých se lidé mají ale­spoň něja­kou mož­nost brá­nit obrov­ským mon­st­rům. Raileigh se svým bra­t­rem pat­ří k těm nej­lep­ším. Jednoho dne však jejich útok nevy­jde upl­ně pod­le před­stav, jejich robot „Gipsy Danger“ je těž­ce poško­zen a Raileghův bra­tr zabit. Ten pro­to skon­čí s pilo­to­vá­ním a živí se jako děl­ník na stav­bě obra­né­ho valu, kte­rý má být tou nej­e­fek­tiv­něj­ší linií ochra­ny pro­ti nepřá­te­lům. Když je však pro­gram Jaegerů o něko­lik let poz­dě­ji ukon­čen, Raileghův býva­lý vedou­cí důstoj­ník Stacker Pentecost jej povo­lá zpět do služ­by. Dostal totiž na povel zby­tek Jaegerů a na posled­ní základ­ně poblíž Tokia, kde ješ­tě tito robo­ti ope­ru­jí, plá­nu­je posled­ní útok pro­ti samot­né­mu por­tá­lu, aby ukon­čil inva­zi mimo­zem­ských potvor jed­nou pro vždy. To však ješ­tě netu­ší, že v momen­tě kdy tech­no­lo­gie obran­né­ho valu selže, je tenhle jejich odváž­ný plán posled­ní šan­cí lid­stva na pře­ži­tí.
Musím se při­znat, na tohle jsem se oprav­du těšil. Přeci jen, sní­mek kde si něko­lik desí­tek met­rů vel­cí robo­ti a mimo­zemš­ťa­ni dáva­a­jí doslo­va po hubě, co víc si může ta dětin­ská část ve mně přát. Navíc, Guillermo del Toro naroz­díl od čis­tě akč­ní­ho Michaela Baye umí i atmo­sfé­ru, tak­že to moh­lo dopad­nou jen lépe, než prá­vě Bayova Transformeří série, ne? Jak poše­ti­lé ode mě si mys­let, že by se zde moh­lo jed­nat o něco víc, než jen o akč­ní sek­ven­ce narou­bo­va­né na pato­sem pro­lez­lý sní­mek. To je totiž přes­ně to, co bohu­žel Pacific Rim - Útok na Zemi je.   
Už od prv­ních minut se del Toro a ostat­ní sna­ží šla­pat nekom­pro­mis­ně na plyn a doslo­va vás vrh­nou do víru dění. To samo o sobě není na ško­du, kdy­by ono budo­vá­ní atmosé­ry lid­stva pod mimo­zem­ským nátla­kem nepro­bí­ha­lo téměř výhrad­ně fro­mou sko­ko­vých sek­ven­cí, při kte­rých se pro­le­tí znač­nou rych­los­tí a divák nemá upl­ně dobrou mož­nost se akli­ma­ti­zo­vat na změ­ny kte­ré ona sek­ven­ce při­na­ší. Je to jako kdy­by někdo při prv­ním názna­ku teče­ní pomy­sl­né vody do bot zařval na pla­ce „A sak­ra! Zrychlovačka a Roboti!“´Čekáte něco víc než jen dvě hodi­ny mlá­ce­ní robo­tů po tla­mě emzá­ků vším mož­ným co najdou pova­lo­vat se na zemi? Hehe, v tom pří­pa­dě máte smůlu. Dostanete tak maxi­mál­ně dal­ší dáv­ku před­ví­da­tel­né­ho a ničím neo­ri­gi­nál­ní­ho děje na poza­dí a ... ano, dal­ší robo­ty. 
Není to však jen vina poměr­ně hloupé­ho a neo­ri­gi­nál­ní­ho scé­ná­ře. Pacific Rim je pře­de­vším cel­kem neo­ri­gi­nál­ní sní­mek cel­ko­vě. Ano, Guillermo si zaslou­ží uzna­lé poky­nu­tí hla­vou za to, že se mu tuhle mega­lo­man­skou sran­du za bez­má­la dvěs­tě mega poda­ři­lo pro­tla­čit do pro­duk­ce, ovšem v momen­tě, kdy z rov­ni­ce odstra­ní­me oprav­du efekt­ní bit­ky dvou a více veli­ká­nů, co nám zůsta­ne? Originalita sním­ků kon­čí tak mož­ná v rám­ci při­zna­ných a nepři­zna­ných inspi­ra­cí. Navíc sní­mek půso­bí i v tako­vém­to mon­stroz­ním měřít­ku až pří­liš laci­ně, nud­ně a dovo­lil bych si i říci, že jsou pasá­že kte­ré mají poten­ci­ál vyvo­lat trva­lé poško­ze­ní moz­ku.

Tohle se pros­tě nepo­ved­lo. Akční scé­ny jsou sice o něčem, znač­nou část jich ale už vyspo­i­lo­va­ly trai­le­ry, to co je ale mezi nimi je bohu­žel mizé­rie. Charlie Hunnam navíc jen pře­svěd­ču­je, že je nesku­teč­né dře­vo, kte­ré­mu bys­te nevě­ři­li ani kdy­by umí­ral. Solidní hla­so­vý apa­rát a muž­ná musku­la­tu­ra holt nejsou všech­no. Zachránit se to sice sna­ží Idris Elba coby badass velí­cí důstoj­ník, když mu však podrá­ží nohy jeho vlast­ní dia­lo­gy, ani jeho nesku­teč­né cha­risma to nedo­ká­že zachrá­nit. Zklamavší je navíc ten­to­krát i skla­da­tel Ramin Djawadi, kte­rý kopí­ru­je snad veš­ke­ré mož­né šab­lo­ny, kte­ré jen můře a jeho hudeb­ní dopro­vod mís­ty až nepří­jem­ně při­po­mí­ná (pokud se to dá ješ­tě ozna­čit při­po­mí­ná­ním a ne jen pra­chspros­tou vykrá­dač­kou) jiné, poměr­ně vel­mi dob­ře zná­mé moti­vy. 

Guillermo del Toro je schop­ný reži­sér, kte­ré­mu se daří vykres­lit poměr­ně sluš­ně monu­men­tál­nost Jaegerů, avšak mizer­ný, ste­re­o­ty­pů plný a klišé a pato­su přecpa­ný pří­běh mu podrá­ží nohy napros­to trestu­hod­ně. Nakonec, čekáte-li vylo­že­ně hloupý film pln zábav­né monu­men­tál­ní akce, i tak ty dvě hodi­ny a čtvrt vychá­zí jako vylo­že­né zkla­má­ní. Hloupoučký mix vše­ho mož­né­ho i nemož­né­ho trpí poměr­ně vše­my před­sta­vi­tel­ný­mi nešva­ry, tedy kro­mě Idirise Elby a vel­ké čás­ti akč­ních scén, kte­ré jsou tou jedin­nou, vylo­že­ně světlou čás­tí sním­ku. Zbytek je totiž asi tako­vý podiv­ný mate­ri­ál, že vás to nutí při­klá­dat dlaň (face­palm) k hla­vě v tako­vé frek­ven­ci, že by si z vás vzal inspi­ra­ci kaž­dý sluš­ný Dj z ves­nic­ké dis­ko­té­ky.  

Roboti! - A co pří­běh? - Copak jsi mě nesly­šel? Roboti! - Asi takhle to prav­dě­po­dob­ně vypa­da­lo na sra­zu scé­náris­tů Pacific Rimu - Útoku na Zem. Guillermo del Toro nato­čil v akci sil­ný a majestát­ní, avšak ve všem ostat­ní pod­prů­měr­ný a hloupý sní­mek plný před­po­klá­da­né­ho pato­su a nepřed­po­klá­da­ných logic­kých zádrhe­lů, mizer­ných herec­kých výko­nů a scé­ná­ře, kte­rý ori­gi­na­li­tu nevi­děl ani z rych­lí­ku. Je to cel­kem ško­da, Takhle naděj­ný sní­mek si ve vodách sla­bé­ho prů­mě­ru skon­čit neza­slou­žil.  

Pacific Rim - Útok na Zemi

( Pacific Rim, Ohnivý kruh )
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy
USA, 2013, 132 min

Režie: Guillermo del Toro
Scénář: Travis Beacham
Kamera: Guillermo Navarro
Hudba: Ramin Djawadi
Hrají: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuči, Charlie Day, Max Martini, Robert Kazinsky, Clifton Collins Jr., Robert Maillet, Diego Klattenhoff, Ron Perlman, Burn Gorman, Heather Doerksen, Santiago Segura, Larry Joe Campbell, Robin Thomas

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 11.07.2013 Warner Bros. CZ
V kinech SR od: 11.07.2013 Continental

http://www.csfd.cz/film/290368-pacific-rim-utok-na-zemi/
http://www.imdb.com/title/tt1663662/


Podívejte se na hodnocení Pacific Rim - Útok na Zemi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40893 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71950 KB. | 23.07.2024 - 13:27:59