Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Marvel uza­ví­rá éru. Tak by se dala ozna­čit fil­mo­vá udá­lost, kte­rá prá­vě dneš­ním dnem vstu­pu­je do čes­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé dis­tri­buce. Třetí díl komik­so­vé týmov­ky Avengers, kte­rý u nás vyrá­ží pod názvem Infinity War je jakousi kul­mi­na­cí dese­ti let prá­ce hla­vou­nů komik­so­vé­ho gigan­ta a prv­ní čás­ti dvou­díl­né roz­luč­ky jed­né gene­ra­ce super­hr­di­nů. Očekávání byla vyso­ká, pře­de­vším díky tra­gic­ké­mu selhá­ní kon­ku­ren­ce v loň­ském roce a pře­de­vším díky slab­ší­mu dru­hé­mu dílu, kte­rý se do kin dostal téměř na den přes­ně před tře­mi lety. Vyplatilo se čekat na prv­ní akt toho­to kon­flik­tu, ke kte­ré­mu Marvel budo­val ces­tu už od prv­ních Avengers? (Článek je napsán bez spo­i­le­rů jak jen to jde)    


Stále roz­dě­le­ní Avengers žijí kaž­dý svý­mi živo­ty, Steveova (Chris Evans) par­ta stá­le na útě­ku před auto­ri­ta­mi díky odmít­nu­tí Sokovia Accords, ostat­ní hrdi­no­vé řeší díl­čí pro­blémy. To vše se ovšem hod­ně rych­le změ­ní v momen­tě, kdy se na zemi dostá­vá urgent­ní zprá­va z neda­le­ké­ho vesmí­ru. Thanos (Josh Brolin), kte­rý stál už za úto­kem na New York, plá­nu­je inva­zi na zemi, kde hod­lá srov­nat přes­ně polo­vi­nu popu­la­ce a zís­kat při­tom zbý­va­jí­cí kame­ny neko­neč­na, se kte­rý­mi Avengers měli už co doči­ně­ní. Osobní spo­ry a byro­kra­cie budou muset jít stra­nou. Tady jde o to zabrá­nit celo­vesmír­né geno­ci­dě...     
Inu, kde začít. Asi tu snad ješ­tě nikdy neby­la tako­vá fil­mo­vá udá­lost, jakou jsou dva díly tře­tích Avengers (nebo chcete-li tře­tí a čtvr­tý díl). Impozantní spa­ni­lá jíz­da Marvelu už něko­lik let k téhle vel­ké kon­fron­ta­ci smě­řo­va­la a nyní její prv­ní část prá­vě dora­zi­la. A výsled­kem je více jak dvě a půl hodi­ny dlou­hý komik­so­vý kolos, kte­rý si dal za úkol odvy­prá­vět hro­ma­du mate­ri­á­lu a záro­veň vyu­žít vše­ho, co tahle znač­ka posled­ních deset let budo­va­la. Vyplatilo se to čeká­ní? Popravdě ano i ne. 
Třetí Avengers totiž roze­hrá­va­jí poměr­ně ris­kant­ní hru. Takové množ­ství postav se kte­rý­mi film pra­cu­je je už samo o sobě impo­zant­ní, o to více pak, když se poda­ří reži­sér­ské­mu duu Anthony Russo a Joe Russo tenhle gigan­tic­ký kolos udr­žet. Oproti vše­o­bec­né­mu kon­sen­zu si ovšem nemys­lím, že by už jenom tohle mělo být to, proč film vyná­šet do nebes nebo glo­ri­fi­ko­vat. Ano, Avengers: Infinity War fun­gu­je jako celo­ve­čer­ní komik­so­vý film i přes množ­ství dějo­vých linek, hro­ma­du postav a hro­ma­du díl­čích pro­blé­mů, kte­ré posta­vy musí řešit. Zároveň ale také půso­bí doce­la dost frag­men­to­va­ně díky para­lel­ní­mu vyprá­vě­ní udá­los­tí v růz­ných kou­tech gala­xie. Některé momen­ty díky tomu nevy­zní­va­jí úpl­ně asi tak, jak tvůr­ci zamýš­le­li a jiné nao­pak půso­bí nad­by­teč­ně nebo zby­teč­ně pře­ru­šu­jíc jiné dějo­vé momen­ty s jiný­mi hrdi­ny. 
To se ostat­ně odrá­ží i na samot­ném pří­bě­hu fil­mu, kte­rý má sice zají­ma­vé dějo­vé momen­ty tu a tam, v cel­ku si ale spí­še bude­te pře­hrá­vat díl­čí momen­ty a kome­di­ál­ní momen­ty, spí­še než aby byly na pořa­du dne ony váž­ně­ji zamýš­le­né seg­men­ty. Jistě, co se humo­ru týče, ata­ku­je se tu napros­tý vrchol Marvelu, neboť hro­ma­da vtíp­ků padá na zatra­ce­ně úrod­nou půdu, což se odrá­že­lo i v pub­li­ku v kinosá­le, kte­ré burá­ce­lo smí­chy - pře­de­vším díky zapo­je­ní Spider-Mana a také Strážců gala­xie. A prá­vě díky tomu, že v těch momen­tech s nad­sáz­kou film fun­gu­je tak­to skvě­le, je zatra­ce­ná ško­da, že ony dra­ma­tic­ké momen­ty vyzní­va­jí tro­chu pří­liš vykal­ku­lo­va­ně a ne úpl­ně tak důle­ži­tě, jak by asi měly.  
Navíc, akce je tu sice dosta­tek a její pře­hled­nost je tře­ba pochvá­lit (stej­ně jako absen­ci pře­hna­né­ho honě­ní ega zby­teč­ně digi­tál­ní­mi kous­ky, kte­ré Jossu Whedonovi tro­chu kazi­lo Age of Ultron), člo­věk by ale od fil­mu s názvem Infinity War (ať už při­hléd­ne­me ke komik­so­vé před­lo­ze či niko­liv) čekal pře­ci jen tro­chu více té vál­ky. Pár díl­čích kon­flik­tů, jed­na bit­ka na plá­ni ve Wakandě a tro­chu zby­teč­ná závě­reč­ná veli­ce krát­ká bit­ka a to je vše dámy a páno­vé. Jasně, tře­ba tako­vý Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) dostá­vá tro­chu více pro­sto­ru k divo­če­ní, což je roz­hod­ně dob­ře, přes­to to co se týče nápa­di­tos­ti sou­bo­jů není kdo­ví­ja­ká slá­va. Dostavuje se tako­vý ten moment, kdy už sáz­ky jed­not­li­vých sou­bo­jů stej­ně jako vývoj jed­not­li­vých postav nejde kam moc šrou­bo­vat dále. Nejvíc cool je ovšem ve výsled­ku Thor (Chris Hemsworth) jehož nástup na hlav­ní scé­nu pat­ří k asi nej­ví­ce kuler­vou­cím momen­tům, kte­ré Marvel za deset let nabí­dl. Jestli si po tomhle Thor neza­slou­žil oka­mži­tě odklepnu­tí čtvr­té sólov­ky tak už nevím co musí udě­lat pro to aby potvr­dil svo­ji roli tahou­na toho­to kolo­su. 
Výsledkem téhle dvou a půl hodi­no­vé jízdy je navíc ve své pod­sta­tě cli­f­fhan­ger, ve kte­rém bude sou­čas­nost Marvelovského vesmí­ru viset násle­du­jí­cí rok až do květ­na příští­ho roku, kdy při­jde rozuz­le­ní celé­ho toho­hle dvou­fil­mu (Následující Ant-Man a Wasp se ode­hrá­vá před udá­lost­mi Infinity War a prv­ní mar­ve­lov­ka příští­ho roku Captain Marvel by se pak měla ode­hrá­vat pře­váž­ně v deva­de­sá­tých letech). Je to doce­la odváž­ný kou­sek na tako­vé­hle notě zakon­čit tře­tí Avengers a pak si ješ­tě závě­reč­nou vetou titul­ků tro­chu rýp­nout do čeka­jí­cích fanouš­ků. 
Vizuálně film sta­ví pře­de­vším na obrov­ské tri­ko­vé podí­va­né, kte­rá pře­váž­ně dodá­vá stan­dard, mís­ty ale tro­chu pokul­há­vá, nej­ví­ce to je vidět na posta­vě Bruce Bannera (cel­ko­vě zachá­ze­ní fil­mu s jeho posta­vou je tro­chu na zamyš­le­ní), pře­de­vším pak v závě­ru, kdy jde jeho klí­čo­vá­ní do digi­tál­ních exte­ri­é­rů vidět doce­la dost. To pla­tí bohu­žel i o samot­ném Thanosovi a jeho nohsle­dech, kte­ří po vět­ši­nu času vypa­da­jí sluš­ně, jsou ovšem momen­ty (a je jich více než dost) kdy si člo­věk oka­mži­tě vzpo­me­ne na Steppenwolfa z Ligy spra­ve­dl­nos­ti. A to bohu­žel i per­fekt­ně míře­né vtíp­ky úpl­ně neza­chrá­ní. 
Trochu zamr­zí také absen­ce něja­ké výraz­něj­ší prá­ce s moti­vy jed­not­li­vých hrdi­nů nebo celé­ho mar­ve­lov­ské­ho výbě­ru (což byla věc díky kte­ré trai­ler na tuhle novin­ku vyvo­lá­val husi­nu). Hudební slož­ka je fajn, ale žád­ný jas­ně zapa­ma­to­va­tel­ný motiv nebo výraz­něj­ší hudeb­ní moment by člo­věk tro­chu obtíž­ně­ji pohle­dal. Ono by se dalo také vytknout něko­lik mino­rit­ních pro­blé­mů nebo tro­chu zby­teč­ných drob­nos­tí či pře­šla­pů (jako je tře­ba poměr­ně pře­kva­pi­vý návrat jed­né posta­vy z minu­los­ti MCU, ovšem v jiném obsa­ze­ní, což půso­bí tro­chu ruši­vě v momen­tě, kdy pře­kva­pe­ní opad­ne - což je asi pun­tič­ka­ře­ní z mojí stra­ny, ale přes­to).   
I přes veš­ke­ré nedo­stat­ky, pře­šla­py a zby­teč­nos­ti je Avengers: Infinity War pořád sluš­nou fanouš­kov­skou služ­bou, kte­rá sice není tak zásad­ní, jak by se asi rádi tvůr­ci tvá­ři­li, přes­to ale prá­vě díky jed­not­li­vým momen­tům, někte­rým skvě­lým sek­ven­cím a oprav­du dostat­ku akce a humo­ru vypla­tí vyra­zit do kina na tuhle prv­ní část pro­vá­za­né­ho pří­bě­hu o vel­ko­le­pém nástu­pu Thanose a jeho par­ty na scé­nu. konec roz­hod­ně nesed­ne kaž­dé­mu (mě tře­ba v tom­to podá­ní také nese­dl) a mno­ho momen­tů mož­ná bude ve výsled­ku po čtyř­ce vyzní­vat tro­chu jinak, po pro­jek­ci tře­tí­ho dílu se ovšem jed­ná o sluš­nou, byť tro­chu roz­tě­ka­nou mar­ve­lov­ku. Některé kusy fil­mu se oka­mži­tě zapi­su­jí do napros­té špič­ky toho co Marvel dopo­sud před­ve­dl, jiné do tako­vé­ho toho obstoj­né­ho prů­mě­ru. Ať už ale napíšu co chci, maši­né­rie a medi­ál­ní masáž udě­lá své. Mohlo to být lep­ší ale vzhle­dem k množ­ství účast­ní­ků a budo­vá­ní posled­ních deset let, to moh­lo dopad­nout také pod­stat­ně ale pod­stat­ně hůře.  
    
Marvel sla­ví deset let ve vel­kém sty­lu. Po dlou­ho­le­tém budo­vá­ní dora­zi­la prv­ní část toho­to vel­ko­le­pé­ho zakon­če­ní kon­flik­tu a... vlast­ně doce­la fajn. V humor­ných momen­tech a v rám­ci inter­ak­ce někte­rých postav úto­čí Infinity War na abso­lut­ní špič­ku toho co Marvel za těch deset let před­ve­dl, díky frag­men­to­vá­ní dějo­vých linek, občas­né­mu pří­liš­né­mu vykon­stru­o­vá­ní a čas­té­mu tla­če­ní na pilu je ta pochva­la tako­vá poně­kud roz­pa­či­tá, neboť dra­ma­tic­ké momen­ty zrov­na dva­krát nefun­gu­jí, zvláš­tě v momen­tě, kdy veš­ke­ré zvy­šo­vá­ní sázek už vlast­ně nemá ani smy­sl. Hodně akce (byť spí­še díl­čí sou­bo­je s jed­nou vět­ší bit­kou), hod­ně humo­ru a hod­ně fanouš­kov­ské služ­by. Takže ta kva­li­ta je pak více­mé­ně ved­lej­ší.    

Avengers: Infinity War
(Avengers: Infinity War - Part I, Avengers: Nekonečná voj­na)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi

USA, 2018, 149 min

Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (komiks)
Scénář: Christopher Markus, Stephen McFeely
Kamera: Trent Opaloch
Hudba: Alan Silvestri
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chris Pratt, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Don Cheadle, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Danai Gurira, Karen Gillan, Peter Dinklage, Tom Hiddleston, Benedict Wong, Letitia Wright, Idris Elba, Gwyneth Paltrow, Benicio Del Toro, Bradley Cooper, Vin Diesel, Carrie Coon, Florence Kasumba, Winston Duke, William Hurt, Sean Gunn, Kerry Condon, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Angela Bassett, Callan Mulvey, Tom Vaughan-Lawlor, Tiffany Espensen, Isabella Amara, Jacob Batalon, Stan Lee, Terry Notary
Producenti: Kevin Feige
Střih: Jeffrey Ford, Matthew Schmidt
Scénografie: Charles Wood
Kostýmy: Judianna Makovsky

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 26.04.2018 Falcon
Slovensko V kinech od: 26.04.2018 Saturn
USA V kinech od: 27.04.2018 Walt Disney US


Podívejte se na hodnocení Avengers: Infinity War na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81251 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72428 KB. | 23.05.2024 - 15:07:30