Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Až na dno | Submergence

Až na dno | Submergence

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Aktuálně kina dran­cu­jí tře­tí Avengers, i na ostat­ní žán­ry ale tře­ba neza­po­mí­nat. V nabíd­ce kin se tak aktu­ál­ně nachá­zí novin­ka reži­sé­ra Wima Wenderse Až na dno v jejíž hlav­ních rolích se obje­vi­la Alicia Vikander a James McAvoy.  Má ale tohle poně­kud netra­dič­ní roman­tic­ké dra­ma co nabíd­nout nebo se jed­ná jen o sna­hu jak ozvlášt­nit jinak prů­měr­nou roman­ci ?


Profesorka Danielle Flinders (Alicia Vikander) zkou­má život v hlu­bi­nách oce­á­nu. Se svým týmem se vydá­vá tak hlu­bo­ko pod hla­di­nu jako nikdo před ní s cílem doká­zat, že život dně oce­á­nu má hod­ně podob­né­ho s tím na povrchu. Během pří­prav na nej­dů­le­ži­těj­ší expe­di­ci její kari­é­ry se dostá­vá do výlet­ní­ho síd­la, ve kte­rém potká­vá  vod­ní­ho inže­ný­ra Jamese Morea (James McAvoy). Co ovšem Danielle netu­ší je fakt, že James je vlád­ním špi­o­nem, kte­rý se při­pra­vu­je na důle­ži­tou misi s cílem zlik­vi­do­vat dva z nej­ne­bez­peč­něj­ších aktiv­ních tero­ris­tů... 
Musím uznat, že kom­bi­no­vat v pod­sta­tě špi­o­náž­ní film za nepřá­tel­skou linií tero­ris­tů s vaz­bou na Al-Káidu a roman­ci o osa­mě­lé moř­ské věd­ky­ni je poměr­ně ori­gi­nál­ní nápa­dy, kte­rý mohl dopad­nou dale­ko hůře, než by se moh­lo zdát. Ve výsled­ku totiž tohle spo­je­ní pře­kva­pi­vě fun­gu­je a pro­blém je spí­še v tom, jak je pří­běh této dvo­ji­ce vysta­ven. Po vět­ši­nu času totiž má divák pocit, jako by film tak nějak pře­šla­po­val na mís­tě a nevě­děl, kte­rým smě­rem se vlast­ně vydat. Což o to víc zamr­zí , když Vikander s McAvoyem mají pře­kva­pi­vě fun­gu­jí­cí che­mii na plát­ně a jejich vzá­jem­né sezna­mo­vá­ní a vztah (ať už se jak­ko­liv vybo­ču­je kon­ven­cím) jsou zají­ma­vé a baví. Bohužel to oko­lo zase tolik ne. 

I když totiž film po řeme­sl­né strán­ce vychá­zí z evrop­ské dra­ma­tic­ké arto­vé tvor­by, ve kte­ré je Wim Wenders jako doma, díky slab­ší pří­bě­ho­vé výstav­bě a tro­chu pří­liš roz­mách­lé dél­ce je sna­ha o něco víc než jen prů­měr­né a doce­la i uta­ha­né roman­tic­ké dra­ma tak tro­chu zby­teč­ná. Film jako­by nevě­děl jak pře­kro­čit svůj vlast­ní stín a i když je hma­ta­tel­ný poten­ci­ál něče­ho více, výsled­né dojmy jsou poně­kud roz­pa­či­té. Příliš emo­ci film (ať už se sna­ží jak chce) nevy­vo­lá a po pro­jek­ci tak může­te kon­sta­to­vat maxi­mál­ně to, že jste jej zhléd­li a pří­liš v hlav­ně neu­tkvěl ani těch pár minut po závě­reč­ných titul­kách.    

Až na dno je tak přes veš­ke­ré ambi­ce více­mé­ně jen sluš­nou jed­no­rá­zo­vou zále­ži­tos­tí pro ty, co mají chuť na tro­chu netra­dič­ní mix dra­ma­tu a roman­ce se špet­kou špi­o­náž­ní­ho thrille­ru. Žádná zásad­ní fil­mo­vá udá­lost téhle sezo­ny z toho zkrát­ka není. Jen prů­měr­ná podí­va­ná kte­rá nezvlád­la ani z dale­ka vyu­žít poten­ci­ál. Pokud ale hle­dá­te něco odde­cho­věj­ší­ho na večer a od komik­sů a bloc­kbus­te­rů si chce­te dát na chví­li klid, pak i tenhle sní­mek při­jde vhod. 
    
Slušně nato­če­né, se zají­ma­vou che­mií mezi dvě­ma hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty ale také uta­ha­né, nepří­liš dob­ře vysta­vě­né a dějo­vě sla­bé. Až na dno je jed­no­rá­zo­vou zále­ži­tos­tí kte­rá nena­dchne.  

Až na dno
(Submergence)
Drama / Romantický / Thriller

USA / Německo / Francie / Španělsko, 2017, 111 min

Režie: Wim Wenders
Předloha: J.M. Ledgard (kni­ha)
Scénář: Erin Dignam
Kamera: Benoît Debie
Hudba: Fernando Velázquez
Hrají: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Reda Kateb, Celyn Jones, Alex Hafner, Audrey Quoturi, Harvey Friedman, Jess Liaudin, Godehard Giese, Thibaut Evrard, Mohamed Hakeemshady
Producenti: Cameron Lamb
Střih: Toni Froschhammer
Scénografie: Thierry Flamand
Kostýmy: Bina Daigeler

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 26.04.2018 CinemArt
Slovensko V kinech od: 26.04.2018 CinemArt SK
USA V kinech od:         13.04.2018 Samuel Goldwyn Films US

Španělsko V kinech od: 06.04.2018 eOne

https://www.csfd.cz/film/425930-az-na-dno/
https://www.imdb.com/title/tt3563262/


Podívejte se na hodnocení Až na dno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85769 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71692 KB. | 13.06.2024 - 21:54:59