Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X-Men: Budoucí minulost | X-Men: Days of Future Past [90%]

X-Men: Budoucí minulost | X-Men: Days of Future Past [90%]

rp days of future past image01.jpg
rp days of future past image01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmové léto nám ofi­ci­ál­ně zača­lo a s ním se do kin dostá­va­jí ty nej­o­če­ká­va­něj­ší fil­my letoš­ní­ho roku. A X-Men: Budoucí minu­lost mezi ně roz­hod­ně pat­ří. Bryan Singer, kte­rý prv­ní­mi dvě­ma díly této série uká­zal svě­tu, že i komik­sov­ky se dají dělat dospě­le a sty­lo­vě, se ke znač­ce vra­cí po letech jako reži­sér a divác­ká oče­ká­vá­ní se tak špo­nu­jí doce­la vyso­ko, navíc když sní­mek nava­zu­je pří­mo na skvě­lou X-Men: First Class. Tak tedy, jas­ně a struč­ně. Podařil se mu návrat ve vel­kém sty­lu? 
V neda­le­ké budouc­nos­ti se už napl­no pro­puk­lá vál­ka mezi lid­mi a mutan­ty změ­ni­la v geno­ci­du a v tros­kách vel­kých měst nyní posled­ní hrst­ka mutan­tů boju­je o pře­ži­tí. Jako posled­ní mož­nost záchra­ny se jeví mož­nost poslat něko­ho zpět časem a zabrá­nit klí­čo­vé­mu momen­tu v his­to­rii, kte­rá stál za vzni­kem ulti­mát­ních nepřá­tel mutan­tů - bojo­vých robo­tů Sentinelů, kte­ří se doká­ží adap­to­vat na mutan­tí schop­nos­ti a vyu­žít je pro­ti nim. Cestování podo­bě dale­ko do své minu­los­ti by ovšem nemohl pře­žít nikdo jiný, než téměř nesmr­tel­ný Wolverine (Hugh Jackman). V sedm­de­sá­tých letech ovšem svět fun­go­val tro­chu jinak a mutan­ti meli od sjed­no­ce­ní, jak je tomu v budouc­nu, asi nej­dá­le ve své his­to­rii. Pokud ovšem chce Logan zachrá­nit budouc­nost, musí v minu­los­ti zabrá­nit tomu nej­hor­ší­mu... 

Bez okol­ků, jo, tohle je návrat jak se pat­ří. Spousta lidí, včet­ně mě, byla nad­še­na, když se k sérii vrát­li Singer coby reži­sér, ovšem vyvstá­va­ly oba­vy, zda-li se navrá­tí v podob­ném sty­lu, v jakém před­ve­dl prv­ní dva díly. Naštěstí jsou X-Men: Budoucí minu­lost přes­ně tako­vým tri­um­fál­ním návra­tem, jaký člo­vě­ku ležel v hla­vě. I přes vyso­ká oče­ká­vá­ní totiž, jak se říká, vše zapad­ne přes­ně tam, kam má. 
A to i přes­to, že si mís­ty pří­bě­ho­vá strán­ka vybí­rá slab­ší momen­ty a někte­ré čás­ti nejsou tak vybrou­še­né jak by moh­ly být, nad­še­ná spo­ko­je­nost ze vše­ho ostat­ní vykrý­vá veš­ke­ré nedo­stat­ky. Zkrátka po pro­jek­ci nasta­ly podob­né poci­ty, jako před jede­nác­ti lety po shléd­nu­tí X-Men 2. Tedy čis­tá komik­so­vá pará­da, kte­rá baví ve všech ohle­dech. Tady ješ­tě vyšper­ko­va­ná dvo­jí dějo­vou liní a dvo­jí sesta­vou zná­mých mutan­tů. Od prv­ních momen­tů tu pros­tě Bryan Singer a spo­lu dáva­jí divá­kům vědět, že tady se budou psát ději­ny. K zásad­ním udá­los­tem navíc tvůr­ci při­dá­va­jí mino­rit­ní momen­ty, jaký­mi je tře­ba krát­ká spo­lu­prá­ce s famóz­ním Quicksilverem (ano, bál jsem se co vyve­dou s jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších komik­so­vých postav, nicmé­ně Marvel teď má ve dru­hých Avengerech co dohá­nět). Ony dvě hodi­ny a něco pak uply­nou jak voda a vy dosta­ne­te přes­ně to, co od návra­tu Singera do komik­so­vé­ho uni­ver­za oče­ká­vá­te.
Budoucí minu­lost roz­hod­ně není geni­ál­ním sním­kem. Těch pár slab­ších momen­tů ovšem s rados­tí pře­hléd­nu, neboť tady se opět uka­zu­je, proč se fil­mo­ví X-Meni teší tako­vé popu­la­ri­tě. Do kin se ode­d­neš­ka dostá­vá vybrou­še­ná por­ce komik­so­vé zába­vy, kte­rá pocti­vě vyu­ži­vá kánon nasta­ve­ný pře­de­šlý­mi instan­ce­mi ve fil­mo­vém uni­ver­zu a při­tom více­mé­ně zazdí­vá ty hloupé, kte­ré nikdo moc nemá rád. A už to je jen a jen dob­ře. Tomu vše­mu navíc hudeb­ně šéfu­je opět bez­chyb­ný John Ottman. Pokud tak pat­ří­te mezi fanouš­ky této znač­ky, při­prav­te se na více jak dvě hodi­ny zába­vy v tom nej­lep­ším bale­ní, kte­ré evo­ku­je podob­ný fee­ling, jako prv­ní dva díly a při­tom půso­bí nově a neo­kou­ka­ně. Velká oče­ká­vá­ní jsou tedy na mís­tě a Singerův návrat dopa­dl na jed­nič­ku. Uvidíme se za dva roky na X-Men: Apocalypse...

Bryan Singer a jeho tri­um­fál­ní návrat do mutan­tí­ho uni­ver­za. Říkal jsem si, že nebu­de nej­spí­še dob­ré při­klá­dat fil­mu tako­vou váhu, nicmé­ně Budoucí minu­lost doká­za­la napl­nit již tak vel­ká oče­ká­vá­ní, kte­rá s sebou při­ná­še­la. Do detai­lu pro­pra­co­va­ný sní­mek, jehož jedi­nou deví­zou je pár slab­ších momen­tů ve scé­ná­ři a s tím při­chá­ze­jí­cí slab­ší umě­lost postav v závě­ru. Tyto chyb­ky ovšem rádi pře­hléd­ne­te, neboť se Budoucí minu­lost doce­la lad­ně vyšvih­la nejen k nej­lep­ším dílům série, ale k nej­lep­ším komik­sov­kám posled­ních let vůbec.  

 Koktejl:

25% Mutanti
25% Apokalypsa
25% Cestování v čase
25% Sedmdesátky se vším všu­dy

X-Men: Budoucí minu­lost
(X-Men: Days of Future Past, X-Men: Budúca minu­losť)
Akční / Fantasy / Sci-Fi / Dobrodružný
USA, 2014, 132 min

Režie: Bryan Singer
Scénář: Jane Goldman, Simon Kinberg, Matthew Vaughn
Kamera: Newton Thomas Sigel
Hudba: John Ottman
Hrají: Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart, Nicholas Hoult, Ellen Page, Peter Dinklage, Halle Berry, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Fan Bingbing, Booboo Stewart, Omar Sy, Evan Peters, Adan Canto, Larry Day, Evan Jonigkeit, Jaa Smith-Johnson, Amelia Giovanni, Gregg Lowe, Josh Helman, Thai-Hoa Le, Jason Deline, Robert Crooks, Anna Paquin

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 22.05.2014 CinemArt
V kinech SR od: 22.05.2014 Barracuda Movie

http://www.csfd.cz/film/317342-x-men-budouci-minulost/
http://www.imdb.com/title/tt1877832/


Podívejte se na hodnocení X-Men: Budoucí minulost na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37779 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71668 KB. | 19.06.2024 - 21:33:36