Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mr. & Mrs. Smith - Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí.

Mr. & Mrs. Smith - Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí.

MrSmith
MrSmith
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A stej­ně tak i šťast­né man­žel­ství ze kte­ré­ho se jed­no­du­še časem vytra­tí lás­ka a náboj a zůsta­ne jen ste­re­o­typ. Podobně jsou na tom i hlav­ní hrdi­no­vé akč­ní kome­die Mr. & Mrs. Smith. Jejich vztah není vůbec, ale vůbec bouř­li­vý (jinak řeče­no je to hroz­ná nuda). A už to Jane (Angelina Jolie) i Johnovi (Brad Pitt) začí­ná lézt na ner­vy. Ještě, že oba mají hod­ně neob­vyk­lé zaměst­ná­ní. Oba jsou nájem­ní zabi­já­ci. Samozřejmě, ale netu­ší, čím se živí jejich dru­há polo­vič­ka, tak­že se neu­stá­le více zahl­cu­jí lží. Jenže jed­no­ho dne oba dosta­nou totož­ný úkol. Od této chví­li po sobě začnou hod­ně tvr­dě jít. Každý z nich chce mít na vrch, a pokud to zna­me­ná zlik­vi­do­vat dru­hé­ho, tak i na to jsou ochot­ni při­stou­pit.

Podobná záplet­ka už tu byla (Čest rodi­ny Prizziů), ale ten­krá­te je film pojat s hod­ně vel­kým nad­hle­dem a nechy­bí ani čer­ný humor (oprav­du drs­ný). Hlavním zdro­jem vti­pů je pře­de­vším kon­trast uhla­ze­né dvo­ji­ce man­že­lů a (téměř) bez­cit­ných zabi­já­ků. A daří se. Některé situ­a­ce jsou k popuká­ní, napří­klad, když Jane „omy­lem“ tre­fí své­ho cho­tě nožem do nohy nebo si během honič­ky v autě vyprá­vě­jí, o čem všem lha­li. Jejich mimi­ka i hláš­ky jsou doko­na­le nača­so­va­né. Navíc to mezi obě­ma ústřed­ní­mi cha­rak­te­ry oprav­du jis­kří, tak­že vůbec není těž­ké uvě­řit, že by z nich mohl být (a v reá­lu i je) mile­nec­ký pár. V tom­to pří­pa­dě byl cas­ting sáz­kou na jis­to­tu. Oba mají nespor­ný herec­ký talent a navíc vypa­da­jí vel­mi dob­ře.

Akce a humor. Obojího je dost a dost. A obě slož­ky do sebe zapa­da­jí jako mozai­ka. V jeden oka­mžik se „řežou“ tak divo­ce, že z jejich hníz­deč­ka lás­ky zbu­dou jen trosky a v zápě­tí jsou z toho tak vzru­še­ní, že se nevá­ha­jí hod­ně divo­ce pomi­lo­vat. Dynamické sek­ven­ce jsou dechbe­rou­cí. Neustále pře­střel­ky s rych­lý­mi zábě­ry kame­ry, kte­ré ovšem nejsou téměř zma­te­né, auto­mo­bi­lo­vé honič­ky, výbuchy. Připravte se na to, že hla­di­na adre­na­li­nu vám hod­ně rych­le stoup­ne. Už dlou­ho jsem dou­fal v to, že se podob­né­ho akč­ní­ho náře­zu dočkám. A to jsem ani nedou­fal, že půjde také o svě­ží kome­dii.

O iro­nic­kém náde­chu svěd­čí i hud­ba, kte­rá v sobě spo­ju­je ryt­mic­ké čás­ti s tóny, kte­ré zná­me z rodin­ných fil­mů. Nechci ovšem nazna­čit to, že by to byla paro­die. To urči­tě ne. Některé momen­ty jsou sice záměr­ně při­ta­že­né za vla­sy, ale to spí­še aby došlo k odleh­če­ní téma­tu, než k jeho zesměš­ně­ní.

Kromě dvou zmí­ně­ných sexsym­bo­lů se na plát­ně uká­ží napří­klad kome­di­ál­ní mazák Vince Vaughn. I ten je pří­jem­ný jako téměř vždy. Musíte se usmí­vat už jen když vidí­te, jak se sna­ží tvá­řit váž­ně, ale z jeho pohle­du odhad­ne­te, že by se nej­ra­dě­ji začal smát. Ostatní herec­ké obsa­ze­ní není pří­liš zná­mé, ale mož­ná je dob­ře, že se dočká­me spí­še neo­kou­ka­ných tvá­ří. Přece jen, ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ce je slav­ná dost (a zaslou­že­ně).

Od fil­mu jsem roz­hod­ně neče­kal tolik. Předpokládal jsem, že půjde o sviž­nou akci, ale to, že vyu­ži­je i své­ho kome­di­ál­ní­ho poten­ci­á­lu napl­no, to je pro mě pří­jem­ným bonu­sem. Určitě vám film při­po­me­ne napří­klad Válku Roseových a kva­li­ta­tiv­ně se řadí do stej­né tří­dy (tedy, do té nej­vyš­ší). Mezi akč­ní­mi kome­di­e­mi pat­ří oprav­du k vrcho­lu.


Podívejte se na hodnocení Mr. & Mrs. Smith na Kinoboxu.


Photo © Twentieth Century Fox Film Corp.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36099 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72065 KB. | 12.04.2024 - 18:48:48