Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Světová válka Z ( World War Z)

Světová válka Z ( World War Z)

SvVZ
SvVZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dle kniž­ní před­lo­hy Maxe Brookse zre­ží­ro­val film Světová vál­ka Z Marc Forster, kte­rý reží­ro­val také zná­mé fil­my jako James Bond Quantum of Solance nebo Kazatel Kalašnikov. Film byl uve­den do kin v roce 2013 a vysí­lal jak v 2D ver­zi, tak i v 3D ver­zi. Hlavní roli si zahrál Brad Pitt, kte­rý se vel­kou čás­tí podí­lel na pro­duk­ci fil­mu odku­pem práv romá­nu Maxe Brookse, aby film mohl být nato­čen dle jeho před­lo­hy.

Marc Forster nato­čil film v podo­bě zom­bie horo­ru a hod­ně se pří­bě­hem a nápl­ní při­bli­žu­je k sérii fil­mu Resident Evil nebo horo­ru The Walking Dead. Zcela jis­tě se posta­vil k vel­mi těž­ké­mu úko­lu nato­čit film tak, aby to byl co nej­vět­ší zom­bie trhák, to se mu, ale nepo­da­ři­lo, ale fil­mem urči­tě zkla­má­ni nebu­de­te. Efekty jsou ve fil­mu vel­mi láka­vé, ale není to žád­ný zázrak, někte­ré scé­ny by se jis­tě dali zpra­co­vat lépe, tak aby jim divák uvě­řil. Herecký výkon dal­ších her­ců byl obstoj­ný, ale hlav­ním tahou­nem celé­ho fil­mu byl prá­vě Brad Pitt. Co se týká samot­ných zom­bií, tak si dal reži­sér Marc Forster oprav­du zále­žet na detai­lech a koli­krát se u někte­rých scén se zmu­to­va­ný­mi lid­mi oprav­du lek­ne­te. Celkově je film nato­čen prů­měr­ně a za pozor­nost divá­ků urči­tě sto­jí.

Brad Pitt jako Gerry Lane je posta­ven před úkol najít zdroj náka­zy a jeho řeše­ní, aby byl svět zachrá­něn před inva­zí zom­bií, kte­ré jsou naka­že­né jakou si viro­vou epi­de­mií. Jeho ztvár­ně­ní ve fil­mu je něco jako „super­man“, pro­to­že se neu­stá­le někam pře­sou­vá, boju­je v cen­t­ru náka­zy s neži­vý­mi a vždy vyváz­ne sko­ro bez škrá­ban­ce. Ano někte­ré akč­ní scé­ny jsou k neu­vě­ře­ní, ale najdou se, ale i tako­vé scé­ny, u kte­rých bude­te jako na jehlách, co se sta­ne a jak to dopad­ne, pře­ži­je, pře­ži­je vůbec někdo ? V prv­ní tře­ti­ně je film zleh­ka uta­ha­ný, ale potom se při záchra­ně jeho rodi­ny roz­je­de pořád­ná akce. Až je jeho rodi­na v bez­pe­čí pus­tí se do pořád­né mely se zom­bií. Aby jeho rodi­na moh­la být eva­ku­o­vá­na na bitev­ní loď OSN a zůstat na ní než se z této akce vrá­tí, musí najít naka­že­né­ho čís­lo jed­na a najít pro­ti­lát­ku, kte­rá by ochrá­ni­la zby­tek oby­va­tel­stva pla­ne­ty Země. Dění se pak dále pře­sou­vá do Jeruzaléma, kde údaj­ně náka­zu zvlá­da­jí, ale to by neby­la zába­va, kdy­by zrov­na, co při­le­tí, se něco nesta­lo. Scény z Jeruzaléma jsou oprav­du pove­de­né a asi nej­kva­lit­něj­ší z celé­ho fil­mu i co se týká akč­ní­ho napě­tí. Prostředí natá­če­ní se neu­stá­le mění, tak­že urči­tě se v tom­to ohle­du nebu­de­te nudit. Ve tře­tí tře­ti­ně fil­mu najde způ­sob, jak zasta­vit epi­de­mii a tím způ­so­bem bude pro­ti­lát­kou v podo­bě vir, což ale pro něj zna­me­ná mož­nou smrt. Konec fil­mu byl ote­vře­ný a vypa­dal naděj­ně na dal­ší pokra­čo­vá­ní a tak dou­fám, že si reži­sér Marc Forster vzal pona­u­če­ní z nedo­ko­na­los­ti někte­rých nato­če­ných a zpra­co­va­ných zábě­rů a pokra­čo­va­ní bude opět pořád­ný nářez akce v čele s Bradem Pittem.

Film je roz­hod­ně dob­ré vidět ve 2D ver­zi, jeli­kož v začát­ku dru­hé tře­ti­ny fil­mu bys­te z těch tem­ných zábě­rů oprav­du nic nevi­dě­li, tady byly zábě­ry pěk­ně odflák­nu­té. Co se týče celé­ho fil­mu, zábě­ry nejsou vhod­né na pro­duk­ci 3D. Co však sto­jí za zmín­ku a vel­ké plus, je že Bradu Pittovi oprav­du role drs­ňá­ka a odváž­né­ho zachrán­ce sed­la a film tak nebyl úpl­ně zatra­cen. U fil­mu se urči­tě nudit nebu­de­te a komu se líbil, tak se může se těšit na dal­ší pokra­čo­va­ní fil­mu Světová vál­ka Z 2 ( World War Z 2), kte­rý by měl být dokon­čen v roce 2015.


Podívejte se na hodnocení Světová válka Z na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35960 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71645 KB. | 18.06.2024 - 12:05:23