Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Blitz [55%]

Blitz [55%]

rp blitz.jpg
rp blitz.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/265655-blitz/

Thriller
Velká Británie, 2011, 97 min

Režie:

 Elliott Lester

Hudba:

 Ilan Eshkeri

Jason Statham má v posled­ních letech cel­kem for­mu. Ačkoliv akč­ní­mu žán­ru moc pří­zeň divá­ků v kinech v sou­čas­né době není moc naklo­ně­na, jemu se daří cel­kem pocti­vě ser­ví­ro­vat mini­mál­ně jeden akč­ní zářez do kin roč­ně. Co se kva­lit týče, je to tro­chu dis­ku­ta­bil­ní, nicmé­ně ze sou­čas­ných akč­ních hvězd se činí asi nej­ví­ce. A co si bude­me poví­dat, jeho fil­my sází hlav­ně na jeho cha­risma, jeho musku­la­tu­ru a osob­ní sou­bo­je. Po Hollywoodské šta­ci se ale Statham vra­cí ke svým zákla­dům do Anglie se svým novým sním­kem Blitz. 

Nekompromisní poli­cis­ta Tom Brant je v kri­zi. Trpí syn­dro­mem vyho­ře­ní a navíc jeho posled­ní zásah pro­ti tro­ji­ci ozbro­je­ných lupi­čů nedo­pa­dl zrov­na nej­lé­pe. Jeho jmé­no si vza­la média na paškál a jeho nad­ří­ze­ný z toho není úpl­ně nad­še­ný. Jako by toho neby­lo málo, v oko­lí začí­ná řádit séri­o­vý vrah poli­cis­tů, kte­rý si říká Blitz. Pro Branta se stá­vá pří­pad osob­ním, neboť mezi jed­ním ze zavraž­dě­ných je jeho kole­ga a blíz­ký pří­tel. To však ješ­tě netu­ší, že i on sám se stá­vá jed­ním z dal­ších cílů šíle­né­ho psy­cho­pa­ta.

Blitz roz­hod­ně není podob­ný sním­kům ve kte­rých Jason Statham začí­nal. Na pozi­ci reži­sé­ra totiž chy­bí výraz­něj­ší tvůr­čí osob­nost jakou byl napří­klad Guy Ritchie. Ani se nejed­ná o jed­nu z kopií Kurýra, na to tu je zase málo akce. Zásadním pro­blé­mem Blitze je totiž fakt, že sní­mek sám neví čím by chtěl být. Jestli sar­kas­tic­kým pohle­dem na vyšet­řo­vá­ní séri­o­vé­ho vra­ha, sluš­ných hlá­šek je tu na to dost, nebo sil­ně atmos­fe­ric­kým psy­cho­thrille­rem. Ani jed­na polo­ha totiž není sto­pro­cent­ní. Bohužel ani pade­sá­ti­pro­cent­ní.

Elliott Lester se totiž roz­ho­dl spí­še než sázet na ori­gi­na­li­tu vyu­ží­vat ově­ře­né postu­py a zaběh­lý moder­ní vizu­ál­ní styl. Jistě, vypa­dá to cel­kem k svě­tu ale to je tak vše. Spíše než něčím zvlášt­ním to půso­bí poně­kud zby­teč­ným dojmem. Další pro­blém je v posta­vě hlav­ní­ho zápo­rá­ka, kte­ré­ho Luke Evans ztvár­nil tak pře­svěd­či­vě asi jako kdy­by ho hrál někdo z ansám­blu Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Zase ovšem na dru­hou stra­nu spo­je­ní hudeb­ní­ho žán­ru Drum and Bass s akč­ní­mi sek­ven­ce­mi vyšlo na jed­nič­ku. Škoda jen, že tu té akce moc není.

Více na Kritiky.cz
Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně u...
Wake me up when Movember ends ...
Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros! Celosvětově dlouho očekávaný film z leteckého prostředí Top Gun: Mave...
Diamanty jsou věčné - 1. návrat Seana Conneryho do role Jamese Bonda Britský tajný agent James Bond (Sean Connery) konečně zabije svého úhlavního nepřítele, zlo...
Zpívá Karel Gott Karla Gotta není potřeba nijak speciálně představovat. Nejznámější český zpěvák a drži...

V cel­ku tak Blitz není úpl­ným zkla­má­ním, nicmé­ně žád­ná slá­va to také není. Pěkný vizu­ál, sluš­ná kom­bi­na­ce hud­by s akč­ní­mi sek­ven­ce­mi a mož­ná až tro­chu moc vel­ké ome­ze­ní akč­ních scén. Kdyby se tvůr­ci nebá­li do té akce jít o něco více, hned by to byl vese­lej­ší pohled. Problém ovšem je, že pak už by úděs­ná topor­nost hlav­ní zápor­né posta­vy byla do očí bijí­cí. Už jen kvů­li těm tref­ným hláškám sto­jí ale Blitz za to.

Jason Statham ali­as Jason Statham. Další z řady podob­ných fil­mů toho­to cha­risma­tic­ké­ho bij­ce se sna­ží držet mož­ná až pří­liš při zemi. Thrillerové záplet­ce o vra­ho­vi poli­cis­tů by slu­še­lo více akce a šikov­něj­ší výběr hlav­ní zápor­né posta­vy. A vlast­ně i zruč­něj­ší člo­věk za kame­rou. Tahle sna­ha o to jít s tren­dy sice cel­kem vyšla ale na vět­vi z toho roz­hod­ně nebu­de­te. Díky úsměv­ným dia­lo­gům a sluš­ným hláškám však Blitz za vaši hodin­ku a půl sto­jí. 

 Hodnocení
55%

Koktejl :
30 % Jason Statham
30 % Sázka na jis­to­tu
25 % Slušné hláš­ky
15 % Topornost hlav­ní­ho zápo­rá­ka

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97908 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69978 KB. | 05.12.2023 - 12:41:38