Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > S tebou nikdy: Romantická komedie plná překvapení, humoru a půvabu Sydney Sweeney a Glene Powella

S tebou nikdy: Romantická komedie plná překvapení, humoru a půvabu Sydney Sweeney a Glene Powella

Photo © Sony Pictures AU
Photo © Sony Pictures AU
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Bea (Sydney Sweeney) a Ben (Glen Powell) na prv­ní pohled vypa­da­jí jako per­fekt­ní pár. Po úžas­né prv­ní schůz­ce se však něco sta­ne a to, co vypa­da­lo jako žha­vá při­taž­li­vost, spad­ne na bod mra­zu. Pak se ale neče­ka­ně pot­ka­jí ces­tou na svat­bu do Austrálie. A tak udě­la­jí to, co by udě­lal kaž­dý dospě­lý: před­stí­ra­jí, že jsou pár....

Romantické kome­die (Rom-Coms) mož­ná mají obdo­bí své nej­vět­ší divác­ké úspěš­nos­ti dáv­no za sebou, pře­ci jen se ovšem na ně pořád cho­dí, pro­to­že jde pořád o logic­ké vol­by pro návště­vu kina v rám­ci ran­de. A občas se něja­ká ješ­tě také zvlád­ne povést. Se žánrem roman­tic­ké kome­die má poté reži­sér Will Gluck zku­še­nos­ti díky fil­mům Panna nebo orel a Kamarád taky rád. Po pau­ze skr­ze muzi­ká­lo­vou Annie a dvo­ji­ci fil­mů Králíček Petr se poté Gluck vra­cí k romanticko-komediálnímu žán­ru s dvě­ma vychá­ze­jí­cí­mi hvězda­mi. Sydney Sweeney a Glen Powell se tak stře­tá­va­jí v kome­dii, kte­rá sice nepři­ná­ší do roman­tic­ké­ho žán­ru dva­krát nic nové­ho, vše se vyvi­ne tak nějak dle oče­ká­vá­ní a výsle­dek nej­spíš v pamě­ti neu­tkví na vždy. Zároveň jde ovšem vlast­ně v rám­ci žán­ru o vel­mi fajn pří­spě­vek, kte­rý nemu­sí nut­ně ura­zit v pří­pa­dě, že si něž­ná polo­vič­ka vydu­pe návště­vu kina v domác­nos­ti s ryze mas­ku­lin­ním mužem.

S tebou nikdy
Zdroj: Sony Pictures

Will Gluck se kro­mě režie spo­leč­ně s Illanou Wolpertovou (autor­kou námě­tu) podí­lel také na scé­ná­ři, samot­ný film poté vol­ně vychá­zí z diva­del­ní kome­die Williama Shakespeara s názvem Mnoho povy­ku pro nic. I pro­to může pro mno­hé být zvlášt­ní, že se obje­vu­jí jis­té citá­ty pochá­ze­jí­cí od Shakespeara a v ději se na něj i pár­krát odká­že. Zápletka pra­cu­je s tak tro­chu slo­ži­těj­ší for­mu­lí „lhář odha­len“, kdy je těch lží na skla­dě po celou dobu hned něko­lik. Přesto se dá vlast­ně po celou dobu snad­no odha­lit, kte­ré činy budou mít jaké důsled­ky a jak se to celé vyvr­bí. Přesto to sku­teč­ně moc dva­krát neva­dí.

Zápletka tak dost mož­ná není kom­pli­ko­va­ná a dalo by se vlast­ně snad­no říci, že je i tak tro­chu hlou­pá, naho­ru to ovšem táh­ne pře­de­vším obsa­ze­ní, kte­ré půso­bí dojmem, že si své role zvlá­da­jí užít. Nutné při­tom není mlu­vit pou­ze o ústřed­ní dvo­ji­ci - Sydney Sweeney a Glen Powell - ale také o ved­lej­ších posta­vách, kte­ré ztvár­ňu­jí Dermot Mulroney, Bryan Brown nebo Rachel Griffiths. Stačí při­dat krás­né pro­stře­dí Austrálie, pár zábav­ných momen­tů (vět­ši­nou troš­ku pepr­něj­ších) a vlast­ně ako­rát nekom­pli­ko­va­nou záplet­ku, že nut­ně nemu­sí ura­zit ani divá­ka s vyš­ší­mi náro­ky. I když rýpat se do této kome­die dá.

S tebou nikdy
Zdroj: Sony Pictures

Samotný ústřed­ní kon­flikt, kte­rý roz­běh­ne kom­pli­ko­va­ný vztah dvou pro­ta­go­nis­tů, se jak je zvy­kem roz­jíž­dí na vlně nedo­ro­zu­mě­ní a zdán­li­vě ira­ci­o­nál­ní­ho cho­vá­ní. Obě posta­vy si pro­chá­zí něja­kým pro­blé­mem, oba do vel­ké míry vlast­ně nevě­dí, co chtě­jí. V moment, kdy poté zdán­li­vě to, co chtě­jí dosta­nou, se poté uká­že, že tomu vlast­ně dost mož­ná tak úpl­ně být nemu­sí. Především díky výko­nům Sweeney a Powella je to postup­né sbli­žo­vá­ní, pro­lo­mo­vá­ní bari­ér a pro­pad­nu­tí reál­ným citům emo­ci­o­nál­ně uspo­ko­ji­vé. Snadno se dá vlast­ně říci, že je S tebou nikdy přes­ně tím fil­mem, kte­rý pro­pa­gu­jí trai­le­ry. A přes­ně tako­vý film divák dle trai­le­ru sku­teč­ně dosta­ne. Nemůže se tak cítit být pod­ve­den a pře­dem jis­tě tuší, na co přes­ně se chys­tá.

Celé je to při­sprost­lé, láká na vnad­né čás­ti těla nejen ústřed­ní dvo­ji­ce, netr­pí poci­ty amo­rál­ní roman­tic­ké kome­die a výsle­dek je díky tomu tak nějak pří­jem­ný i když vylo­že­ně oby­čej­ný. Will Gluck se ovšem ale­spoň pro­je­vu­je jako schop­ný kome­di­ál­ní reži­sér, kte­rý umí sem tam pro­dat něja­ký vtip, nějak vytě­žit ved­lej­ší posta­vy (i když ne pře­bor­nic­ky) a navíc Gluck schop­ně zvlá­dá ty momen­ty, kdy se jede na váž­něj­ší notu. V hlav­ních rolích se pořád obje­vu­jí dva mla­dí pohled­ní i šikov­ní akté­ři, kte­ří zvlá­da­jí před­vést své nej­vět­ší trum­fy. A snad­no nabíd­nout důkaz o tom, proč jsou zrov­na tito dva vychá­ze­jí­cí hvězda­mi této gene­ra­ce.

S tebou nikdy
Zdroj: Sony Pictures

Nedá se říci, že by S tebou nikdy byla nej­vtip­něj­ší kome­die. Nedá se říci, že by někte­ří her­ci a hereč­ky v jis­tých pro­je­vech mož­ná až pří­liš oka­tě ser­ví­ro­va­li limi­ty své­ho herec­tví. Největší hloub­ka posel­ství jde mož­ná nalézt pou­ze v tom, že „pokud něko­ho milu­ješ, není co řešit.“ Jde ovšem snad­no říci, že nejde o roman­tic­kou kome­dii, kte­rá by vět­ši­nu času nabí­ze­la výraz­ně amo­rál­ní a opo­vr­že­ní­hod­né posta­vy. A to v rám­ci žán­ru dnes již také není žád­ná jis­to­ta. Na star­tu roku vlast­ně ide­ál­ní roman­tic­ká kome­die, kte­rá sice není bůhví­jak pře­lo­mo­vá, přes­to jde o feel-good jed­no­hub­ku, tak nějak ide­ál­ní ke star­tu jis­tě nabi­té­ho fil­mo­vé­ho roku 2024. Kdo čeká něco víc, sho­ří jako papír. Kdo čeká něco přes­ně tako­vé­ho, z kina bude prav­dě­po­dob­ně odchá­zet tak nějak spo­ko­je­ný. A dost mož­ná i pozi­tiv­ně nala­dě­ný.

Sydney Sweeney a Glen Powell jsou dohro­ma­dy sym­pa­tic­ké duo, roz­hod­ně poté nej­vět­ší klad této nové roman­tic­ké kome­die Willa Glucka. Ten pořád doka­zu­je, že umí za kame­rou pro­dat humor, může pra­co­vat s láka­vým pro­stře­dím Austrálie (koa­ly jsou super!) a při zákla­dech ve Williamu Shakespearovi také dodat jed­no­du­še neu­rá­že­jí­cí feel-good roman­tic­kou kome­di­ál­ní jed­no­hub­ku, kte­rá roz­hod­ně nemu­sí sázet pou­ze na půvab Sydney Sweeney a její čas­tou pří­tom­nost v plav­kách. Jak už žánr roman­tic­kých kome­dií není v roce 2024 roz­hod­ně žád­nou jis­to­tou, S tebou nikdy je ve finá­le vlast­ně tak ako­rát uspo­ko­ji­vé....

Verdikt: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84589 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72133 KB. | 23.04.2024 - 18:22:41