Kritiky.cz > Speciály > X-Men: Apokalypsa - OBRANA

X-Men: Apokalypsa - OBRANA

Xmentisk
Xmentisk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco Apokalypsa sesta­vu­je sku­pi­nu jezd­ců, Charles učí a ško­lí své mla­dé stu­den­ty. Když dojde na Apokalypsovo běs­ně­ní, mla­dí muži a ženy musí rych­le dospět. Jak říká Raven: “Již nejste stu­den­ty, jste X-Meni.”

Mnoho z těch­to iko­nic­kých postav bude divá­kům zná­mo, ale my se v tom­to fil­mu setká­vá­me s jejich mlad­ší­mi ver­ze­mi. Singer říká, že při­vést k živo­tu tyto posta­vy bylo jed­ním z vrcho­lů prá­ce na X-Men: Apokalypsa. “Svět při­jal mutan­ty a ten­to film mu před­sta­ví nejen nové posta­vy, záro­veň z nich vytvo­ří tým a vysvět­lí, proč bylo X-Menů zapo­tře­bí. Nejsou jen pou­hý­mi stu­den­ty, kte­ří navště­vu­jí Xavierovu ško­lu. Chápu, že se někte­ří z nich cítí jako vydě­děn­ci a chtě­jí pat­řit někam, kde jsou akcep­to­vá­ni. Ale proč bojo­vá jed­not­ka mutan­tů? Z jaké­ho důvo­du? O tom prá­vě pojed­ná­vá ten­to film.”

Jean Grey (Sophie Turnerová) má dvo­jí schop­nos­ti tele­pa­tii a teleki­ne­zi. Ale jako tee­nager se její schop­nos­ti dosta­nou mimo kon­t­ro­lu a ona je musí ovlád­nout v zájmu své vlast­ní bez­peč­nos­ti a bez­peč­nos­ti ostat­ních stu­den­tů v Charlesově ško­le. Charles roz­po­zná její poten­ci­ál a vez­me ji pod svá ochran­ná kří­d­la, stej­ně jako to udě­lal s Raven (v X-Men: První tří­da). McAvoy říká, že Charles a Jean si vytvo­ří sil­nou vazbu, pro­to­že “chá­pe, jak je těž­ké ubrat a při­dat plyn.”

I pod Charlesovým vede­ním Jeanino při­způ­so­be­ní se ško­le a jejím kama­rá­dům není snad­né. “Jean cítí odci­ze­ní,” říká Turnerová. “Je ve ško­le pro mutan­ty, ale nemů­že s nimi plně srov­nat své síly a ostat­ní stu­den­ti se jí buď bojí nebo si mys­lí, že je exot.”

Věci se začí­na­jí měnit, když Jean pozná spo­lu­žá­ka Scotta Summerse, v podá­ní Tye Sheridana, vytvo­ří se mezi nimi pou­to a ona roz­kve­te. Je to dyna­mic­ký vztah, říká Kinberg a “původ jejich milost­né­ho pří­bě­hu.”

Nejdříve se však Scott (nebo­li Cyclops) musí vyrov­nat se svý­mi vlast­ní­mi sila­mi, kte­ré mu umož­ní vysí­lat sil­né optic­ké stře­ly, kte­ré se dají zkro­tit pou­ze rubí­no­vý­mi brý­le­mi. Zatímco fanouš­ci vědí, že Scott je před­ur­čen stát se vůd­cem X-Menů, v roce 1983 je jiným člo­vě­kem. Štíhlý, roz­pa­či­tý a plný dospí­va­jí­cí úzkos­ti, Scott cho­vá vůči své­mu star­ší­mu bra­t­ro­vi Alexovi, nebo­li Havokovi (Lucas Till), zášť. Setkali jsme se s ním již ve sním­ku X-Men: První tří­da.

Scott, stej­ně jako mno­ho z jeho mutan­tích brat­ří, měl zpo­čát­ku pocit, že mezi ně neza­pa­dá. “Má pří­mo­ča­rý smy­sl pro humor,” říká Sheridan, ale záro­veň pozna­me­ná­vá, že Jean rych­le změ­ní svůj tem­ný postoj. “Mezi Scottem a Jean dojde k roz­pa­či­té­mu, lehce pro­vo­ka­tiv­ní­mu a koket­ní­mu prv­ní­mu setká­ní, kte­ré je zákla­dem toho, co pře­ros­te ve vel­mi důle­ži­tý vztah.”

Je to Hank McCoy/Beast, kte­rý pro Scotta navrh­ne boji odpo­ví­da­jí­cí hle­dí a umož­ní mu ovlá­dat jeho sil­né optic­ké stře­ly. To vše spa­dá do jeho kom­pe­ten­ce. Má inte­lekt na úrov­ni génia a jako Beast dis­po­nu­je neob­vyklou divo­kos­tí, zvý­še­nou sílou, rych­los­tí a hbi­tos­tí.

Hank strá­vil posled­ních deset let pře­stav­bou Xavierovy ško­ly pro Nadané. Nicholas Hoult, kte­rý se opět ujal této role, říká: “Hank i nadá­le sta­ví důmy­sl­né pří­stro­je a udě­lát­ka, vylep­šu­je Celebro a vymýš­lí nad­zvu­ko­vý, stře­lám odol­ný tryskáč. Je rád uči­te­lem a rád má kolem sebe mla­dé mutan­ty.”

Mezi tyto mla­dé mutan­ty pat­ří Peter Maximoff/Quicksilver, kte­rý je nada­ný  extrém­ní rych­los­tí. Byl jed­nou z postav z Budoucí minu­los­ti, kte­rá utek­la z věze­ní díky fan­tas­tic­ké a vizu­ál­ně pou­ta­vé sek­ven­ci, kde Quicksilver běží podél stěn v Pentagonu, ve sna­ze o osvo­bo­ze­ní Magneta ze zdán­li­vě nedo­byt­né­ho věze­ní.

Diváci nikdy nic podob­né­ho ve fil­mu nevi­dě­li. Ale scé­ny s Quicksilver v X-Men: Apokalypsa to maxi­mál­ně před­čí. “Zábava během tvor­by nové scé­ny šla ruku v ruce s filo­zo­fií Quicksilvera, kte­rá je, že se může pohy­bo­vat tak rych­le, že se jeho celo­den­ní akti­vi­ta ode­hra­je během mrk­nu­tí oka,” říká super­vi­sor vizu­ál­ních efek­tů, John Dykstra. Evan Peters, kte­rý si zopa­ko­val svou roli ze sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost, dodá­vá: “Quicksilverův čas exis­tu­je v rám­ci vlast­ních záko­nů. Pohybuje se tak rych­le, že se zdá, jako by se zasta­vil čas. Přitom to je pro něj vel­mi namá­ha­vé.”

Nová sek­ven­ce vyža­do­va­la pou­ži­tí růz­ných kamer, jako Phantom a Red, natá­če­lo se v růz­ných rych­los­tech, někdy až 3200 sním­ků za sekun­du. “Je to dvou­mi­nu­to­vá scé­na a trva­lo nám více než měsíc a půl ji nato­čit,” říká Singer, “vyu­ži­li jsme při ní někte­rých z nej­vy­spě­lej­ších tech­no­lo­gií. Má to jinou atmo­sfé­ru než scé­ny v Budoucí minu­los­ti. Je to tro­chu hoř­ko­slad­ké. A zce­la urči­tě jedi­neč­né.”

Některé věci se však nikdy nezmě­ní: mutan­ti sice žijí mezi lid­mi deset let, ale Quicksilver stá­le žije v mat­či­ně sute­ré­nu. “Je tak tro­chu v depre­si,” říká Peters. “Snaží se najít něko­ho, s kým by mohl navá­zat jedi­neč­ný vztah.”

Dalším nováč­kem v Xavierově ško­le je Kurt Wagner/Nightcrawler, jehož démo­nic­ký vzhled, mod­rá kůže, žlu­té oči a dlou­hý, ost­na­tý ocas z něj udě­la­li vydě­děn­ce dáv­no před­tím, než si uvě­do­mil své nad­při­ro­ze­né síly. Patří mezi ně hbi­tost a schop­nost tele­por­ta­ce (a k tomu dopro­vod­ný zvu­ko­vý efekt). Nightcrawler je zde před­sta­ven jako pla­chý, emo­ci­o­nál­ní a naiv­ní, avšak záro­veň neo­by­čej­ně moud­rý, tichý pro­rok.

Kodi Smit-McPhee (Zrození Planety opic) hra­je posta­vu, o kte­ré mla­dý herec věří, že najde mezi divá­ky obli­bu. “Kurt je v jádru tra­dič­ní, šťast­ný, divo­ký, stej­ně jako věr­ný a zra­ni­tel­ný,” vysvět­lu­je.

Nováčkem ve vesmí­ru X-Menů je Jubilation Lee/Jubilee v podá­ní Lany Condorové. Jubilee má schop­nost stří­let z rukou ener­ge­tic­ké paprsky. Je zná­má svým dlou­hým žlu­tým kabá­tem a nad­še­ním pro módu. Jubilee je 18. Užívá si mlá­dí, trá­ví vět­ši­nu své­ho času s Jean, Scottem a Nightcrawlerem. Condorová kon­sta­tu­je, že tato posta­va “doko­na­le zapa­dá do pro­stře­dí osm­de­sá­tých letech. Užívá si zába­vy, popo­vé kul­tu­ry a stej­ně jako mno­ho lidí v jejím věku, mutant nebo ne, má ráda video­hry.”

K X-Menům se na jejich ces­tě k zasta­ve­ní Apokalypsy při­dá Moira MacTaggertová, agent­ka CIA. Moira je Charlesovou býva­lou lás­kou. Vymazala své vzpo­mín­ka na jejich spo­leč­ně strá­ve­ný čas v roce 1962, v době, kdy byl strach a nedů­vě­ra k mutan­tům na vrcho­lu. Chtěla se uchrá­nit před úto­ky anti-mutantích sku­pin.

Rose Byrneová, kte­rá se vra­cí ve své roli z X-Men: První tří­da, kon­sta­tu­je, že navzdo­ry Moiřině ztrá­tě pamě­ti, její spo­je­ní s její­mi mutan­tí­mi přá­te­li zůstá­vá sil­né. “Moira je v někte­rých ohle­dech vydě­děn­cem,” říká Byrneová. “Je vel­kou stou­pen­ky­ní a obháj­ky­ní mutan­tů, ale boj s Apokalypsou se stá­vá její pri­o­ri­tou.” I přes­to vyvi­ne sna­hu o obno­ve­ní vzta­hu s Charlesem. “A on dá Moiře ten nej­vět­ší dar…“, toť vše, co je k tomu ochot­ná pro­zra­dit.

Další lid­ský taj­ný agent se vra­cí v tom­to fil­mu a co se týče pohle­du na mutan­ty, je Moiřiným pra­vým opa­kem. William Stryker je spe­ci­a­lis­ta na taj­né ope­ra­ce a vojen­ský vědec usi­lu­jí­cí o zni­če­ní mutan­tů. Je schop­ný zajít až do extré­mu, aby zabrá­nil tomu, co vní­má jako exis­tenč­ní ohro­že­ní lid­stva. Naposledy jsme se s ním setka­li ve sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost, kolem roku 1973 a Stryker pokra­ču­je dál ve své misi zba­vit svět mutan­tů. Josh Helman, kte­rý si roli zopa­ko­val, říká: “Stryker dělá to, co je dle jeho pře­svěd­če­ní nut­né – chce zachrá­nit svou zemi a to za kaž­dou cenu.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16925 s | počet dotazů: 233 | paměť: 72281 KB. | 13.04.2024 - 15:45:35