Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mama: Očekávání děsivého hororu vs realita průměrné duchařiny

Mama: Očekávání děsivého hororu vs realita průměrné duchařiny

Photo © Universal Pictures / George Kraychyk
Photo © Universal Pictures / George Kraychyk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celých dlou­hých pět let nechal Lucas hle­dat své dvě nete­ře, kte­ré poté co zavraž­dil svou man­žel­ku, une­sl jeho bra­tr. Až úpl­nou náho­dou nara­zí pát­ra­či v lesích na sta­rou cha­tu a v ní i na zubo­že­né hol­čič­ky. S vel­kou rados­tí se jich jejich strýc spo­leč­ně se svou pří­tel­ky­ní Annabel ujmou, ale dok­tor Dreyfuss je varu­je, že to nebu­de nic jed­no­du­ché­ho. Obě dív­ky odlou­če­ní od civi­li­zo­va­né­ho svě­ta vypa­da­jí dost „zao­sta­le“ a navíc si vytvo­ři­li jakési pou­to k ima­gi­nár­ní oso­bě, kte­rou nazý­va­jí Mama. Brzy se však začnou dít podiv­né věci, kte­ré dáva­jí tuše­ní, že s dív­ka­mi se do domu nastě­ho­val i „nezva­ný host“…

Režie: Andres Muschietti

Rok výro­by: 2013

Délka: 100. min

Země: Španělsko / Kanada

Hrají:

Jessica Chastain ………………………(Annabel)

Nikolaj Coster-Waldau ……………….(Lucas / Jeffrey)

Megan Charpentier ……………………(Victoria)

Isabelle Nélisse ………………………...(Lilly)

Daniel Kash …………………………….(Dr. Dreyfuss)

…a dal­ší

Když jsem před dvě­ma roky viděl krát­ko­me­tráž­ní sní­mek reži­sé­ra Muschiettiho, doce­la mile mne pře­kva­pil a jakmi­le se začal točit ten­to celo­ve­čer­ní film, začal jsem se na něj těšit jako malé dítě. Short vypa­dal slib­ně, ale k auto­ro­vě (nebo lépe řeče­no divác­ké) smů­le si jej vyhlé­dl del Toro a nabí­dl mu pomoc­nou ruku. Tím do fil­mu při­ne­sl svou vlast­ní sto­pu a celé to (v mých očích) poka­zil. Jaksi se vytra­ti­lo ono děsi­vé kouz­lo a svět­lo svě­ta spat­ři­la jen dal­ší prů­měr­ná ducha­ři­na, kte­rá brzy zmi­zí z mé mys­li, jako opi­ce pro pro­hý­ře­né noci. Mama mís­ty sku­teč­ně nabíd­ne mra­zi­vou atmo­sfé­ru a ani herec­ké výko­ny nejsou špat­né, jen­že tvůr­ci nepři­nes­li nic nové­ho, co by už neby­lo k vidě­ní jin­de a digi­tál­ní ochrán­ky­ně vydě­sí asi jen málo koho. Bohužel jsem ve finá­le dost zkla­mán, pro­to­že oče­ká­vá­ní bylo mno­hem vět­ší.

Photo © Universal Pictures / George Kraychyk

Španělskou tvor­bu mám hod­ně rád, ale posled­ní dobou jsem nena­ra­zil na něco oprav­du poda­ře­né­ho a Jaume Balaguero to sám neza­chrá­ní. I tady byli všech­ny před­po­kla­dy k tomu, aby se zro­di­la dal­ší neza­po­me­nu­tel­ná pec­ka, scé­nář zají­ma­vý byl, pení­ze by se taky našli, ba dokon­ce výběr her­ců urči­tě nebyl špat­ný, jen­že koneč­ná rea­li­za­ce reži­sé­ro­vých snů a fakt, že si do toho zřej­mě nechal kecat, nako­nec ved­li k ces­tě do „záhu­by“. No zas až tako­vý prů­ser to nebyl, to bych kecal, ale jak vid­no, ani divá­ci nejsou zrov­na odva­ře­ní (tedy až na něko­lik výji­mek). 

Photo © Universal Pictures / George Kraychyk

Atmosféra se mi asi nej­ví­ce líbi­la na samém počát­ku, tedy od naše­ho prv­ní­ho setká­ní s dív­ka­mi po jejich nedob­ro­vol­ném odlou­če­ní od civi­li­za­ce. Obě dív­ky byli pěk­ně divo­ké a mís­ty nahá­něl jejich vzhled až hrů­zu. Jenže potom se zača­lo hrát na city, potřeb­ná pře­vý­cho­va nepři­ná­še­la moc ovo­ce a tak jedi­né co zaujme tro­chu více, je pood­ha­lo­vá­ní nežá­dou­cí­ho návštěv­ní­ka. Dokud se nám Mama neu­ká­že v celé své digi­tál­ní krá­se a my tak máme šan­ci vidět jen něko­lik zábles­ků její silu­e­ty, napě­tí pořád stou­pa­lo, jen­že po pood­kry­tí její­ho pří­bě­hu zača­lo všech­no upa­dat. O samot­ném finá­le se radě­ji moc vyja­d­řo­vat nebu­du, pro­to­že bych musel pou­žít celý reper­toár sprostých slov.

Photo © Universal Pictures / George Kraychyk

Někdy je méně více a pokud by si tvůr­ci odpus­ti­li ony sví­tí efek­ty a zby­teč­né nata­ho­vá­ní někte­rých scén, mož­ná by se pře­sta­ly kupit i chy­by a nelo­gič­nos­ti (potaž­mo zby­teč­nos­ti). Jako divák jsem se chtěl u ducha­ři­ny třást stra­chy a ne jen zívat nudou. Škoda, že to takhle nako­nec dopadlo, ale tohle urči­tě niko­mu dopo­ru­čo­vat nebu­du. Stačilo vidět jed­nou.


Hodnocení: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51129 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72115 KB. | 22.04.2024 - 15:38:24