Kritiky.cz > Speciály > X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY

Xmentisk
Xmentisk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvojnásobný drži­tel Oscara, super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů, John Dykstra má živo­to­pis tak dlou­hý, že by z něj mohl posta­vit pyra­mi­du. Jeho neu­vě­ři­tel­ná pro­fes­ní zku­še­nost zajis­ti­la hlad­ký pře­chod mezi reál­ným svě­tem a svě­tem fan­ta­zie. Pokud je Singer guru, co se týče X-Menů a jejich schop­nos­tí, pak je Dykstra kou­zel­ní­kem, kte­rý plní jeho vizi.

 “Superhrdinové nic bez bez vizu­ál­ních efek­tů nezmů­žou,” vtip­ku­je Dykstra. “Všechny schop­nos­ti X-Menů jsou umoc­ně­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty. Máme tu chla­pí­ka, kte­rý pou­ží­vá akus­tic­ké úde­ry, hluk o níz­ké frek­ven­ci, aby zni­čil své nepřá­te­le; máme tu dal­ší­ho, kte­rý ovlá­dá tep­lo a vysí­lá tepel­né rány; dal­ší ovlá­dá teleki­ne­zi. Představit růz­né schop­nos­ti vizu­ál­ně bylo pro ten­to pří­běh zásad­ní a zob­ra­zit je v kon­krét­ní situ­a­ci a vytvo­řit smy­sl pro rea­li­tu i v situ­a­cích, kte­ré jsou samo­zřej­mě nesku­teč­né.”

Natáčení ve 3D ste­reu doda­lo dal­ší magic­ký roz­měr, tak­že se tým vizu­ál­ních efek­tů musel vypo­řá­dat s dis­tor­zí, kte­rá jim umož­ňo­va­la nahlád­nout za okra­je věcí. “Ovlivňuje to umís­tě­ní před­mě­tů v zábě­ru a kom­po­zi­ci, způ­sob, jak před­mě­ty zasa­hu­jí do okraj sní­ma­né­ho políč­ka, jejich jas, aby se zacho­va­ly detai­ly a daly vznik­nout dvě­ma sepa­rát­ním obra­zů a vzni­kl tvar,” vysvět­lu­je Dykstra. Přirovnává pro­ces “k roz­dí­lu mezi barev­ným a černo-bílým obra­zem. Ale není to o nic těž­ší než coko­liv jiné­ho. Touha divá­ků po sofis­ti­ko­va­něj­ším obra­zu ros­te expo­nen­ci­ál­ně a sna­ha udr­žet s nimi krok je vždy náší nej­vět­ší výzvou.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80206 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72227 KB. | 24.04.2024 - 17:50:05