Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.

X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.

XMen03
XMen03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vrací se nám zno­va mla­dá par­ta X-men. Už sta­ří zná­mí v hlav­ních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a dal­ší. Doplnění byli o nové posta­vy, se kte­rý­mi se už zná­me x-let. V rám­ci 80. let,kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nemů­že­me oče­ká­vat stej­né her­ce, jako v prv­ním X-men. Novou par­tu tedy zabra­lo mlá­dí v čele se Sophie Turner, kte­rou zná­me jako Sansu Stark v úspěš­ném seri­á­lu Hra o Trůny. Halle Berry už má své potom­ky a v rám­ci mla­dé krve ji nahra­di­la Alexandra Shipp a dal­ší nezná­mí her­ci.

Hlavní troj­ka Xavier, Magneto i Raven už své par­ty napros­to zvlá­da­jí, hra­jí přes­ně to samé, co se od nich oče­ká­vá. Mladá krev je ješ­tě mla­dá na to, aby se na ní neza­po­mně­lo. Jenom Sophie Turner z mla­dé par­ty herec­ky vyční­vá a zdár­ně pře­vza­la roli po Famke Janssen. Nesmíme zapo­me­nout i na Quicksilvera, kte­rý v Evanu Petersovi zís­kal správ­né­ho před­sta­vi­te­le. Je dob­ře, že  Peter Maximoff / Quicksilver od kon­ku­renč­ní série Disney/Marvel už zemřel, pro­to­že Evan Peters je tím správ­ným, na kte­ré­ho vzpo­mí­nám líp.

Xmen01

Za zápo­rá­ka dostal film nej­sil­něj­ší­ho mutan­ta (En Sabah Nur / Apocalypse). Je hrán Oscarem Isaacem. Trocha jsem si musel pro­brat inter­net, kde jsem ho vlast­ně ješ­tě viděl. Pro ty pře­kva­pe­né, jako já, mám výsle­dek, je to Poe Dameron, ze slav­ných Star Wars.

Myslím, že to asi trest pro cas­ting najít správ­né­ho her­ce pro zápo­rá­ka, kte­rý doká­že pro svo­jí tem­nou stra­nu udě­lat vše, co se dál. Bohužel se to nepo­da­ři­lo. Nevím, jest­li to je mas­kou, herec­tvím, nebo jenom kame­rou, ale zápor­ná posta­va se nepo­da­ři­la. Všechny myš­len­ko­vé pocho­dy a akč­ní sek­ven­ce musel za nepří­te­le lid­stva odřít Magneto.

Tentokrát není film o tom, že se boju­je. Akce se nechá­va­la až na posled­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ku. Samozřejmě i na začát­ku a v půl­ce se něja­ká obje­vi­la, aby neby­lo jenom o plká­ní, ale prv­ní bit­ka Angel x Nightcrawler nic moc. Vzala si vzor prv­ní bit­ku v X-menech (Wolverine x beze­jmen­ný rváč). Druhá? To jste urči­tě pocho­pi­li i z trai­le­ru, že se obje­ví Wolverine, kte­rý zase zabi­je vět­ši­nu nepřá­tel mrk­nu­tím oka. Třetí bit­ka je finál­ní, kte­rá se ode­hrá­vá Káhiře. Je to mezi Čtyřmi jez­ci apo­ka­ly­psy a týmem x-menů, kte­rá se sna­ží zachrá­nit svět.

Jak píšu o dru­hé bit­ce Wolverine vrs. budou­cí mrt­vo­ly, tak je to jeden z mno­ha pomrk­nu­tí na před­cho­zí fil­my. Dalším je tře­ba začí­na­jí­cí vztah mezi Cyclopsem a Jean. Tyto dva mrky jsem poznal na prv­ní pohled. Určitě je jich tam víc, ale to se budu muset podí­vat na inter­net, abych všech­no našel.

Když se odtrh­nu od herec­tví k hud­bě, tak  hud­bu zase sklá­dal John Ottman, skla­da­tel dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu. Je to vidět, že se mu film poda­řil. Spojil kla­sic­kou x-men hud­bu s téma­ty Egypta, a tak i úvod­ní zněl­ka je zpra­co­vá­na jinak, než bychom čeka­li. Poprvé není v úvod­ní zněl­ce fil­mu pou­žít DNA kód, ale zpra­co­va­né his­to­ric­ké mil­ní­ky, kte­ré zpra­co­vá­va­jí his­to­rii od Egypta po konec 20. sto­le­tí.

XMen02

Nevím, jest­li  je to chy­ba moder­ní doby nebo pros­tě lenost tvůr­ců. Film je natá­čen na digi­tál­ní kame­ru. Je to prav­da, že to usnad­ňu­je zpra­co­vá­ní „fil­mu“ s digi­tál­ní­mi tri­ky, ale ztrá­cí se fil­mo­vý pocit a podob­ně jak v před­cho­zím fil­mu, kte­rý byl také natá­čen na digi­tál­ní kame­ry, mi nej­ví­ce vadi­li scé­ny z vnitř­ku budov, kdy byl napros­to vidět jejich digi­tál­ní původ.  Asi by měli vymě­nit kame­ry za IMAX digi­tál­ní kame­ry nebo za nej­no­věj­ší, kde by neby­la tolik vidět digi­tál­nost kamer.

Když tak pře­mýš­lím, co nám nový film pro X-meny při­ne­sl, tak už jsme vět­ši­nu scén v před­cho­zích fil­mech vidě­ly. Bitka mezi mří­že­mi, rych­lý pohyb Quiksilvera atd..  Je to ale lep­ší než nej­no­věj­ší Superman. Je to pros­tě dob­rá komik­sov­ka, jiná než Captain Amerika, ale stej­ně dob­rá.

Je ale vel­ká ško­da, že dal­ší film bude už s mla­dou par­tou, rád bych zahá­jil peti­ci s tím, aby se nato­čil spo­jo­va­cí film mezi novou a sta­rou tri­lo­gií, ješ­tě se sta­rou a novou par­tou, pro­to­že momen­tál­ně na kon­ci fil­mu nejsou posta­vy správ­ně roze­sta­ve­né, jak si je pama­tuj­me z fil­mu z před 19. lety.

Hodnocení: 80 %


Podívejte se na hodnocení X-Men: Apokalypsa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa19. května 2016 X-Men: Apokalypsa Po snímku X-Men: Budoucí minulost se režisér Bryan Singer rozhodl posunout tuto filmovou sérii do nových výšek a přichází s filmem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde bojují s prvním a […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru11. prosince 2015 X-Men: Apokalypsa - screeny z traileru Podívejte se na Trailer X-Men: Apokalypsa v obrázcích. Posted in Trailery
  • X-Men: Dark Phoenix28. září 2018 X-Men: Dark Phoenix Galerie screenů z nejnovějšího traileru filmu X-Men: Dark Phoenix. Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05440 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72551 KB. | 24.04.2024 - 17:53:51