Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Scarface (Zjizvená tvář)

Scarface (Zjizvená tvář)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V květ­nu 1980 ote­vřel Fidel Castro kubán­ský pří­stav Mariel s jas­ným zámě­rem nechat někte­ré obča­ny odjet za pří­buz­ný­mi do Spojených stá­tů. Do sedm­de­sá­ti dvou hodin bylo 3000 ame­ric­kých lodí na ces­tě na Kubu. Brzy se uká­za­lo, že Castro při­nu­til maji­te­le lodí, aby odvez­li nejen pří­buz­né, ale i nej­hor­ší kubán­ské věz­ně. Mezi 125 000 uprch­lí­ky, kte­ří se vylo­di­li na Floridě, bylo 25 000 trestan­ců. A jed­ním z nich byl i kubán­ský poli­tic­ký vězeň Tony Montana.

Tony Montana (Al Pacino) se dostá­vá s ost­ta­ní­mi uprch­lí­ky do Spojených stá­tů. Imigrační úřed­ní­ci však záhy pro­kouk­nout, že není poli­tic­kým věz­něm a dosta­ne se do jaké­ho si zajatecko-uprchlického tábo­ra. Tam ihned dosta­ne nabíd­ku zís­kat zele­nou kar­tu v pří­pa­dě, že zavraž­dí jis­tou oso­bu. Tak se také sta­ne a Tony je vol­ný.

Z počát­ku se živí jako poskok v něja­kém fast­fo­o­du a z čehož není pří­liš nad­šen. Ameriku si pros­tě před­sta­vo­val jinak. Na fast­fo­od se, spo­lu se svým kama­rá­dem, brzy vykaš­le a dá se na ces­tu dro­go­vé­ho zlo­či­nu. Z nuly se tak během rela­tiv­ně krát­ké doby vypra­cu­je na bose dro­go­vé­ho obcho­du...

Scarface je vel­mi kva­lit­ní gan­gs­ter­ka nato­če­ná pod­le sku­teč­né udá­los­ti. Zachycuje kla­sic­ký vze­stup a pád tolik typic­ký pro ty, kdo snad­no zís­ka­jí jis­té posta­ve­ní a nejsou na to při­pra­ve­ni. Lehce nabyl, lehce pozbyl. Je to film, kte­rý vás nato­lik upou­tá svým pří­bě­hem, že od něj neod­trh­ne­te oči a ani si při­tom nevšim­ne­te, že trval téměř 3 hodi­ny. Celý film půso­bí vel­mi suges­tiv­ně a i když se nejed­ná o nej­lep­ší Al Pacinovu roli, jeho herec­ký výkon se roz­hod­ně neza­pře.

Trochu obtíž­né je zto­tož­ně­ní s hlav­ní posta­vou Tonym. Z počát­ku jeho kari­é­ry snad ješ­tě ano, poz­dě­ji již film pro­ží­vá­te spí­še jako pozo­ro­va­tel a niko­liv oči­ma hlav­ní­ho hrdi­ny. Díky tomu ale film půso­bí mno­hem reál­ně­ji a sná­ze mu uvě­ří­te, než kdy­by si vymýš­lel vykon­stru­o­va­né záplet­ky, do kte­rých se lépe vži­je­te, ale jen těž­ko uvě­ří­te, že by se sta­ly. Co semi moc nelí­bi­lo, byla hud­ba. Omluvit ji lze jen díky tomu, že byla zvo­le­na tak, aby zapa­da­la do doby, ve kte­ré se film ode­hrá­vá (80. léta). Jinak byla oprav­du pří­šer­ná, ale to je snad jedi­né, co bych tomu vyt­kl.

O filmu:

Scarface
USA, 1983, 170 min
Režie: Brian De Palma
V hlav­ních rolích: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, F. Murray Abraham, Harris Yulin, Mark Margolis, Richard Belzer, Gregg Henry, Katt Shea


Podívejte se na hodnocení Scarface na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,77475 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71779 KB. | 21.07.2024 - 00:59:37