Kritiky.cz > Recenze knih > Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovka
Schovka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě.

Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu oku skry­tá. A nejen lid­ské­mu oku, zví­řa­ta „ladí“ s oko­lím, aby zmát­la nepří­te­le či si sná­ze obsta­ra­la potra­vu.

První dvoj­strán­ka kni­hy je věno­vá­na obec­né­mu úvo­du. Na pří­kla­du obráz­ku pod­moř­ské­ho svě­ta je uká­zá­no, jak jsou vod­ní živo­či­cho­vé schop­ni splý­vat s oko­lím. Barvy kníž­ky jsou tep­lé, tlu­me­né, obráz­ky vese­lé, děti si mož­ná ani nevšim­nou, že se učí něco nové­ho. Jazyk je při­způ­so­ben mož­nos­tem poro­zu­mě­ní malých dětí. Chobotnice je napří­klad před­sta­ve­na jako Kouzelnice: „Chobotnice umí úpl­ná kouz­la. Třeba změ­nit bar­vu nebo vzor své­ho kabát­ku! V mas­ko­vá­ní jsou nepře­ko­na­tel­né, jako by měly nevi­di­tel­ný plášť.“

Další dvoj­strán­ky jsou věno­vá­ny zná­mým zví­řa­tům – gepar­do­vi, jele­no­vi, moř­ským žel­vám, cho­bot­ni­ci a hado­vi. Pravá strán­ka je pěk­ně gra­fic­ky roz­dě­le­ná krát­ký­mi tex­ty s výraz­ný­mi zají­ma­vý­mi titul­ky, v pří­pa­dě gepar­da jsou to: „Malá pan­ká­či“, „Skvrnitý koží­šek“, „Světlo a stín“, „Rychlík“, „Pojď za mnou“. Jednotlivé odstav­ce shr­nu­jí v něko­li­ka větách vlast­nos­ti dané­ho zví­ře­te – v pří­pa­dě gepar­da se dozví­me, že mlá­ďa­ta mají pár prv­ních měsí­ců hří­vu, díky fle­ka­té­mu kožíš­ku gepard sply­ne s pro­stře­dím afric­ké sava­ny, gepard je roze­ný běžec na krát­ké vzdá­le­nos­ti, při mas­ko­vá­ní vyu­ží­vá efekt světla-stínu svo­jí srs­ti, gepar­dí mamin­ky prý děla­jí ocás­kem ve vyso­ké trá­vě prů­vod­ce mlá­ďa­tům. Levá stra­na kni­hy fun­gu­je na prin­ci­pu „vyta­ho­vač­ky“. Na obráz­ku je afric­ká sava­na a pokud vytáh­ne­me k tomu urče­nou část strán­ky (zbo­ku), obje­ví se okén­ko, v němž je scho­va­ný gepard. Podobně fun­gu­jí levé strán­ky i u ostat­ních zví­řat v kni­ze.

Ačkoli je kníž­ka urče­ná pro nejmen­ší děti, rodi­če urči­tě nebu­de nudit. Dozvědí se totiž infor­ma­ce, kte­ré mož­ná dosud netu­ši­li. Věděli jste napří­klad, že cho­bot­ni­ce umí změ­nit nejen bar­vu, ale i vzor své kůže? Nebo, že jsou to chyt­rá a učen­li­vá zví­řa­ta? Menší cho­bot­nič­ky si totiž umí posta­vit úkryt tře­ba z mušlí nebo koko­so­vých sko­řá­pek. Nebo, že vět­ši­na hadů žije na zemi, a pro­to volí kabát­ky v hně­dých, šedých a zele­ných odstí­nech?

Závěrečná dvoj­stra­na kni­hy pro­cvi­čí postřeh. Děti mají na dvoj­strán­ce vnitř­ku obchod­ní­ho domu najít dva­cet zví­řat, kte­rá se scho­va­la a splý­va­jí se svým oko­lím.

Knížka Schovávaná se zví­řát­ky. Najdi jele­na a jeho kama­rá­dy poba­ví a potě­ší. Jen ško­da, že vzhle­dem k „vyta­ho­vač­kám“ nebyl zvo­len pev­něj­ší papír, kte­rý by lépe odo­lal malým dět­ským rukám.


  • Schovávaná se zví­řát­ky. Najdi jele­na a jeho kama­rá­dy
  • Autor: Pavla Hanáčková 
  • Ilustrace: Lin Dao
  • Vydal: B4U Publishing
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 14
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59248 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71863 KB. | 25.07.2024 - 15:20:01