Kritiky.cz > Recenze knih > Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky

Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky

oko3 e1532898855585
oko3 e1532898855585
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pěkně se usaď­te a nech­te se uná­šet prav­da dosti netra­dič­ním pří­bě­hem o jed­né pra­po­div­né sou­tě­ži, kde vznik­la spous­ta věhlas­ných pochou­tek bez kte­rých si náš život jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Proč? Protože je milu­je­me a zbož­ňu­je­me.

Kniha malé čte­ná­ře sezna­mu­je s tím, jak vznik­la prv­ní piz­za, špage­ty, zmrz­li­na ane­bo i ta nej­vět­ší pochout­ka na svě­tě - čoko­lá­da. Pod drob­no­hle­dem uká­že, jak pro­tiv­ní doká­žou být jed­not­li­ví šéf­ku­cha­ři, jak doká­že zlo­bit jeden oby­čej­ný kocour, co všech­no může roz­pou­tat pět oby­čej­ných kaka­o­vých bobů i to, že Ninon je ve sku­teč­nos­ti neo­by­čej­ná dív­ka.

Ano, hlav­ní hrdin­kou je prá­vě děv­čát­ko jmé­nem Ninon, kte­rá vlast­ní „zlo­bi­vé­ho“ kocou­ra. Ninon měla nej­lep­ší­ho kama­rá­da „Čoka“, ale ten se bohu­žel se svo­jí rodi­nou odstě­ho­val na dru­hý konec svě­ta, odkud jí poslal pět kaka­o­vých bobů.

Ve měs­tě, kde vyrůs­tá a žije Ninon, se usku­teč­ní klá­ní všech kucha­řů z celé­ho svě­ta, a nám se dostá­vá pří­le­ži­tost sle­do­vat tyto jed­not­li­vé šéf­ku­cha­ře i s jejich vrto­chy a pro­tiv­nou nála­dou. A jsme záro­veň svěd­ky toho, jak vznik­ne prv­ní piz­za, špage­ty, zmrz­li­na a v nepo­sled­ní řadě i čoko­lá­da.

Celý, ač vel­mi jed­no­du­chý a nená­roč­ný, pří­běh je dopl­něn vel­mi živý­mi obráz­ky nama­lo­va­né pra­vou čoko­lá­dou. Ilustrace jsou vel­mi pěk­né, bar­vi­té, jež krás­ně vysti­hu­jí děj nato­lik, že kaž­dé malé dítě může vést nit­kou své­ho vlast­ní­ho pří­bě­hu, aniž by muse­lo nut­ně umět číst; ane­bo si může samo dopl­ňo­vat za pomo­ci obráz­ků tak tro­chu napí­na­vý pří­běh a dopl­nit jej tak o své vlast­ní postře­hy.

Jednotlivé obráz­ky jsou malo­va­né do sebe­men­ších detai­lů tak, že pozor­né­mu oku malé­ho poslu­cha­če nic neu­nik­ne. Schválně jsou všech­ny nama­lo­va­né tak, aby vždy čte­ná­ři vykouz­li­li úsměv na tvá­ři.

Všechny posta­vič­ky jsou doko­na­le vykres­le­né a pro­pra­co­va­né do posled­ní mimi­ky v obli­če­ji, tak­že vel­mi snad­no pozná­te, kdo je a není mrzout, kdo je nao­pak pomstych­ti­vý, nadu­ře­lý, ane­bo vese­lý.

A pokud bude­te vel­mi pozor­ní a dáte si tu prá­ci, zce­la urči­tě na kaž­dé z dvou­stran obje­ví­te nama­lo­va­nou Ninon se svým „zlo­bi­vým“ kocou­rem, ať už nená­pad­ně sply­nou s davem, ane­bo se per­fekt­ně zamas­ku­jí a scho­va­jí.

Nikdy bych nevě­ři­la, že lze v kni­ze doko­na­le pro­po­jit jed­not­li­vé obráz­ky s psa­ným tex­tem, pro­to­že tady se to sku­teč­ně poda­ři­lo. Je to ide­ál­ní kni­ha jak pro ne-čtenáře, tak i pro začí­na­jí­cí, kte­ří s psa­ným tex­tem tak tro­chu zápa­sí. Je to kni­ha prá­vě pro ně, neboť je hned na začát­ku neza­hl­tí vel­ké množ­ství tex­tu, a vlast­ně i samot­ná kni­ha, ale nao­pak je hra­vou for­mou vtáh­ne do děje a při­mě­je je číst dal­ší a dal­ší strán­ku.

Nejúžasnější věc je asi nej­ú­žas­něj­ší kni­ha pro malé čte­ná­ře, kde hlav­ním téma­tem je přá­tel­ství, smy­sl pro „fair-play“ a zdra­vý duch sou­tě­ži­vos­ti mezi jed­not­li­vý­mi pro­tiv­ní­ky.

Zakousněte se do pří­bě­hu „Nejúžasnější věc“, nasaj­te vůni jed­not­li­vých pochou­tek, jež na vás mrka­jí z kaž­dé strán­ky a nech­te se osl­nit nejen pou­ta­vým čte­ním, ale i tím, jak si Hans Jorgen Sandnes pora­dil s ilu­stra­ce­mi malo­va­ný­mi pra­vou čoko­lá­dou. Nebude věřit svým očím, že lze i samot­nou čoko­lá­dou vykouz­lit tak kou­zel­né obráz­ky, jež vás stej­ně jako pří­běh chyt­ne za srd­ce.

NEJÚŽASNĚJŠÍ VĚC

Napsala: Maja Lunde

Ilustrace: Hans Jorgen Sandnes

Překlad: Šárka Stejskalová

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40221 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71697 KB. | 17.06.2024 - 21:14:42