Kritiky.cz > Herní aktuality > SCS Software podporuje Ukrajinu

SCS Software podporuje Ukrajinu

ETS22a
ETS22a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

24. úno­ra 2022 zaú­to­či­ly rus­ké vojen­ské síly na svo­bod­nou Ukrajinu, kte­rá se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti České repub­li­ky, kde síd­lí naše stu­dio a tým. Od toho dne jsme všich­ni zůsta­li v šoku a s vel­mi hlu­bo­kou boles­tí v srd­ci. Všechny naše myš­len­ky jsou s těmi lid­mi a jejich rodi­na­mi, kte­ří trpí straš­li­vý­mi násled­ky vše­ho, co se nad Ukrajinou v posled­ních dnech děje. Rádi bychom ozná­mi­li pro­hlá­še­ní naší spo­leč­nos­ti: Stavíme se pro­ti inva­zi na Ukrajinu. Hluboce odsu­zu­je­me ten­to akt agre­se, pro kte­rý nee­xis­tu­je žád­ný důvod ani omlu­va.

Přestože jsou naše týmy nad­ná­rod­ní, jádro spo­leč­nos­ti má koře­ny v Praze v České repub­li­ce. Historie naší země nese paměť smut­ných udá­los­tí, kte­ré vel­mi podob­ně rezo­nu­jí s tím, co se v posled­ních dnech, týd­nech a měsí­cích děje na Ukrajině. Vidíme vel­mi blíz­kou para­le­lu s tím, co se zde ode­hrá­lo v letech 1938 a 1968, a zane­chá­vá v nás hlu­bo­ké oba­vy a plno emo­cí a boles­ti, že moder­ní svět musí být zno­vu svěd­kem tak straš­ných časů.

Jakmile jsme se dozvě­dě­li o této kata­stro­fál­ní zprá­vě, celá spo­leč­nost oka­mži­tě obrá­ti­la 100% své pozor­nos­ti a ener­gie na hle­dá­ní způ­sobů, jak může­me poskyt­nout pomoc a pod­po­ru potřeb­ným, smě­rem k těm, kte­ří jsou smut­ný­mi dopa­dy vál­ky posti­že­ni nej­ví­ce.

Jsme v úzkém kon­tak­tu s něko­li­ka cha­ri­ta­tiv­ní­mi orga­ni­za­ce­mi, kte­rým jsme již posla­li přes 20 000 €, a dal­ší tako­vá pří­má finanč­ní pomoc z naší stra­ny při­jde v násle­du­jí­cích dnech a týd­nech. Přesunuli jsme také část naše­ho týmu, aby oka­mži­tě začal pra­co­vat na tolik potřeb­ném DLC - ukra­jin­ském balíč­ku Paint Jobs Pack, kte­rý se sna­ží­me co nejdří­ve uvést do obcho­du Steam Store a z jehož výtěž­ku hod­lá­me věno­vat 100 % potřeb­ným.

Kromě toho vše­ho se také sna­ží­me pod­po­ro­vat čle­ny naše­ho týmu, jak jen to jde. Několik našich kole­gů pochá­zí z Ukrajiny. Zavázali jsme se, že jim a jejich rodi­nám poskyt­ne­me veš­ke­rou mož­nou pod­po­ru, ať už se jed­ná o finanč­ní pod­po­ru na pří­pad­né více­ná­kla­dy, kte­ré by moh­li mít v těch­to těž­kých časech, před­čas­né výpla­ty, pod­po­ru dušev­ní­ho zdra­ví, dny vol­na navíc nebo spe­ci­ál­ní a fle­xi­bil­ní pra­cov­ní dobu, nebo dokon­ce o poskyt­nu­tí firem­ních pro­stor a záze­mí pro uby­to­vá­ní. Neděláme to jen jako fir­ma, pro­to­že dostá­vá­me čet­né zprá­vy od téměř všech čle­nů naše­ho týmu, že se při­po­ju­jí k cha­ri­ta­tiv­ním orga­ni­za­cím a pod­po­ru­jí je, posky­tu­jí deky, oble­če­ní, hygi­e­nic­ké a zdra­vot­nic­ké potře­by a dal­ší před­mě­ty do cha­ri­ta­tiv­ních sbí­rek a dal­ší.

Temné a těž­ké časy jsou tady a my víme, že teď je čas, abychom všich­ni drže­li při sobě a pomá­ha­li, jak jen může­me, ať už jako jed­not­li­vec, nebo jako kolek­tiv, tým nebo fir­ma. Svět zare­a­go­val a exis­tu­je mno­ho způ­sobů, jak se kaž­dý z nás může při­po­jit a pod­po­řit ty, kte­ří byli posti­že­ni tou­to straš­nou vál­kou. My, jako tým SCS Software, plá­nu­je­me i v nad­chá­ze­jí­cí budouc­nos­ti pokra­čo­vat v pod­po­ře a posky­to­vá­ní pomo­ci, ať už by se jed­na­lo o pří­mý finanč­ní dar z pro­de­je našich her, nebo o jaký­ko­li jiný způ­sob, kte­rý obje­ví­me.

Naše mod­lit­by a nadě­je jsou s vámi, Ukrajino.


Foto: SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67866 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72159 KB. | 24.04.2024 - 01:31:18