Kritiky.cz > Herní aktuality > Tvůrce ETS 2 ukazuje nová města v Rakousku - Linz + Innsbruck

Tvůrce ETS 2 ukazuje nová města v Rakousku - Linz + Innsbruck

ETSRak 1
ETSRak 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existuje něco, co by moh­lo být ješ­tě lep­ší než před­sta­ve­ní změn jed­no­ho měs­ta v při­pra­vo­va­né pře­dě­láv­ce Rakouska pro Euro Truck Simulator 2? Přesně tak, před­sta­vit mís­to toho dvě mís­ta v jed­nom pří­spěv­ku na blo­gu! Pojďme se podí­vat, co může­te oče­ká­vat při pro­jížď­ce aktu­a­li­zo­va­ný­mi měs­ty Linec a Innsbruck.

Linz je tře­tím nej­vět­ším měs­tem Rakouska a jako tako­vé se muse­lo poměr­ně dras­tic­ky změ­nit. Most přes Donau byl nahra­zen jiným o kus dál a na měst­ském okru­hu bude stát zce­la nový most. Kromě toho se může­te těšit na nové vra­ko­viš­tě, novou vel­ko­le­pou továr­ní čtvrť a cel­ko­vé začle­ně­ní prů­mys­lo­vé­ho cen­t­ra měs­ta, což mimo jiné zna­me­na­lo úpra­vy, kte­ré pře­su­nu­ly někte­rá depa do pří­měst­ských čás­tí měs­ta. Poslední zmí­ně­ná změ­na snad pomů­že her­ní­mu Linci a jeho prů­mys­lu vyrov­nat se reál­né­mu pro­tějš­ku a také umož­ní hrá­čům pro­jíž­dět krás­ný­mi malý­mi okol­ní­mi ves­ni­ce­mi.

Innsbruck je mezi­ná­rod­ně uzná­va­né stře­dis­ko zim­ních spor­tů, kte­ré se nachá­zí v širo­kém údo­lí mezi vyso­ký­mi hora­mi. Právě pro­to je nej­dů­le­ži­těj­ší a záro­veň „nevi­di­tel­nou“ změ­nou začle­ně­ní kři­žo­vat­ky A12 a A13, kte­rá leží uvnitř kop­ce, na němž se nachá­zí Bergiselschanze - sko­kan­ský are­ál. Kromě toho byl pře­pra­co­ván celý měst­ský okruh, kde při­by­ly čet­né kři­žo­vat­ky a z okru­hu je krás­ný výhled na celý půdo­rys měs­ta s Alpami v poza­dí.

Mírně upra­ve­na byla také eko­no­mi­ka, když byla odstra­ně­na pila a mís­to ní při­byl lom a želez­nič­ní depo.

Doufáme, že se vám „dvo­jí nahléd­nu­tí“ do dal­ších změn, kte­ré při­ne­se pro­jekt Austria Rework pro ETS2, líbi­lo! Bude jed­no z těch­to dvou měst vaší cílo­vou loka­li­tou, jakmi­le se vám tato nová aktu­a­li­za­ce dosta­ne do rukou?


Foto: © SCS Software.


Jedná o pře­klad ofi­ci­ál­ní­ho člán­ku z blo­gu SCS Software a do češ­ti­ny jej pře­lo­žil Jiří Borový.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22151 s | počet dotazů: 289 | paměť: 72220 KB. | 13.04.2024 - 08:24:05