Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kult hákového kříže - Jeden z posledních kvalitních filmů Edwarda Furlonga

Kult hákového kříže - Jeden z posledních kvalitních filmů Edwarda Furlonga

Kul
Kul
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Danny Vinyard (Edward Furlong) vidí vzor ve svém star­ším bra­t­ro­vi Derekovi (Edward Norton), kte­rý se po smr­ti otce, jenž byl coby pro­fe­si­o­nál­ní hasič zastře­len v čer­noš­ském ghet­tu, stal zapří­sáhlým vyzna­va­čem rasis­tic­kých hod­not. Strmě stou­pal v neo­na­cis­tic­ké sku­pi­ně Bílá síla. Pak byl ale odsou­zen za chlad­no­krev­nou vraž­du dvou čer­no­chů. Po třech letech v base se Derek vra­cí domů, ale už to není člo­věk jako dřív. Poté, co mu čer­noch Lamont (Guy Torry) ve věze­ní zachrá­nil život, když se ho bělo­ši sna­ži­li zná­sil­nit a zabít, nedo­ká­že být rasis­ta. Jeho bra­tr Danny ale ten­to obrat nechá­pe, sám je čle­nem Bílé síly. Ve ško­le má prů­švih kvů­li rasis­tic­ké ese­ji. Proto se Derek sejde s vůd­cem Bílé síly Cameronem (Stacy Keach) a chce ho pře­svěd­čit, aby nechal Dannyho jít. Všichni z gan­gu, jeho býva­lí brat­ři, se však obra­cí pro­ti němu, ani u Dannyho nena­chá­zí pocho­pe­ní. Soukolí gan­gu se pros­tě točí dál. Semele i Dannyho?

Téma rasis­mu je už vel­mi dlou­ho ože­ha­vým téma­tem a přes­to, že v USA bylo dáv­no zru­še­no otroc­tví, Martin Luther King vel­mi výraz­ně napo­mohl k poz­děj­ší obmě­ně práv afro­a­me­ric­kých oby­va­tel a pre­zi­den­tem USA se nako­nec stal Barack Obama tak je rasis­mus nadá­le nedíl­nou sou­čás­tí nejen USA. Velmi výraz­ně to uka­zu­je i letoš­ní situ­a­ce ohled­ně vraž­dy George Floyda, kte­rá by dle výraz­né­ho zástu­pu raso­vě moti­vo­vá­na a došlo díky ní k vzed­mu­tí pro­tes­tů hnu­tí Black Lives Matter. Téma rasis­mu se též pocho­pi­tel­ně dočka­lo i zpra­co­vá­ní v růz­ných fil­mech a jeden z nej­zná­měj­ších fil­mů o rasis­mu je Kult háko­vé­ho kří­že. Kult háko­vé­ho kří­že má vel­mi zástup­ný počet fanouš­ků (na ČSFD je veden jako 57. nej­lep­ší film všech dob) a někte­ří by vám ten­to film rov­nou ozna­či­li za nej­lep­ší film pojed­ná­va­jí­cí o rasis­mu. Jenomže tak to já bohu­žel nevi­dím a mám k tomu hned něko­lik důvo­dů.

Oficiálním reži­sé­rem fil­mu je Tony Kaye, prav­da je ovšem tak tro­chu komplikovanější- Kult háko­vé­ho kří­že měl být celo­ve­čer­ním debu­tem Kaye, jenomže kvů­li neu­stá­lým kon­flik­tům s před­sta­vi­te­lem hlav­ní role Edwardem Nortonem Kaye film zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu natá­če­ní opus­til a Norton film reží­ro­val sám. Kaye se poté poku­sil své jmé­no z fil­mu odstra­nit a nechtěl být vůbec jako reži­sér fil­mu ozna­čen, pra­vi­dla Director’s Guild of America mu to ale zame­zi­la. Kaye poz­dě­ji dokon­ce stu­dio New Line Cinema a prá­vě Director´s Guild žalo­val o část­ku 275 mili­o­nů dola­rů, pro­to­že mu nedo­vo­li být v titul­kách ozna­čen pod pseu­do­ny­mem Humpty Dumpty (samo sebou spor nepro­hrál a do roku 2011 a fil­mu Oddělen žád­ný jiný film nena­to­čil).

Vyhrocený spor Kaye a Nortona ale bohu­žel ve finá­le zna­me­ná to, že je Kult háko­vé­ho kří­že dítě­tem dvou roz­há­da­ných otců, kte­ré je tak tro­chu roz­ta­že­né mezi dvě­ma svě­ty a výsled­ný Kult háko­vé­ho kří­že tak ve finá­le není tak doko­na­lý, pro­to­že se spo­ry upro­střed natá­če­ní na fil­mu bez­po­chy­by pode­psa­li.

Scenáristický debut Davida McKenny má pře­de­vším pro­blém v tom, že si vybral nesku­teč­ně tuč­né a těž­ce ucho­pi­tel­né téma. Příběh Dereka Vinyarda zde ve fil­mu, kte­rý trvá téměř 2 hodi­ny mapu­je 3 fáze- Fázi vrcho­lo­vé­ho rasis­ty, fázi ve věze­ní a vyrov­ná­vá­ní se s fak­tem, že všich­ni čer­ní nejsou zlí a fáze, kte­rá je více­mé­ně sna­hou o nový život, ide­ál­ně bez svých rasis­tic­kých „ bra­trů „. Problém je v tom, že by všech­ny tyto 3 fáze šlo vzít a ve finá­le z kaž­dé libo­vol­né fáze udě­lat vlast­ní film. Mohla tak vznik­nout poten­ci­o­nál­ně půso­bi­vá tri­lo­gie, kte­rá by ten růst v rasis­tic­ké špič­ce, pád na dno a pokus o nový start a více­mé­ně vykou­pe­ní poja­la půso­bi­vě­ji a pře­de­vším uvě­ři­tel­ně­ji. Jenomže jsme nako­nec dosta­li jeden film, kte­rý všech­ny tyhle fáze pro­dá­vá tak tro­chu napůl.

Více na Kritiky.cz
Deadpool - PŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ, MILENCI A MUTANTI Ve skutečnosti Millerovo filmové vyprávění vyvolává soucit se všemi protagonisty. Nejvíce z...
Farma SK – 8. série – 9. díl ...
AUTA - rozhovor Richard Krajčo Animovaná pohádka Auta (Cars) z produkce studia PIXAR patří k největším očekávaným hitů...
Resident Evil VII Demo Pro konzoli Xbox One si můžete stahovat demo Resident Evil VII. Podívejte se na obsah stáhnuté...
Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a... Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a bude dostupný ve standardní, deluxe e...

Kult háko­vé­ho kří­že si zvo­lil vel­mi zvlášt­ní dra­ma­tur­gic­kou stav­bu, kdy se ská­če v čase (pozná­me to pře­de­vším tak, že se fla­shbac­ky ode­hrá­va­jí čer­no­bí­le) a nepů­so­bí to kdo­ví­jak bra­vur­ně. Osobně bych pro úče­ly toho­to fil­mu zvo­lil chro­no­lo­gic­kou dějo­vou výstav­bu, kte­rá by ješ­tě lépe před­ved­la změ­nu Dereka Viniyarda a cel­ko­vě by to dle mého názo­ru lépe poved­lo něja­ké cha­rak­ter­ní výstav­bě.

Edward Norton je v hlav­ní roli úžas­ný a v roli nác­ka je uvě­ři­tel­něj­ší než by se dalo čekat. Není zde ani potře­ba expo­zi­ce ohled­ně vzta­hu Dereka a jeho otce, pro­to­že zlo­mo­vý oka­mžik, kte­rý Dereka vypus­tí na ces­tu tem­na fun­gu­je prá­vě i díky Nortonově schop­nos­ti napros­to věro­hod­ně pro­dat zásad­ní život­ní ztrá­tu. Inteligentní Derek se sta­ne obě­tí mani­pu­la­tiv­ní Bílé síly, kte­rá z něj udě­lá tak tro­chu vět­ší­ho hajz­la, kte­ré­mu jeho nová víra tak moc vle­ze na mozek, že skon­čí zásad­ním oka­mži­kem jeho živo­ta, kte­rý ho pozna­me­ná na hod­ně dlou­ho.

Tomuhle fil­mu se bra­vur­ně poda­ři­lo pro­dat vztah mezi Derekem a jeho mlad­ším bra­t­rem Dannym. Edward Furlong zde po Terminátorovi 2 před­vá­dí svou nej­slav­něj­ší roli a ztvár­ňu­je zde chlap­ce, kte­ré­ho výcho­va jeho bra­t­ra a násled­ně Bílé síly vypus­ti­la na ces­tu, kte­rá ho může stát dost mož­ná i víc než jeho bra­t­ra. Právě kon­flikt spo­čí­va­jí­cí v Derekovi, jenž se sna­ží své­ho bra­t­ra zachrá­nit od stej­né­ho osu­du je jed­ním ze zásad­ních moti­vů fil­mů a opět se ho bohu­žel za mě neda­ří pro­dat tolik jak to šlo.

Kult háko­vé­ho kří­že obsa­hu­je tolik zají­ma­vých moti­vů a pod­zá­ple­tek, že jich je mož­ná až moc. Derekova mat­ka napří­klad začne po smr­ti jeho otce ran­dit s uči­te­lem židov­ské­ho půvo­du, což je pro Dereka samo sebou noč­ní můra. Ředitel ško­ly, kte­rou původ­ně navště­vo­val Derek a nyní jí navště­vu­je Danny je čer­noch, kte­rý boju­je pro­ti hnu­tí Bílé síly a sna­ží se též Dannyho vydat na světlou stra­nu. Derek má pří­tel­ky­ni, kte­rá je rasist­ka a když jí infor­mu­je o tom, že se změ­nil tak to jeho pří­tel­ky­ně bere jako zra­du (jak vlast­ně vůbec sak­ra mohl čekat, že se k němu Stacy při­dá?!). Jenomže všech­no mi to v pod­sta­tě ve finá­le při­šlo zby­teč­né. Vztah Derekovy mat­ky a židov­ské­ho uči­te­le je oka­mži­tě sme­ten ze sto­lu jedi­ným fla­shbac­kem, Avery Brooks jako ředi­tel Sweeney zde ve finá­le zas tolik pro­sto­ru nemá a „ lin­ka „ s pří­tel­ky­ní je cel­ko­vě tak tro­chu úsměv­ná.

Více na Kritiky.cz
Co čekat od nové Mafie? Už při odhalení prvních snímků z třetího pokračování počítačové hry Mafia, si tento ...
Best of Ref Cam Episode 4 | #IIHFWorlds 2021 ...
#1939: Nestor Burma: Mlha na mostě Tolbiac - 60 % Nestor Burma: Mlha na mostě Tolbiac (Nestor Burma: Brouillard au pont de Tolbiac)Vydalo nakladatels...
Proti vlastní krvi | Trespass Against Us [50%] Dvorní režisér The Chemical Brothers a převážně seriálový řemeslník Adam Smith se let...
Na krátko - 1 ...

V zárod­ku je McKennův scé­nář vel­mi dob­rý, není ale doko­na­lý. Je též mož­né, že samot­ná před­lo­ha scé­ná­ře je tuč­něj­ší a je to jen pro­hra dra­ma­tur­gic­kých pochyb­ných roz­hod­nu­tí nebo fak­tu, že se tvůr­čí kon­flik­ty ve finá­le pode­psa­li i na výsled­né podo­bě fil­mu.

Fáze „leze­ní na vrchol“ je ve finá­le z celé­ho fil­mu roz­hod­ně nej­slab­ší, nao­pak nej­pů­so­bi­věj­ší jsou pasá­že z věze­ní, kte­ré defi­ni­tiv­ně před­vá­dí zásad­ní moment, kte­rý Dereka vydá na jinou stra­nu. Celé tyhle sek­ven­ce ve věz­ni­ci fun­gu­jí i pro­to, že díky herec­ké­mu výko­nu Edwarda Nortona napros­to věro­hod­ně vidí­te Derekovu zou­fa­lost a pád na dno. Je to bra­vur­ní ukáz­ka tech­ni­ky Show, don’t tell a pasá­že ve věze­ní mají sku­teč­ně nesku­teč­ný náboj. Derek se zde spřá­te­lí s čer­no­chem Lamontem, uvě­do­mí si, že by neměl všech­ny házet do jed­no­ho pyt­le, do toho mu spad­ne mýdlo ve spr­še a z Dereka se rázem tak tro­chu stá­vá sta­ro­no­vý muž, kte­rý se po svém pro­puš­tě­ní vydá­vá na ces­tu vykou­pe­ní. Problém je v tom, že je těž­ko uvě­ři­tel­né, aby se rasis­ta jen tak lusk­nu­tím prs­tu stal anti-rasistou a že by ho k tomu dohnal jeden milý čer­nou­šek.

Záporák Cameron Alexander mohl být původ­ně ztvár­něn Marlonem Brandem, ten ale odmí­tl a tak toho­to hlav­ní­ho zápo­rá­ka fil­mu nako­nec ztvár­nil Stacy Keach. Film sli­bo­val výraz­né­ho mani­pu­lá­to­ra a napros­to bez­cha­rak­ter­ní hova­do. To dru­hé sedí, vůbec jsem ale nepo­cho­pil, proč někdo jako Cameron Alexander má tako­vou pověst a cel­ko­vě šlo ve finá­le o zabi­tý poten­ci­ál a ta hroz­ba z aktu­ál­ně nepřá­tel­ských čle­nů Bílé síly je vel­mi úsměv­ným způ­so­bem odkli­ze­na ze sto­lu. Mám tuše­ní, že jsem se kdy­si doče­tl, že v pří­pa­dě kdy­by roli zís­kal Brando by Cameron Alexander dostal tak tro­chu více pro­sto­ru, Stacy Keach ve finá­le ovšem není špat­ný. Jen bru­tál­ně nevy­u­ži­tý.

Kult háko­vé­ho kří­že ale napros­to věro­hod­ně na kon­ci pro­dá jeden zásad­ní moment- Všichni jsme stej­ní a nezá­le­ží zda jsme bílý nebo čer­ný. Všichni čer­no­ši nejsou auto­ma­tic­ky vra­zi, feťá­ci a gan­gs­te­ři, všich­ni bělo­ši nao­pak nejsou sva­touš­ci, ele­gá­ni a poctiv­ci. Ve finá­le navíc fun­gu­jí vel­mi dob­ře i emo­ce, přes­to mě to ale k vlh­kým očím nedo­táh­lo. Mám k tomu 3 důvo­dy: 1) Hodně těž­ko se mi litu­je postav, kte­ří si za svůj osud více­mé­ně můžou sami, 2) Ty posta­vy zase tak kdo­ví­jak dob­ře pro­kres­le­né neby­li, 3) ten závě­reč­ný moment mož­ná sig­na­li­zu­je fakt, že si někdo svým poku­sem o drs­nost kole­du­je, záro­veň tím pádem by ale mož­ná více fun­go­va­lo, kdy­by se jed­na urči­tá posta­va pova­ho­vě nezmě­ni­la. Ano, dá se zde najít poin­ta v tom, že někdy pros­tě musí­me za své chy­by bez­pod­mí­neč­ně pla­tit, přes­to je ale i tohle fakt, kte­rý mi srá­ží výsled­né poci­ty z Kultu háko­vé­ho kří­že.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 9. série – 1. díl ...
Anton Yelchin Anton Viktorovich Yelchin (rusky Антон Викторович Ельчин, českým přepisem An...
Microsoft vymyslel, jak docílí Xbox Game Pass na iOS a... Microsoft vymyslel, jak docílí Xbox Game Pass na iOS a obelstí tím Apple. Jelikož cupertinská ...
Domácí medová pleťová maska Pleťová maska pomáhá obecně zvláčnit naší pleť, vyčistit jí od nečistot a zbavit pleť...
Letošní EA Play Live se uskuteční 22. 7. 2021, o měsíc později, než v minulém roce. Na akci se s jistotou ukáže nový Battlefield... Letošní EA Play Live se uskuteční 22. 7. 2021, o měsíc později, než v minulém roce. Na akci...

Tony Kaye oči­vid­ně zvlá­dl fil­mu dodat vizu­ál­ně půso­bi­vé scé­ny, Edward Norton zase dost mož­ná pro­dal emo­ci­o­nál­ní moti­vy (těž­ko říct, kte­ré scé­ny točil Kaye a kte­ré Norton. Tuším, že ofi­ci­ál­ní infor­ma­ce nee­xis­tu­jí). Přesto je ale ten­to film dítě­tem dvou otců, kte­ří své­mu syno­vi doda­li jis­tou for­mu ele­gan­ce a pře­de­vším si ten film se samot­ným téma­tem doslo­va nevy­tí­rá prdel, záro­veň je ten film ale pořád tak tro­chu mezi dvě­ma svě­ty, dra­ma­tur­gic­ká výstav­ba mu tu ele­gan­ci tak tro­chu srá­ží a pře­de­vším je to téma sku­teč­ně tak tuč­né, že se z toho dalo vytě­žit víc. Kult háko­vé­ho kří­že nemá pro­blém s rea­lis­tič­nos­ti, pro­dá­ním jis­tých ide­o­lo­gic­kých moti­vů a polo­vič­ně sro­zu­mi­tel­ným posel­stvím. Jenomže tomu fil­mu k doko­na­los­ti oprav­du chy­bí hod­ně a pře­de­vším je to pořád ukáz­ko­vá rekla­ma sním­ku, kte­rý vzni­kl spo­je­ním dvou zce­la odliš­ných ver­zí. Ale pořád to moh­lo skon­čit jako totál­ní prů­švih, což naštěs­tí Kult háko­vé­ho kří­že sku­teč­ně není. Ale k doko­na­los­ti mu pře­ce jen chy­bí taky dost......

PS: Tony Kaye chys­tá vol­né pokra­čo­vá­ní s Djimonem Hounsouem v hlav­ní roli African History Y (Kult háko­vé­ho kří­že se v ori­gi­ná­le jme­nu­je American Project X), kte­rý by měl stej­ně jako původ­ní film nést ve zna­me­ní tragé­die a vykou­pe­ní. Půjde ale pou­ze o duchov­ní sequel, cameo Edwarda Nortona tedy nej­spíš neče­kej­te!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © 1998 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Kult hákového kříže na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
chyba

PS: Kult háko­vé­ho kří­že se v ori­gi­ná­le jme­nu­je American History X

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14515 s | počet dotazů: 318 | paměť: 70383 KB. | 29.11.2023 - 19:40:14