Kritiky.cz > Články > Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk
top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů.

Rango – Top 3

Moje tře­tí nej­ob­lí­be­něj­ší hra, dle filmu/komiksu ten­to­krát je oprav­du dle fil­mu. Když Gore Verbinsky nato­čil Ranga, ihned jsem si jej musel kou­pit za půl roku od fil­mo­vé pre­mi­é­ry na DVD. A taky jsem si ho kou­pil i ve her­ním zpra­co­vá­ní.

Ve fil­mu byl pou­ze krát­ký pří­běh o tom, jak Rango zachrá­nil celou ves­ni­ci od smr­ti suchem, ale v her­ním pří­bě­hu, jak je jak­ko­liv jed­no­du­chý, se dostá­vá­me i do dal­ší čás­ti ves­ni­ce a hlav­ně postup­ně pro­chá­zí­me dal­ší­mi zají­ma­vý­mi mís­ty. Doly, kara­va­ny, ale i vyprahlou pouš­tí.

Ve fil­mu také neby­lo moc zabí­je­ní, jest­li si pama­tu­ji dob­ře, tak Rango zabil pou­ze jedi­né­ho orla a ani to neby­lo jeho zámě­rem.  V her­ním zprá­co­vá­ním už bohu­žel zabi­jí jako vel­ký despe­rát, kte­rý nezná sli­to­vá­ní. Je to ale také kvů­li tomu, že zas ostat­ní pro­tiv­ní­ci jsou pro­ti němu a chtě­jí jej zabít.

Rango ale není celý o stří­le­ní a zabí­je­ní nepřá­tel. Občas je nut­né i se správ­ně sklouz­nout na ces­tě, vyhý­bat se lid­ským pro­tiv­ní­kům a samo­zřej­mě i občas o leze­ní po řím­sách, mos­tech a dal­ších věcí, co Rangovi kom­pli­ku­jí ces­tu. Celá kom­bi­na­ce těch­to čin­nos­tí je dob­ře vyvá­že­na, a tak hrá­če baví postup­né obje­vo­vá­ní pro­sto­ru kolem Ranga, když jsme si jej ve fil­mu uži­li  pou­ze na 103 minut.

Myslím, že svět fil­mů je dob­ré roz­ší­řit svě­tem hry. Hra je sice věno­vá­na mlad­ším hrá­čům, ale to vůbec neva­dí, zahrát si ji můžou i ostat­ní hrá­či, kte­ří se chtě­jí dozvě­dět více než se dozví z fil­mu.

http://youtu.be/McHPyS5TWfk

Harry Potter - top 2

Když tak pře­mýš­lím, co tak dát na mís­to dru­hé, tak mi vyšla na mysl něja­ká Lego vari­a­ce na filmové/knižní vydá­ní. Harry Potter je tím pra­vým. Mnoho fanouš­ků knih a fil­mů zná slav­né­ho kou­zel­ní­ka dost dob­ře. Mnoho hrá­čů hrá­lo jeho her­ní adap­ta­ci, kte­rá vychá­ze­la k jed­not­li­vým fil­mům. Ale nej­lep­ší je Lego Harry Potter, všech sedm knih (osm fil­mů) bylo roz­pro­stře­no do dvou dílů Lego zpra­co­vá­ní. V prv­ním díle si Lego posta­vič­ky ze svě­ta kou­zel­ní­ků odbu­dou prv­ní čty­ři škol­ní roku a dru­hý díl je dokon­če­ním Heptalogie.

Ve svě­tě Lega Harry Pottera je mož­né sko­ro vše, hrát za kaž­dou posta­vič­ku, hrát v mís­tech, kte­rá ve fil­mech neby­la, v kni­ze je zmí­ně­na, a hrát i zno­vu pro­chá­ze­né leve­ly (čás­ti pří­bě­hů) s jiný­mi posta­vič­ka­mi, aby se dokon­či­lo obje­vo­vá­ní leve­lu. Příběhová  linie je vždy s posta­vič­ka­mi, kte­rý se pří­běh týká, ale opa­ko­vat už může­te s jiný­mi, postup­ně obje­vo­va­ný­mi.

Je výho­dou, svě­ta Harry Pottera v Legu, opro­ti fil­mu, že kaž­dá posta­vič­ka má své uni­kát­ní vlast­nos­ti, se kte­rý­mi může dělat, to co od ní fanouš­ci oče­ká­va­jí. Je sice zapekli­té, že v obou hrách jsou leh­ké logic­ké hádan­ky, kte­ré při hra­ní neztra­tí mno­ho času. Stačí najít správ­nou kom­bi­na­ci postavička/její vlast­nos­ti, pří­pad­ně postup­né objevování/vykopování čás­ti sklá­da­ček, k ote­vře­ní dal­ší ces­ty.

Filmové zpra­co­vá­ní musí být vždy jed­no­duš­ší než kniž­ní, a tak si her­ní zpra­co­vá­ní z Lega vychut­ná­vá své výji­meč­né posta­ve­ní, kde si může­te zahrát za všech­ny důle­ži­té posta­vy po celém svě­tě Bradavic. Hráči, kte­ří tuto hru hra­jí už urči­tě také zna­jí kniž­ní zpra­co­vá­ní a tak oprav­du rádi obje­vu­jí nezná­mé ces­ty, nezná­me míst­nos­ti při sklá­dá­ní rébu­sů s sbí­rá­ní zlaťá­ků.

http://youtu.be/_EHfSq0SxnQ

Batman - top 1

Historie Batmana, je veli­ce širo­ká. Vznikl v roce 1939, kdy vyšlo jeho prv­ní vydá­ní. Během desí­tek let pro­šlo kiny, naši­mi tele­vi­ze­mi a samo­zřej­mě i her­ní­mi konzolemi/PC hod­ně komik­so­vých adap­ta­cí. Je sice prav­da, že žád­ná Batman hra není pod­le fil­mu (nevím o ni). Zrovna u komik­su, kte­rý byl zfil­mo­ván, to tak tolik zase neva­dí.

Moji nej­ví­ce oblí­be­nou hrou dle filmu/komiksu je totiž Batman, tichý Bruce Wayne, kte­rý má své alter-ego v neto­pý­řím muži. Prozatím tří-dílná série Batman (Batman:Arkham Asylum, Arham City a Arkham) je tem­ná jako nej­no­věj­ší fil­my do Nolana. Tolik depre­se od zni­če­né­ho Gothamu není ani v jed­nom fil­mu. Karikatury hlav­ních zápo­rá­ků (Joker, Mr. Freeze i Harley Quinn) jsou děsi­vé, až z nich jde strach.

To že tři nej­no­věj­ší Batmani nejsou pod­le fil­mu vůbec neva­dí, fil­mo­vý look celé her­ní tri­lo­gie roz­díl mezi hrou a fil­mem neroz­li­šu­je. Je mož­ná lep­ší, že si hráč zaži­je hod­ně fil­mo­vých oka­mži­ků při sou­bo­jích, Batmanových gad­ge­tech a pohle­dech na bossy. Přestože to není adap­ta­ce fil­mu, dám ji na prv­ní mís­to, pro­to­že už bylo nato­če­no hod­ně fil­mů a seri­á­lů, kte­ré udě­la­li komik­su Batmana dob­ré reno­mé.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Top-ten her dle filmů


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13756 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71785 KB. | 14.06.2024 - 20:20:42