Kritiky.cz > Články > Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe

Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe

Vada
Vada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 1970. Bývalá pří­tel­ky­ně sou­kro­mé­ho detek­ti­va z Gordita Beach Larryho ´´Doca´´ Sportella (Joaquin Phoenix) Shasta Fay Hepworthová (Katherine Waterson) pře­svěd­čí své­ho býva­lé­ho pří­te­le, aby vyšet­řil zmi­ze­ní boha­té­ho rea­lit­ní­ho mak­lé­ře Michaela Wolfmanna (Eric Roberts), kvů­li kte­ré­mu ho opus­ti­la. Doc během své­ho podiv­né­ho pát­rá­ní v mari­hu­a­no­vém rau­ši odha­lí síť vzá­jem­ně pro­po­je­ných spik­nu­tí, do nichž je namo­če­ná poli­cie, neo­na­cis­té, gan­gs­te­ři, dro...goví dea­le­ři, zuba­ři, reha­bi­li­tač­ní zaří­ze­ní, rocke­ři, fede­rál­ní vlá­da i tra­dič­ní novo­an­glic­ký estab­lishment.

Občas se bohu­žel může stát že vyhlá­še­ný reži­sér a sce­náris­ta šláp­ne ved­le. Paul Thomas Anderson dosá­hl vrcho­lu tako­vé­ho, že výrazná část fil­mo­vých fanouš­ků ozna­ču­je za nej­lep­ší­ho reži­sé­ra sou­čas­nos­ti (oukey...) a bohu­žel se poté někdy může stát, že si tvůr­ce jako PTA řek­ne, že si vlast­ně aktu­ál­ně může nato­čit co chce a z fil­mu se poté chtě­ně či nechtě­ně může do sebe stát zahle­dě­né dílo, kte­ré se bohu­žel záro­veň sta­ne men­ším prů­švi­hem v rám­ci tvůr­co­vi kari­é­ry. Zatím před­po­sled­ní film PTA je adap­ta­ci kni­hy Thomase Pynchona a opět se dostá­vá do téma­tu zda je mož­no vel­mi ade­kvát­ně hod­no­tit adap­ta­ci kni­hy, kte­rou divák vlast­ně neče­tl už pro­to, že divák vlast­ně neví jak moc věr­ně se daná adap­ta­ce dané před­lo­hy drží. Aktuálně ale budu počí­tat s vari­an­tou, že se PTA před­lo­hou inspi­ro­val vel­mi věr­ně a už v tom­to momen­tu mi v hla­vě šro­tu­je násle­du­jí­cí otáz­ka: „ Proč adap­to­vat zrov­na něco tako­vé­ho?!´´

Skrytá vada pro mně před­sta­vu­je jeden z nej­hor­ších pře­šla­pů pro mně jinak vel­mi dob­ré­ho fil­mo­vé­ho tvůr­ce, jehož pro­blém začí­ná už v samot­né záplet­ce. Jakmile se řek­ne, že PTA točí retro zasa­ze­né do 70. let s kri­mi­nál­ní záplet­kou tak se divák může vel­mi snad­no vlast­ně těšit. Pak se ale dosta­ne k hlav­ní záplet­ce a jeho posta­vám a celý ten film je oprav­du straš­ně mimo.

Hlavní pro­blém Skryté vady (kte­rá má těch vad oprav­du mno­ho) je v hod­ně těž­ce pře­kom­bi­no­va­né záplet­ce a pře­de­vším v napros­té absen­ci něja­ké soudrž­nos­ti. Ten film nedr­ží při sobě a krom hlav­ní­ho hrdi­ny posta­vy klid­ně zmi­zí z hlav­ní­ho pří­bě­hu a pak se zase z niče­ho nic vrá­tí. A ta hlav­ní záplet­ka u kte­ré se postup­ně oprav­du uká­že, že je do hlav­ní­ho spik­nu­tí zaple­ten snad sko­ro kaž­dý od poli­cis­tů po zuba­ře je pros­tě totál­ní sce­náris­tic­ký blaf, kte­rý se bohu­žel i něko­mu jako Anderson roz­pa­dl pod ruka­mi.

V hlav­ní roli je tu sice Joaquin Phoenix, ve finá­le je ale úpl­ně jed­no jak nesmír­ně úžas­ný herec Phoenix je když je jeho posta­va jen totál­ně věč­ně zhu­le­ný idi­ot. Je úpl­ně jed­no, že tu hra­jí Josh Brolin, Benicio del Toro, Owen Wilson nebo Reese Witherspoon když zrov­na oni jsou obě­tí scé­ná­ře plné­ho WTF momen­tů a pře­de­vším napros­to neza­jí­ma­vých (v tom lep­ším pří­pa­dě) či hroz­ných (v tom hor­ším pří­pa­dě) postav. Zároveň s tím je poté jed­no jak opět kla­sic­ky sil­né audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní ten­to PTA má, pro­to­že i přes­to, že se (více­mé­ně) dvor­ní kame­ra­man Andersona Robert Elswit vra­cí a opět se na to hez­ky kou­ká tak je tu pořád všech­no ostat­ní co pros­tě nefun­gu­je.

Ten film je vlast­ně vzty­če­ný pro­střed­ní­ček divá­ko­vi, kte­rý čeká film, kte­rý od začát­ku dojde k něja­ké­mu celist­vé­mu vyvr­cho­le­ní a hlav­ní hrdi­na si dojde něja­kým vývo­jem. Mě ale Phoenixův Doc při­šel na kon­ci vyprá­vě­ní na úpl­ně stej­ném cha­rak­ter­ním bodě a to se o jeho posta­vě dá aspoň něco říct. Něco by se dalo říct i o posta­vě Joshe Brolina, zby­tek jsou ale posta­vy bez duše a sku­teč­ně bez něja­ký hloub­ky.

Všude kolem jsou mož­ná něja­ké ty skry­té význa­my a hlub­ší smys­ly pro­ti kte­rým roz­hod­ně nejsem, se skry­tý­mi význa­my a hlub­ší­mi smys­ly ale tak nějak oče­ká­vám, že dosta­nu i sil­ný fil­mo­vý záži­tek sám o sobě než abych měl poté hodi­ny jenom roz­šif­ro­vá­vat co chtěl vlast­ně bás­ník říci. Zároveň chce být Skrytá vada kome­dií, roman­ti­kou, kri­mi­nál­kou i dra­ma­tem záro­veň a nejde mu tyhle žán­ry stří­dat. Osobně nemám tenhle výrok u roze­bí­rá­ní fil­mů rád, Skrytou vadu bych ale sku­teč­ně neo­zna­čil jinak než do sebe zahle­dě­nou. PTA měl před­tím i poté (Nit z pří­zra­ků to doká­za­la) nesku­teč­ný sce­náris­tic­ký i tvůr­čí talent a Skrytá vada dle mně nefun­gu­je ani v podo­bě před­lo­hy, kte­rou si Anderson z něja­ké­ho důvo­du zami­lo­val a chtěl jí adap­to­vat.

Skrytá vada ani náho­dou není mis­trov­ské dílo a na ten­to ter­mín nedo­sa­hu­je ani z rych­lí­ku. Ten film má jis­té svět­lé momen­ty a pořád má vel­mi veli­kou audi­o­vi­zu­ál­ní úro­veň a pře­de­vším pořád skvě­lé her­ce, ti her­ci ale z hloupé­ho scé­ná­ře sami nic nevy­mlá­tí a veš­ke­rá roz­hod­nu­tí a postup­né obje­vo­vá­ní se růz­ných zvra­tů ze Skryté vady fakt dělá jed­no z nej­hor­ších mož­ných plýtvá­ní času něko­ho jako je zrov­na PTA. Tak snad ho tenhle pře­šlap v kari­é­ře čekal jen jed­nou....

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © Warner Bros


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
  • Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika!9. března 2023 Babylon - Epic Masterpiece by Damien Chazelle a budoucí kultovní klasika! Mrzí mne, že jsem film v kině vynechal a zasloužím si kulku do hlavy, jde o jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděl. Filmy, Jazz a Cocaine jasně definují celý Babylon, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Babylon – Recenze – 80 %12. ledna 2023 Babylon – Recenze – 80 % Režisér a scenárista Damien Chazelle vypráví v dramatické satirické fresce Babylon příběh několika postav se vzájemně propletenými osudy, jejichž život a práci v Hollywoodu v období mezi […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55490 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72027 KB. | 12.04.2024 - 20:01:08