Kritiky.cz > Horory > Hellraiser: Judgment (2018)

Hellraiser: Judgment (2018)

rp Hellraiser Judgment 28201829.jpg
rp Hellraiser Judgment 28201829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední soud nemá jen nebe, ale i samot­né peklo! Ještě že lid­stvo je tak zka­že­né…


Bratři Sean a David dosta­nou na sta­rost pří­pad bru­tál­ní­ho séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý si sám říká Preceptor a svý­mi odpor­ný­mi skut­ky se odvo­lá­vá na boží Desatero. Počet obě­tí však rapid­ně stou­pá a pro­to je k bra­t­rům při­dě­le­na detek­tiv­ka Christine, což se jim samo­zřej­mě nelí­bí. Společnými sila­mi se tedy pouš­tí po sto­pě vra­ha, jehož bru­ta­li­ta a zvrá­ce­nost se neu­stá­le stup­ňu­je, jako­by to snad ani neby­lo dílo člo­vě­ka. Jenže se záhy uká­že, že i oni sami mají vlast­ní démo­ny z minu­los­ti a navíc o ně pro­je­ví zájem nejen pekel­ní ceno­bi­té a inkvi­zi­ce, ale i samot­né nebe…

Režie: Gary J. Tunnicliffe

Rok výro­by: 2018
Délka: 81 min
Země: USA
Hrají:
Damon Carney...(Sean Carter)
Randy Wayne...(David Carter)
Alexandra Harris...(Christine Egerton)
Rheagan Wallace...(Alison Carter)
Paul T. Taylor...(Pinhead)
Gary J. Tunnicliffe...(The Auditor)
...a dal­ší


Uběhlo jed­na­tři­cet let od doby, kdy Clive Barker při­šel s dnes již kul­tov­ním Hellraiserem a zís­kal si srd­ce nejed­no divá­ka. Bohužel postu­pem času se z jeho geni­ál­ní myš­len­ky sta­la jen ždí­mač­ka peněz a kaž­dý dal­ší díl postup­ně zatlou­kal hře­bí­ky do rakve této série. Sestupná kva­li­ta vyvr­cho­li­la otřes­ným devá­tým dílem, kte­rý měl na svě­do­mí ten­týž člo­věk, jenž ten­to­krát dokon­ce sám use­dl do reži­sér­ské­ho křes­la. Gary J. Tunnicliffe měl v něko­li­ka pře­de­šlých dílech na sta­ros­ti efek­ty, mas­ky a gore, v osmém díle si dokon­ce zahrál jed­no­ho z Cenobitů, no a v devá­tém se stal auto­rem scé­ná­ře. Takže bylo jen otáz­kou času, kdy to celé zkom­ple­tu­je a vrh­ne se i na režii.
Dimension Films mu sehna­lo roz­po­čet 350 000 dola­rů a tak se s rados­tí vrhl do prá­ce. Co na tom, že s tako­vou to část­kou neměl šan­ci dosáh­nout pří­liš vel­ké­ho úspě­chu. Doug Bradley odmí­tl hrát i v tom­to díle, čemuž se už ani nikdo nedi­vil. Naštěstí se však Pinheada ujal Paul T. Taylor, kte­ré­mu tato role sed­la roz­hod­ně mno­hem lépe, než jeho před­chůd­ci v Hellraiser: Revelations. Bohužel ani ten­to­krát nedo­sta­la mno­hý­mi oblí­be­ná posta­va tolik pro­sto­ru, kolik by si roz­hod­ně zaslou­ži­la. Diváci si ho uži­jí opět až v samot­ném závě­ru. Na dru­hou stra­nu se ale bylo roz­hod­ně na co kou­kat.
Judgment jako celek zas až tak kata­stro­fic­ky nedo­pa­dl a dopa­dl lépe, než někte­ří jeho před­chůd­ci (šes­tý a devá­tý díl). A to pře­de­vším díky až nechut­né prv­ní tře­ti­ně, o kte­rou se posta­ral sám reži­sér Tunnicliffe, coby pekel­ný inkvi­zi­tor a jeho pomoc­ní­ci při posled­ním sou­du. Zvláště pak zvra­ce­jí­cí tlus­ťoch (hod­no­ti­tel) byl správ­ně uje­tý a v bizar­nos­tech se pokra­čo­va­lo i u poro­ty a chi­rur­ga. V těch­to chví­lích jsem doslo­va chroch­tal bla­hem, pro­to­že podob­ně mor­bid­ní (fekál­ní) podí­va­nou mám doce­la rád. Špinavost toho­to „očist­ce“ však násled­ně nahra­di­la detek­tiv­ní strán­ka fil­mu a ta už tak záživ­ná neby­la.  Navíc tu byla i pří­tom­nost anděl­ské Jophiel, kte­rá mi do toho moc neza­pa­da­la. Ale tak ale­spoň se měl Pinhead na kom vyřá­dit.
Nejen že her­ci byli dost topor­ní a žád­né extra osl­ňu­jí­cí výko­ny nepřed­ved­li, ale mís­ty to jejich pát­rá­ní i troš­ku nudi­lo. Potěšila krát­ká pří­tom­nost Heather Langenkamp, kte­rá se před kame­rou mih­la coby byt­ná v domě úchy­lá­ka Carla Watkinse. Každopádně po před­cho­zím zkla­má­ní budu hod­no­tit ten­to díl jako prů­měr­nou zále­ži­tost. Lehce nechut­ných věcí tu bylo k vidě­ní dost a hlav­ně potě­šil i samot­ný úvod / závěr.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95055 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71870 KB. | 22.07.2024 - 19:29:46