Kritiky.cz > Horory > Hellraiser: Revelations (2011)

Hellraiser: Revelations (2011)

rp Hellraiser Revelations 28201129.jpg
rp Hellraiser Revelations 28201129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skalní fanouš­ci na Pinheada neza­po­mně­li, jen­že zis­kuchti­vý tvůr­ci taky ne. Bez sluš­né­ho roz­počtu a Douga Bradleyho se z toho však stal zce­la po prá­vu nej­hor­ší díl celé série…


Dva dospí­va­jí­cí mla­dí­ci Steven a Nico již déle nechtě­jí trá­vit nud­ný život v okru­hu svých rodin a roz­hod­nou se pros­tě vypa­řit. S kame­rou v ruce a tro­chou peněz se vydá­va­jí do Mexika, vstříc dob­ro­druž­ství a sexu­ál­ním rado­ván­kám. Jedna tako­vá se jim však vymkne z pod kon­t­ro­ly, což vyús­tí smr­tí mla­dé pro­sti­tut­ky na špi­na­vých záchod­cích. Chlapci pro­pad­nou pani­ce a na útě­ku se sezna­mu­jí s bez­do­mov­cem, kte­rý jim pře­dá podiv­nou sklá­da­cí kost­ku, jenž je údaj­ně bra­nou do svě­ta boles­ti a rozko­še. Následně se po obou mla­dí­cích sleh­ne zem…Po roce pře­da­jí mexic­ké úřa­dy zdr­ce­ným rodi­nám jejich osob­ní věci, kame­ru -kte­rá zachy­ti­la vše pod­stat­né před jejich zmi­ze­ním a sklá­da­cí kost­ku. Nic víc se však od nich nedo­zví. Během násle­du­jí­cích hodin však na všech­ny čeká šoku­jí­cí odha­le­ní sku­teč­né prav­dy, kte­rá je nejen ukry­ta na pás­ce, ale dokon­ce se obje­ví i u domov­ních dve­ří. A bude šered­ně bolet!


Režie: Víctor García

Rok výro­by: 2011
Délka: 75 min
Země: USA
Hrají:
Nick Eversman...(Steven Craven)
Jay Gillespie...(Nico Bradley)
Tracey Fairaway...(Emma Craven)
Steven Brand...(Ross Craven)
Devon Sorvari...(Sarah Craven)
Stephan Smith Collins...(Pinhead)
...a dal­ší


Poté co se Gary J. Tunnicliffe mihl jako jeden z Cenobitů v mno­hý­mi neob­lí­be­ném osmém díle této série, začal spřá­dat plá­ny na dal­ší pokra­čo­va­ní. Dlouhých šest let se nic nedě­lo a pro vět­ši­nu fanouš­ků už byla tato série dáv­no mrt­vá. Drtivá vět­ši­na má stej­ně v obli­bě jen prv­ní dva díly a Rick Bota se pro ně stal úhlav­ním nepří­te­lem čís­lo jed­na. Společnost Dimension Films se však nikdy nevzda­la svých plá­nů, vyrý­žo­vat ješ­tě něja­ké ty pení­ze z kdy­si oblí­be­né znač­ky (Hellraiser) a tak se jim poda­ři­lo uke­cat dal­ší­ho zou­fal­ce, kte­rý use­dl do reži­sér­ské­ho křes­la.
Co na tom, že dostal k dis­po­zi­ci jen směš­ných 300 000 dola­rů a hlav­ní hvězda Doug Bradley odmí­tl účin­ko­vat v tom­to fil­mu. Nejen že se mu nelí­bil samot­ný scé­nář (pří­běh), ale hono­rář, kte­rý mu byl nabíd­nut, byl směš­ný. Jakoby tušil vel­ký prů­ser už dáv­no dopře­du, než byl ten­to film vůbec doto­čen. A vskut­ku nebyl dale­ko od prav­dy. Devítka je napros­to otřes­ná a to téměř po všech strán­kách. Pokud jste až dosud pochy­bo­va­li o tom, kte­rý díl této série je ten nej­hor­ší, tak tady máte jas­né­ho vítě­ze!
Již při prv­ních zábě­rech jsem se doslo­va otře­pal, při před­sta­vě že by snad celý film měl být nato­čen jako Found foo­tage. Což se poslé­ze nepo­tvr­di­lo, ale o moc lépe to stej­ně nevy­pa­da­lo. Celý štáb s reži­sé­rem, her­ci i samot­ným scé­náris­tou si sami nej­spíš pro­šli něja­kou pořád­nou divo­kou pár­ty, pro­to­že jinak si nedo­ká­žu pořád­ně vysvět­lit jejich finál­ní pro­dukt. Ano, obje­vi­lo se tu něko­lik zají­ma­vých scén a krva­vých momen­tů – což je taky jedi­ný důvod proč tomu nevle­pím rov­nou odpad, ale jinak to byla váž­ně sla­bo­ta. Kamera se pořád neu­vě­ři­tel­ně tře­pa­la, vět­ši­na her­ců před­ved­la otřes­né výko­ny a ama­té­ris­mus z toho smr­děl na sto honů.
Jejich jedi­nou záchra­nou bylo to, že se ale­spoň troš­ku sna­ži­li při­blí­žit původ­ním fil­mům. Čímž je myš­len hlav­ně onen „návrat“ Rica, kte­rý vzdá­le­ně při­po­mí­nal tram­po­ty strýč­ka Franka a jeho násled­né potře­by. Jenže zas tu byl až moc vel­ký pro­stor pro nové­ho Pinheada a co si bude­me nalhá­vat, jeho před­sta­vi­tel byl doslo­va tra­gic­ký. Nejen svým vzhle­dem, ale pře­de­vším svým výko­nem. Moc plu­so­vých bodů nezís­ka­li ani tím, že pro zdej­ší rodi­ny pou­ži­li pří­jme­ní samot­né­ho Douga Bradleyho a Wese Cravena. Devátý díl tak sklou­zl do těž­ké­ho pod­prů­mě­ru a od úpl­né žum­py ho zachrá­ni­lo jen něko­lik pove­de­ných scén a men­ší dáv­ka bru­ta­li­ty. Jinak to byla hod­ně sla­bá a napros­to zby­teč­ná podí­va­ná. 

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72674 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71979 KB. | 25.04.2024 - 09:43:40