Kritiky.cz > Horory > Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon, The (2008)

Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon, The (2008)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svým nato­če­ním při­po­mí­ná něja­ký trai­ler či sran­dov­ní shot, ale věř­te že jde o jeden z nej­lep­ších krát­ko­me­tráž­ních sním­ků roku 2008.

Režisér Richard Gale je ve svém obo­ru tepr­ve začá­teč­ní­kem, ale za svou kari­é­ru už sta­čil nato­čit dva prů­měr­né thrille­ry, kte­ré udě­la­ly sluš­ný dojem nejen na divá­ky, ale i fil­mo­vé kri­ti­ky. On se však ten­to­krát roz­ho­dl jít dost odliš­ným smě­rem a nato­čil krát­ko­me­tráž­ní horo­ro­vý sní­mek, kte­rý se nesma­za­tel­ně vryl do pamě­ti všech, kdo ho ješ­tě nezna­li. V roce 2008 byl ten­to sní­mek ozna­čen za jeden z nej­lep­ších kraťa­sů a byl ohod­no­cen i šes­ti cena­mi na růz­ných svě­to­vých fes­ti­va­lech. Způsobem jakým je podán je těž­ko popsa­tel­ný, pro­to­že tohle pros­tě musí­te vidět.

Režie: Richard Gale
Rok výro­by: 2008
Délka: 10 min
Země: USA

Hrají:
Paul Clemens ... (Jack Cucchiaio)
Michael James Kacey ... (The Doctor)
Fay Kato ... (TThe Mystic)
Melissa Paladino ... (TThe Girlfriend)
Brian Rohan ... (TThe Murderer)
...a dal­ší

Snímek se tvá­ří jako paro­die na horo­ro­vé žán­ry, nato­če­ná je jako trai­ler či snad směš­ná ‘‘rekla­ma‘‘ . Máme šan­ci v něm vidět doce­la oby­čej­né­ho chla­pí­ka Jacka, kte­ré­mu se ze dne na den změ­ní celý jeho život. Jako lusk­nu­tím prs­tů ho začne pro­ná­sle­do­vat pří­zrak v kapu­ci, kte­rý do něj neu­stá­le buší čajo­vou lžič­kou. Přízrak ho pro­ná­sle­du­je jak ve dne, tak v noci za kaž­dé situ­a­ce a na jakém­ko­liv mís­tě. Ať už spí, jí, pra­cu­je či se jen pro­chá­zí po uli­cích. Proto se hlav­ní hrdi­na roz­hod­ne situ­a­ci řešit, kou­pí si zbraň a je roz­hod­nu­tý své­ho pro­ná­sle­do­va­te­le zabít. Jak se však brzy pře­svěd­čí jde o nelid­ský úkol. Přízrak je totiž nezra­ni­tel­ný. A rány lží­cí začí­na­jí být nesne­si­tel­né. Proto se Jack uchý­lí k věd­mě, aby si od ní nechal pora­dit. Jenže úto­ky nepře­stá­va­jí. Dostává dal­ší, dal­ší, dal­ší a dal­ší rány, kte­ré jsou čím dál boles­ti­věj­ší. Jack začí­ná šílet a je roz­hod­nu­tý udě­lat coko­liv. Jenže jde ješ­tě vůbec něco udě­lat? Kdy to všech­no skon­čí? A skon­čí to vůbec někdy?

Film sta­ví pře­de­vším na svém kome­di­ál­ním zákla­du, kdy hrdi­na pro­ží­vá absurd­ní chví­le utr­pe­ní, kte­ré stá­le nepře­stá­vá. Jeho pro­tiv­ník je neú­nav­ný, nezra­ni­tel­ný a hlav­ně nezná pří­či­nu, proč si vybral prá­vě jej. Kuriózní jsou i mís­ta, na kte­rých hrdi­na napa­dán (poušť, moře, atd). V celém sním­ku neu­vi­dí­me žád­nou vraž­du, ale zato pořád­nou bláz­ni­vou akč­ní podí­va­nou, kte­rá je oprav­du dob­ře nato­če­ná, kva­lit­ně sestří­ha­ná a hlav­ně je dopro­vá­ze­na efekt­ní hud­bou, jenž se přes­ně hodí k prá­vě pro­bí­ha­jí­cí show. Navíc zde nechy­bí ani pověst­ná krev, i když ta je divá­ko­vi podá­vá­na jen v oprav­du malém množ­ství. Zde ovšem pla­tí poře­ka­dlo, že i s malým kašpár­kem se dá udě­lat vel­ké diva­dlo.

Herecké výko­ny, jsou na hod­ně sluš­né úrov­ni a samot­ní akté­ři byli vybrá­ni oprav­du peč­li­vě. Přestože jde o nezná­mé her­ce, tak před­ved­li parád­ní podí­va­nou a pozved­li cel­ko­vou kva­li­tu sním­ku. Absurdita srčí ze všech smě­rů, ale měla za úkol divá­ky pře­de­vším poba­vit, a to se mys­lím poved­lo doko­na­le.

V koneč­ném hod­no­ce­ní chci jen říct, že jsem se parád­ně bavil od začát­ku až dokon­ce. Nenajdou se zde žád­ná hlu­chá mís­ta a já s hrdi­nou pro­ží­val kaž­dou ránu lží­cí i jeho dal­ší útra­py. Navíc se mi líbi­ly poku­sy o zba­ve­ní se pří­zra­ku, kte­ré rov­něž sta­vě­ly na hod­ně směš­ném zákla­du. Myslím si, že ten­to krát­ko­me­tráž­ní sní­mek si u mě najde své mís­to a rád se na něj podí­vám zno­vu.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20137 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72161 KB. | 18.05.2024 - 05:26:29