Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe

Westworld - Crisis Theory (S03E08) - konec Dolores, jak ji známe

Evan Rachel Wood 36059430362
Evan Rachel Wood 36059430362
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před čtyř­mi lety všech­no zača­lo a bude  pokra­čo­vat, to je jis­té. V prv­ní sérii jsme se sezná­mi­li s par­kem, dru­há byla u útě­ku a ta tře­tí je o lid­stvu. O čem bude čtvr­tá se dozví­me až za dva roky.

Nerad to říkám, ale bohu­žel posled­ní díl tře­tí série mně zkla­mal. Už pros­tě nedo­sa­hu­je tako­vé kva­li­ty, jak jsem si před­sta­vo­val. O život ve zni­če­ném svě­tě s robo­tic­kým bohem, kte­rý sle­du­je kaž­dé­ho člo­vě­ka nemám zájem. To je chy­ba.  Třetí sezó­na není o robo­tech, ale o lid­stvu, kte­rý se žene do záhu­by.

Doloresiň pří­běh došel kon­ce a hlav­ní hvězda celé­ho seri­á­lu (Evan Rachel Wood) dohrá­la svůj part a roz­lou­či­la se se ctí. Snad se i vrá­tí, ale už to urči­tě nebu­de ona, jak jsme ji zna­li. Druhá posta­va, Bernard (tedy klon Arnolda) byl celou tře­tí sezó­nu tako­vým malým pěšá­kem, kte­rý chtěl zasta­vit Dolores a dnes se uká­za­lo, že bude hlav­ní posta­vou sezó­ny 4. a že jej Dolores pově­ři­la ješ­tě vět­ším úko­lem, kte­rý se má spl­nit.

Třetí a posled­ní posta­vou, kte­rou lze pova­žo­vat za středo­bod seri­á­lu a oži­vo­va­la nám prv­ní dvě sezó­ny je William, kte­rý má ve tře­tí sezó­ně roli, kte­rá se vyjas­ni­la až v posled­ním díle. A také byl vyu­žit k tomu, aby se Dolores se svým lid­ským par­te­rem dosta­la kam chce. William nemá už co říct a jeho smrt (lid­ská) je kon­cem oblí­be­né­ho zápo­rá­ka. Samozřejmě se spo­i­ler...

„vrá­tí“ jako robot v dal­ší sezó­ně, tak jako  Dolores ver­ze Charlotte Hale.

Oproti před­cho­zím dvou sezó­nám se pří­běh pou­hých osmi dílů ode­hrá­vá chro­no­lo­gic­ky. Na něco je vzpo­me­nu­to pou­ze ve vzpo­mín­kách, a tak už to není tak slo­ži­té, jak bychom si před­sta­vo­va­li. První sezó­na byla jed­no­du­chá, pří­běh se ode­hrá­val minu­los­ti a pří­tom­nos­ti. Druhá byla kom­pli­ko­va­ná v tom, že jed­not­li­vé udá­los­ti něko­li­ka dnů byly znač­ně zpře­há­ze­né. A ta tře­tí ta má jenom pří­mý a jed­no­du­chý pří­běh o Dolores a záchra­ně lid­stva.

Oceňuji sna­hu tvůr­ců v tom, že se poda­ři­lo vrá­tit do herec­ké sesta­vy pár cameí z před­cho­zích sezón. Jmenovitě Clementine, Hectora, Musashiho a také mlad­ší ver­zi Williama v dok­tor­ském rau­ši.  Další moji oblí­ben­ci se bohu­žel už neob­je­vi­li, a to jsem čekal i Forda, kte­rý se klid­ně mohl obje­vit jako sen nebo simu­la­ce pro Dolores.

Nová lid­ská posta­va Caleb byl vybrán dob­ře, jeho komu­ni­ka­ce s Dolores byla ta správ­ná a plán vyšel, pro­to­že je to správ­ný člo­věk. A hlav­ně i voják, kte­rý uni­kal sys­té­mu.

Hlavní zápo­rák Serac prv­ních 7. dílů byl tím nejz­lej­ším, co lid­stvo a robo­ty moh­lo potkat, ale posled­ní díl to tro­chu zaz­dil. Stal se pou­hou lout­kou, kte­rá plni­la pří­ka­zy od „boha“.

A nesmím zapo­me­nout i na Maeve, kte­rá je stej­ně důle­ži­tá, jako Dolores, jenom má jiné způ­so­by a cho­vá­ní.

Čím zakon­čit celou tře­tí sezó­nu? Poslední díl je zkla­má­ní, dávám tomu pou­ze 50 %, oče­ká­val jsem jiné řeše­ní, než to co tvůr­ci při­pra­vi­li. Sice se jed­ná o tro­cha šok pro lid­stvo, ale Doloresiň plán se pove­dl a zakon­či­la ces­tu, kte­rou ji Ford naplá­no­val se ctí. Je sice dost dob­ře udě­la­ná a nic není na ní k vytknu­tí, ale pří­běh sebez­ni­če­ní lid­stva a chro­no­lo­gic­ké vyprá­vě­ní není tím pra­vým, co jsem oče­ká­val, a tak dou­fám, že při­jde za dva roky dal­ší sezó­na a vysvět­lí nám i dal­ší nevy­svět­le­né věci z kon­ce sezó­ny dru­hé (při­po­mí­nám po titul­ko­vou sek­ven­ci William + jeho dce­ra).


Foto

Popis Evan Rachel Wood spe­a­king at the 2017 San Diego Comic Con International, for „Westworld“, at the San Diego Convention Center in San Diego, California.

Please attri­bu­te to Gage Skidmore if used elsewhe­re.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.

Datum
Zdroj Evan Rachel Wood
Autor Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
Pozice foto­gra­fa 32° 42′ 18,93″ S, 117° 09′ 35,48″ Z Kartographer map based on OpenStreetMap.
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21062 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73535 KB. | 24.04.2024 - 13:32:20