Kritiky.cz > Horory > I Spit on Your Grave 3 (2015)

I Spit on Your Grave 3 (2015)

rp I Spit on Your Grave 3 28201529.jpg
rp I Spit on Your Grave 3 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ani změ­na jmé­na a byd­liš­tě jí nepo­moh­la zba­vit se noč­ních můr z minu­los­ti. Je potře­ba opět ztrestat všech­ny viní­ky a pokud mož­no je to musí co nej­ví­ce BOLET!!!


Jennifer doko­na­la svou krva­vou pomstu až dokon­ce. Jenže se jí bohu­žel nepo­da­ři­lo zís­kat zpět své ztra­ce­né sebe­vě­do­mí a tak si změ­ni­la jmé­no a pře­stě­ho­va­la se do jiné­ho měs­ta. Začala cho­dit k tera­pe­u­t­ce i na sku­pi­no­vou tera­pii. Zde se již coby Angela sezna­mu­je s pohled­nou Marlou, kte­rá se jí sna­ží povzbu­dit a navrá­tit zpět její sebe­vě­do­mí. Nejprve však bude potře­ba zahnat trýzni­vé noč­ní můry a halu­ci­na­ce, kte­ré jí při­po­mí­na­jí utr­pe­ní z minu­los­ti. Když je však Marla nale­ze­na mrt­vá a poli­cie není schop­ná usvěd­čit její­ho vra­ha, něco se v Angele zlo­mí a roz­pou­tá dal­ší vlnu hně­vu a tou­hy po odpla­tě. Je potře­ba ztrestat všech­ny viní­ky a pokud mož­no je to musí co nej­ví­ce BOLET!!!

Český název: Plivu na váš hrob 3
Režie: R.D. Braunstein
Rok výro­by: 2015
Délka: 92 min
Země: USA
Alternativní název: I Spit on Your Grave: Vengeance is Mine
Hrají:
Sarah Butler...(Jennifer Hills / Angela)
Gabriel Hogan...(Detective McDylan)
Jennifer Landon...(Marla Finch)
Doug McKeon...(Oscar Kosca)
Harley Jane Kozak...(terapeutka)
a dal­ší


Když v roce 2010 vzni­kl rema­ke původ­ní­ho fil­mu, byl jsem veli­ce mile pře­kva­pe­ný jak to reži­sér Monroe zvlá­dl nato­čit a hlav­ně se mi líbil výkon Sarah Butler. Ani dvoj­ka neby­la vylo­že­ně špat­ná, přes­to­že tu hrá­la jiná hereč­ka a výraz­ně se změ­ni­lo pro­stře­dí. Náplň fil­mu však zůsta­la stej­ná a to se mi na tom líbi­lo. Takže když jsem se dozvě­děl, že bude troj­ka a opět se Sarah, nemohl jsem se dočkat. Bohužel se opět potvr­di­lo, že v roce 2015 se uro­di­lo oprav­du málo oprav­du dob­rých horo­ro­vých fil­mů (přes­to­že jich bylo nato­če­no něko­lik desí­tek) a tenhle mezi ně urči­tě nepat­ří. Nejde sice vylo­že­ně o pro­pa­dák, ale nejen dle mého názo­ru je to napros­to zby­teč­né pokra­čo­vá­ní a nej­hor­ší díl celé této série. Hodně dlou­ho jsem musel pře­kou­sá­vat zkla­má­ní (obdob­né jako u posled­ní Lidské sto­nož­ky), než jsem se odhod­lal k napsá­ní něko­li­ka řád­ků.
Bohužel se na kva­li­tě toho­to fil­mu hod­ně pode­psa­la změ­na reži­sé­ra a hlav­ně fakt, že scé­nář byl o hod­ně slab­ší než tomu bylo minu­le. Ono už se pře­ce jenom toho nedá vymys­let moc nové­ho (v této sérii, pro­to­že po páté by už by to divá­ky asi moc neba­vi­lo). Přiznám se, že já pat­řím k těm, kte­ré fla­shbac­ky z minu­los­ti doce­la potě­ši­li, pro­to­že ale­spoň vylep­ši­li atmo­sfé­ru a bylo dob­ré zavzpo­mí­nat na sta­ré dob­ré časy (tedy pro hlav­ní hrdin­ku asi ne…). Jenže tím se jen sna­žil reži­sér zamas­ko­vat svou vlast­ní neschop­nost, vytvo­řit si svou vlast­ní. Nové pasá­že totiž vět­ši­nou postrá­da­ly potřeb­nou šťá­vu. Dalo se v nich cítit záchvěvy napě­tí, ale měl jsem pros­tě pro­blém opět sou­cí­tit s hlav­ní hrdin­kou. Protože ten­to­krát mi spí­še lezlo její cho­vá­ní na ner­vy. I ona však měla něko­lik svět­lej­ších oka­mži­ků (viz kas­t­ra­ce, či řit­ní prů­zkum…). Jenže obdob­ných scén tu bylo jako šafrá­nu a ani gore nepa­t­ři­lo mezi nej­zda­ři­lej­ší.
I Spit on Your Grave 3 pros­tě nedo­ká­zal vyu­žít před­nos­tí svých před­chůd­ců. No a těmi byly pře­de­vším sou­cit­nost s žen­skou hlav­ní posta­vou, kru­tost, bez­o­hled­nost a pře­de­vším pořád­ná dáv­ka bru­ta­li­ty. Tato kom­bi­na­ce před­ur­čo­va­la jejich úspěch (mnoh­dy i vel­kou kri­ti­ku), ale bylo se pros­tě na co dívat a film divá­ka nenu­dil. Tady se tvůr­ci až moc sna­ži­li tla­čit na pilu po psy­cho­lo­gic­ké strán­ce, jen­že měli na to jít mno­hem důklad­ně­ji. Nestačí totiž jen něko­lik blbých keců, kte­ré divá­ka spí­še uspá­va­jí a pak za pomo­ci zbě­si­lé­ho stři­hu a špat­né­ho kame­ra­ma­na nato­čit něko­li­ka vte­ři­no­vé mor­dy a čekat úspěch. Navíc jsem z toho pros­tě necí­til tu špinavost/bezmocnost, kte­rá mě minu­le uvá­dě­la do „extá­ze“.
Takhle mi z toho totiž vychá­zí jen pod­prů­měr­ný film, kte­rý se sna­žil vytě­žit ze „jmé­na“ svých před­chůd­ců co mož­ná nej­víc, leč nedo­ká­zal uká­zat stej­nou kva­li­tu a byl mini­mál­ně o dvě tří­dy hor­ší. Snad kdy­bych ty fil­my nevi­děl, dal bych i vět­ší hod­no­ce­ní, ale takhle pros­tě nemůžu dát víc jak...

Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozhodnutí nebo život (2022)18. dubna 2022 Rozhodnutí nebo život (2022) Zatím hororový propadák roku. Film budil očekávání, že se jedná o další variaci na Saw/Jumanji, což je zkrátka vděčné hororové téma, které málokdy vyloženě zklame, ale tady jsem o film […] Posted in Krátké recenze
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Tisková konference 11.1.2016. Režie: Slobodanka Radun Scénář: Václav S. Sadílek ml., Jiří Mádl Kamera: Petr Hojda Hudba: Petr Malásek Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, […] Posted in Videa
  • Meky – Recenze – 50%16. července 2020 Meky – Recenze – 50% Film Meky vznikl tak, že režisér Štěpán Šafránek hledal vhodný soundtrack pro svůj dokumentární snímek z roku 2018 King Skate a objevil přitom písničky Miroslava „Mekyho“ Žbirky, […] Posted in Filmové recenze
  • Žut - Hrdinové a padouši28. srpna 2018 Žut - Hrdinové a padouši Kostým Kary ben Nemsího oblékl Lex Barker. Producent dobře věděl, že by nemělo smysl obsadit do hlavní role jiného herce. Nejenže Kara ben Nemsí a Old Shatterhand jsou podle literární […] Posted in Speciály
  • Megamysl [70%]19. ledna 2011 Megamysl [70%] http://www.csfd.cz/film/268133-megamysl/ V kinech ČR: 02.12.2010 V kinech SK: 02.12.2010 Komiksové adaptace hýbou filmovým světem. Je tomu již tak několik let a fanoušci to pocítí […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Blindspot S05E03 - Existential Ennui1. června 2020 Titulky k Blindspot S05E03 - Existential Ennui Je při rozjeté akci prostor pro vlastní pocity a naslouchání vnitřnímu hlasu? I za takovou cenu, že by to nakonec celou akci mohlo ohrozit? To se dozvíte v novém dílu seriálu […] Posted in Titulky
  • Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40%31. ledna 2019 Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském ostrově, kde loví tuňáky a vozí turisty lačnící po zážitkovém rybolovu. Před časem bojoval v […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - O tvůrcích GENNDY TARTAKOVSKY (režie)je vizionářský animátor, který v současné době pracuje na snímku Can You Imagine?, původním celovečerním projektu o fantastické cestě představivostí […] Posted in Speciály
  • CSGO / Jedeme live / CZ21. prosince 2020 CSGO / Jedeme live / CZ Posted in Videa
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85056 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71725 KB. | 17.07.2024 - 19:32:58