Kritiky.cz > Horory > Legion of Fire: Killer Ants! (1998)

Legion of Fire: Killer Ants! (1998)

rp Legion of Fire Killer Ants 1998.jpg
rp Legion of Fire Killer Ants 1998.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Aljašce řádí kolo­nie jiho­a­me­ric­kých mra­ven­ců. Že je to blbost? A jaká…

Obyvatelé malé­ho aljaš­ské­ho měs­teč­ka Burly Pines zaží­va­jí v posled­ních dnech kruš­né chví­le. Nejprve se po dlou­hé době pro­bu­dí k živo­tu tam­ní sop­ka, kte­rá však zatím vydá­vá spí­še „varov­né sig­ná­ly“, aby se násled­ně zača­li ztrá­cet nebo umí­rat za podiv­ných okol­nos­tí lidé – kte­ří jsou doslo­va ohlo­dá­ni na kost. Může za to snad něja­ká nebez­peč­ná šel­ma? S ješ­tě podiv­něj­ší teo­rií při­chá­zí ento­mo­log Jim Conrad, kte­rý je tam zrov­na na dovo­le­né. Údajně za vše může kolo­nie mra­ven­ců z rodu Marabunta, kte­ří zde muse­li být před mno­ha lety zavle­če­ni z Jižní Ameriky, v tichos­ti se jejich kolo­nie roz­růs­ta­la do enorm­ních roz­mě­rů a vli­vem geo­ter­mál­ní akti­vi­ty sop­ky se nyní vdá­va­jí sys­te­ma­tic­ky pus­to­šit zdej­ší kra­ji­nu. Dokáže je ale vůbec něco (někdo) zasta­vit dřív, než bude poz­dě?

Český název: Marabunta: Mravenci úto­čí

Režie: Jim Charleston, George Manasse

Rok výro­by: 1998

Délka: 95 min

Země: USA

Alternativní název: Marabunta

 

Hrají:

Eric Lutes...(Dr. Jim Conrad)

Julia Campbell...(Laura Sills)

Mitch Pileggi...(šerif Jeff Croy)

Jeremy Foley...(Chad Croy)

Bill Osborn...(Dave Blount)

...a dal­ší

Marabunta je film, kte­rý jsem v minu­los­ti už asi cca dva­krát viděl, ale vzhle­dem k tomu že neo­plý­vá zrov­na pove­de­nou kva­li­tou, mi jak­si vyšuměl z pamě­ti. Tedy až do dneška. No a jeli­kož mi na tom­to blo­gu chy­bí na něj recen­ze, šel jsem do něj do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho a zlé­ho. Můj názor na něj se však nějak zásad­ně nezmě­nil. Film je nato­če­ný pro tele­viz­ní úče­ly a pod­le toho to i vypa­dá. Slaboučký scé­nář neo­plý­vá bůhví­jak úžas­nou atmo­sfé­rou, téměř po celou dobu zde neza­va­dí­me o pořád­né napě­tí a jed­na odflák­nu­tá scé­na nahra­zu­je dru­hou. To však u podob­ných laci­ných fil­mů není žád­ná novin­ka.

 

Přitom začá­tek fil­mu nebyl zas až tak mar­ný. Tvůrci pra­co­va­li pře­váž­ně s názna­ky a divák tak mohl zapo­jit vlast­ní před­sta­vi­vost – což mohl být základ ale­spoň k malé­mu úspě­chu. Bohužel se toho nedr­že­li moc dlou­ho a tak na řadu při­šli digi­tál­ní mra­ven­ci (no spí­še čer­né šmou­hy, nebo neu­stá­le se opa­ku­jí­cí zábě­ry za živé mra­ven­ce. Korunu vše­mu však hodi­li pou­ži­tím něko­li­ka kost­liv­ců (no mož­ná to byl jen jeden a ten samý) ze škol­ní­ho kabi­ne­tu – to už byl vrchol trap­nos­ti, stej­ně jako hro­ma­da nelo­gic­kých nesmys­lů a scé­náris­to­vy fan­tasma­go­rie (způ­sob jakým se mra­ven­ci dosta­li na Aljašku, nelo­gic­ké cho­vá­ní postav, atd…).

 

Přitom co se herec­ké­ho obsa­ze­ní týče, tak to neby­lo vylo­že­ně mar­né. Mitch Pileggi – zřej­mě nej­vět­ší láka­dlo ze všech zúčast­ně­ných však na svůj výkon ze seri­á­lu AKTA X roz­hod­ně nena­vá­zal. Julia Campbell tu byla hlav­ně pro okra­su a její stří­le­ní do kolo­nie mra­ven­ců (no ško­da mlu­vit). Hlavní hrdi­na Eric Lutes nebyl zrov­na nej­šťast­něj­ší vol­bou, ale tak sve­zl se na pod­prů­měr­né vlně se zbyt­kem osa­zen­stva. Nu Marabunta jako celek pros­tě neob­stál. Byla tu spous­ta trap­ných a nelo­gic­kých scén (momen­tů), scé­nář stu­pid­ní, atmo­sfé­ra téměř nulo­vá – ško­da, že se to celé nedr­že­lo nasta­ve­né lať­ky zeza­čát­ku. Ten byl ješ­tě jakž­takž sne­si­tel­ný. Takže pod­prů­měr­né ohod­no­ce­ní je zde zce­la na mís­tě.


Hodnocení:

20% 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68671 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71960 KB. | 13.04.2024 - 07:55:17