Kritiky.cz > Horory > Hydra (2009)

Hydra (2009)

rp Hydra 2009.jpg
rp Hydra 2009.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měl z toho být lukra­tiv­ní lov lidí pro zbo­hat­lí­ky, mís­to toho se hlav­ním lov­cem sta­ne báj­ná Hydra.

Čtveřice zbo­hat­lí­ků dosta­ne lukra­tiv­ní nabíd­ku. Jistý pán Camden nabí­zí neza­po­me­nu­tel­ný lov na opuš­tě­ném ost­ro­vě a záro­veň i mož­nost se pomstít těm, kte­ří nějak ublí­ži­li jejim blíz­kým a neby­li za to spra­ved­li­vě potres­tá­ni. A tak se sta­ne, že je čtve­ři­ce une­se­ných osob nedob­ro­vol­ně vysa­ze­na na ost­rov a v patách bude mít záhy pomstych­ti­vé lov­ce. Ke smů­le všech zúčast­ně­ných však ost­rov není tak opuš­tě­ný, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Kromě zou­fa­lé mla­dé arche­o­lož­ky Valerie, kte­rá zde hle­da­la vzác­né relikvie a trosky antic­ké­ho chrá­mu, v němž má být ukry­tý báj­ný Héraklův meč, se zde totiž ukrý­vá i mýtic­ká Lernaeanská hyd­ra…

České názvy: Hydra / Krvelačná bes­tie

Režie: Andrew Prendergast

Rok výro­by: 2009

Délka: 94 min

Země: USA

 

Hrají:

George Stults...(Tim Nolan)

Dawn Olivieri...(Gwen Russell)

Polly Shannon...(Dr. Valerie Cammon)

Michael Shamus Wiles...(Kapitán Sweet)

Alex McArthur...(Vincent Camden)

...a dal­ší

Filmy o zaká­za­ných lovech na lidi nejsou ničím neob­vyk­lým a dnes už exis­tu­je celá řada kous­ků na toto téma. Nicméně vět­ši­na z nich jsou níz­ko­roz­počto­vé béč­ka (mnoh­dy spíš céč­ka) a ani ten­to není žád­nou světlou výjim­kou. Tedy něco navíc nám tu tvůr­ci při­da­li a to je mýtic­ká digi­tál­ní stvů­ra, kte­rá vás ale spí­še roze­smě­je, než aby vás vyle­ka­la či snad uchvá­ti­la svým krás­ným zpra­co­vá­ním. Což je váž­ně ško­da, zvláš­tě když Hydra není zrov­na moc vyu­ží­va­ným báj­ným tvo­rem. Co ale taky čekat od fil­mu, ve kte­rém má prs­ty nechval­ně pro­slu­lá Syfy.

 

Nepříliš pove­de­ná mno­ho­hla­vá Hydra však není jedi­nou sla­bi­nou toho­to fil­mu. Její úto­ky byli dost odflák­nu­té (trhá­ní obě­tí směš­né, stej­ně jako cákan­ce krve), ale mno­hem hor­ší byla cel­ko­vá stu­pi­di­ta scé­ná­ře a nevý­raz­né posta­vy. Příběh byl děra­vý jako ced­ník (hlav­ně co se logi­ky týče), jeden trap­ný moment stří­dal dru­hý (sle­po­ta vět­ši­ny postav co jí padly za oběť), debil­ní roz­ho­do­vá­ní a cho­vá­ní postav není u céč­ko­vých zále­ži­tos­tí žád­nou novin­kou a navíc i samot­ná atmo­sfé­ra trpě­la jako raně­né zví­ře – až na pár svět­lej­ších oka­mži­ků tu o něja­ké názna­ky napě­tí neza­va­dí­me. Herecké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných byli rov­něž pra­chbíd­né. Naprosto nevy­u­ži­tá mi při­šla posta­va arche­o­lož­ky, kte­rá tak dlou­ho doká­za­la záhad­ně pře­žít s Hydrou na ost­ro­vě a pak…

 

Hydra je beze­spo­ru pod­prů­měr­ným sci­fi horo­rem, kte­rý s roz­poč­tem 700 000 dola­rů pros­tě nedo­ká­zal udě­lat zázra­ky. Škoda, námět nebyl vylo­že­ně mar­ný, ale dile­tant­ský pří­stup tvůr­ců, bor­ců přes efek­ty, her­ců a hlav­ně scé­náris­ty to táhl spíš na dno, než aby to mělo ale­spoň malou šan­ci při­blí­žit se tře­ba k prů­mě­ru.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53610 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71983 KB. | 25.04.2024 - 10:54:51