Kritiky.cz > Horory > Raptor (2001)

Raptor (2001)

rp Raptor 28200129.jpg
rp Raptor 28200129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jim Wynorski si vypůj­čil scé­ny z Carnosaurů a nato­čil vlast­ní céč­ko­vý brak s Ericem Robertsem v hlav­ní roli…


Šerif Tanner žije v malém měs­teč­ku, kde se vět­ši­nou nic moc důle­ži­té­ho nedě­je a to mu taky vyho­vu­je. Jenže to se změ­ní sérií podiv­ných vražd a zmi­ze­ním něko­li­ka oby­va­tel. Vypadá to, že obě­ti má na svě­do­mí něja­ký pre­dá­tor niko­liv séri­o­vý vrah a tak si na pomoc při­zve odbor­ni­ci přes zví­řa­ta Barbaru. Stopy je zave­dou až do vědec­ké labo­ra­to­ře dok­to­ra Hydea, kte­rý zde své­ho času pro­vá­děl taj­né expe­ri­men­ty pro vlá­du a jak se zdá, i přes zru­še­ní toho­to pro­jek­tu v něm stej­ně pokra­čo­val. Skutečně doká­zal naklo­no­vat dáv­no vyhy­nu­lé prehis­to­ric­ké tvo­ry a roz­hod­ně nehod­lá své výtvo­ry vydat bez boje…


Český název: Ještěři

Režie: Jim Wynorski, John Blush
Rok výro­by: 2001
Délka: 96 min
Země: USA
Hrají:
Eric Roberts...(šerif Jim Tanner)
Melissa Brasselle...(Barbara Phillips)
Corbin Bernsen...(Dr. Hyde)
Teresa DePriest...(Karen)
Lorissa McComas...(Lola Tanner)
...a dal­ší


Diváci obr­ně­ní hro­ší kůží a milov­ní­ci céč­ko­vé­ho bra­ku jis­tě doká­ží oce­nit i ten­to fil­me­ček Jima Wynorskiho, přes­to­že on si to poprav­dě ani moc neza­slou­ží. Ale zále­ží na vku­su kaž­dé­ho z vás. Já už jsem na podob­né paskvi­ly zvyk­lý, tak­že mě u nich oprav­du málo­co pře­kva­pí, ale co taky oče­ká­vat od těch­to níz­ko­roz­počto­vých kous­ků. No a jeli­kož mám zřej­mě taj­né sklo­ny k sado­ma­so­chis­mu, stej­ně se k nim budu stá­le vždy rád vra­cet. Člověk se u nich ale­spoň sem tam poba­ví a hlav­ně nesta­čí zírat nad fan­tasma­go­rií a drzos­tí někte­rých režisérů/scénáristů.
V tom­to pří­pa­dě jde o to, že si pros­tě (nebo spíš spros­tě) vypůj­či­li vel­ké množ­ství scén s tří­díl­né série Carnosaurus – což asi mno­zí nezna­lí vůbec nepo­střeh­nou (pokud si to dopře­du nezjis­ti­li někde na inter­ne­tu), nebo jako já nejsou fan­dy této bra­ko­vé série. A já mám Carnosaury doce­la rád (hlav­ně tedy prv­ní díl). No a prá­vě z něj a tře­tí dílu je v tom­to fil­mu pou­ži­to nej­ví­ce scén. Vlastně snad všech­ny, ve kte­rých se obje­vi­li něja­cí ti gumo­ví dino­sau­ři. Scéna se sle­pi­ce­mi je vlast­ně zrod prv­ní­ho Carnosaura. Nepříliš zda­ři­lé efek­ty a vzhled dino­sau­rů (občas moc gumo­ví, jin­dy byl pou­žit něja­ký ten „maňá­sek“ na ruce) zřej­mě odsou­dí vět­ši­na lidí, ale zas u toho byla doce­la prdel, tro­cha toho gore a cel­kem sluš­ná dáv­ka krve.
Tyto scé­ny jsou násled­ně pro­po­je­ny nový­mi, v nichž figu­ru­jí zdej­ší posta­vy a sna­ží se (sice dost nevě­ro­hod­ně) plnit účel, pro kte­rý byly stvo­ře­ny. Ani v nich nechy­bí tro­cha té akce a rádo­by drs­ných dia­lo­gů, ale na cel­ko­vé kva­li­tě tomu roz­hod­ně nepři­da­lo. Nechybí tro­cha té ero­ti­ky, kte­rou obsta­rá Lorissa McComas, děv­če kte­ré se nikdy moc nesty­dě­lo uká­zat všech­ny svo­je křiv­ky hlav­ně díky svým foto­gra­fi­ím. Dále se tu obje­ví všem jis­tě zná­mý Eric Roberts a „den­tis­ta“ Corbin Bernsen.
Ještěři tak jis­tě moc divá­ků neo­sl­ní a vět­ši­na z vás jis­tě ten­to film mine zce­la bez povšim­nu­tí, ale máte-li rádi tro­chu té céč­ko­vé gumo­vé podí­va­né a jste ochot­ni obě­to­vat hodi­nu a půl své­ho živo­ta, klid­ně se na to mrk­ně­te.

Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53733 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71737 KB. | 17.07.2024 - 18:25:59