Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Petrem Horákem

Rozhovor s Petrem Horákem

horak
horak
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak se vaše stu­dio dosta­lo k prá­ci na novém čes­kém ani­mo­va­ném fil­mu Lichožrouti?

S reži­sér­kou Galinou Miklínovou spo­lu­pra­cu­je­me již mno­ho let a dokon­ce jsme i pro­du­cen­ti vět­ši­ny jejich krát­kých fil­mů. Takže když při­šla před něko­li­ka lety s dota­zem, zda­li bychom nechtě­li jít s ní a pro­du­cen­tem Ondřejem Trojanem do rea­li­za­ce Lichožroutů, bylo oka­mži­tě roz­hod­nu­to.

V jaké fázi pří­prav se vlast­ně ani­mo­va­ný film dosta­ne od výtvar­ných návrhů a scé­ná­ře k vám na stůl. Nebo přes­ně­ji k vám do počí­ta­čů?

Všechno, co vidí­te v ani­mo­va­ném fil­mu, musí někdo vymys­let, nakres­lit, či vymo­de­lo­vat z designer­ské hlí­ny. Toto vše při­pra­ví výtvar­ník a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci. Tyto všech­ny pod­kla­dy poté slou­ží jako výcho­zí bod pro zhmot­ně­ní jed­not­li­vých postav, poza­dí a rekvi­zit v počí­ta­čích.  U počí­ta­čů nese­dí IT inže­ný­ři, ale výtvar­ní­ci, kte­ří za spo­lu­prá­ce hlav­ní­ho výtvar­ní­ka při­da­jí hod­no­tu, kte­rý sou­čas­ný soft­ware, pokud se s citem vyu­ži­je, nabí­zí.

Jaká je tech­no­lo­gie Lichožroutů, co všech­no vaše prá­ce zahr­nu­je? 

Technologii, kte­rou jsou Lichožrouti vytvo­ře­ni, se celo­svě­to­vě říká CGI, tedy Computer-generated image­ry . Znamená to, že vše je vytvo­ře­no ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí počí­ta­če. Naší pra­cí je z doda­né­ho scé­ná­ře a výtvar­ných návrhů vytvo­řit obra­zo­vou slož­ku fil­mu. Tedy, nakres­lit storyboard/animatik, vymo­de­lo­vat v počí­ta­či všech­ny posta­vy, rekvi­zi­ty a poza­dí. To vše v počí­ta­či na table­tech ruč­ně pokres­lit struk­tu­ra­mi, při­pra­vit posta­vám vir­tu­ál­ní ovla­da­če pro ani­ma­ci, naa­ni­mo­vat jed­not­li­vé scé­ny, potom je vir­tu­ál­ně nasví­tit, vyren­de­ro­vat, zkom­po­no­vat a pře­dat k finál­ní­mu stři­hu a barev­ným korek­cím do post­pro­dukč­ní­ho stu­dia.

Byla pro vás prá­ce na Lichožroutech něčím nová? Lišila se v něčem od vašich před­cho­zích pro­jek­tů?

Oproti před­cho­zím pro­jek­tům bylo potře­ba nasta­vit tech­no­lo­gic­kou a kva­li­ta­tiv­ní lať­ku o kus výše, pro­to­že si to vyža­do­val prá­vě výtvar­ný záměr fil­mu. Věděli jsme, že nemů­že­me v čes­kých pod­mín­kách vytvo­řit film jako ame­ric­ká ani­mač­ní stu­dia, záro­veň jsme ale nechtě­li vytvo­řit něja­ký pod­prů­měr­ný „plas­ti­ko­vý“ CGI film.

Co bylo pro vás na fil­mu nej­těž­ší?

Nejtěžší bylo vymys­let tech­no­lo­gic­ké postu­py, kte­ré dovo­lí malé­mu týmu udr­žet výtvar­nou a fil­mo­vou kva­li­tu, kte­rou jsme si na začát­ku sta­no­vi­li, na úrov­ni celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Poté ten­to tým posta­vit a udr­žet ho v čes­kém, ani­mo­va­né­mu fil­mu ne zrov­na pře­jí­cím pro­stře­dí v maxi­mál­ním výko­nu po dobu tří let.

Která fáze vaší prá­ce vás nej­víc baví, kdy máte při pohle­du na obra­zov­ku pocit uspo­ko­je­ní?

Já osob­ně mám radost ze všech fází, i tako­vých těch ne zrov­na atrak­tiv­ních, jako je tře­ba pro­gra­mo­vá­ní, bez kte­ré­ho by ovšem tako­vý film nemohl vůbec vznik­nout. Ale pokud mohu někte­ré fáze vyzdvih­nout, tak je to ani­ma­ce, kdy člo­věk vidí, jak posta­vy oži­jí a dosta­nou svůj cha­rak­ter.  Druhá krás­ná fáze je, když se jed­not­li­vé zábě­ry nasví­tí a vyren­de­ru­jí a člo­věk popr­vé spat­ří výsled­ný vzhled, kde se spo­jí a uká­že prá­ce všech jed­not­li­vých pro­fe­sí jako celek.

Jak vel­ký tým ani­má­to­rů pra­co­val na Lichožroutech ?

Na fil­mu pra­co­va­li i jiné pro­fe­se než ani­má­to­ři. Např. sto­ry­bo­a­dis­ti, mode­lá­ři, tex­tu­rá­ři, pro­gra­má­to­ři, riga­ři, osvět­lo­va­či, kom­po­zi­to­ři, pro­gra­má­to­ři a jiní. Pro zjed­no­du­še­ní ale tomu­to celé­mu týmu může­me říkat ani­má­to­ři a byl zhru­ba 25 člen­ný.

Přibližte nám, co jed­not­li­ví čle­no­vé týmu děla­jí?

Storyboardisti – nakres­lí obráz­ko­vý scé­nář fil­mu, z kte­ré­ho vytvo­ří ani­ma­tik. To je vlast­ně prv­ní vizu­ál­ní podo­ba fil­mu a nej­dů­le­ži­těj­ší část výro­by, kde se vše plá­nu­je a vymýš­lí.

Modeláři – dle výtvar­ných návrhů vymo­de­lu­jí vše, co je ve fil­mu vidět. Tedy posta­vy, poza­dí a rekvi­zi­ty.

Texturáři – vše, co mode­lá­ři vymo­de­lu­jí, musí pokres­lit struk­tu­ra­mi na table­tech na počí­ta­či.

Rigaři – vše­mu co se ve fil­mu hýbe, musí vytvo­řit vir­tu­ál­ní kost­ry a ovla­da­če podob­né kla­sic­ké fil­mo­vé lout­ce.

Animátoři – pomo­cí vir­tu­ál­ních ovla­da­čů a kos­ter vdech­nou jed­not­li­vým posta­vám a před­mě­tům život.

Simulátoři – pomo­cí soft­ware simu­lu­jí­cí­ho reál­né fyzi­kál­ní jevy vyro­bí ani­ma­ci, např. vody, léta­jí­cí­ho lis­tí, látek, kou­ře aj.

Osvětlovači – všem před­mě­tům nasta­ví fyzi­kál­ní svě­tel­né para­me­t­ry a pomo­cí svě­tel ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí nasví­tí kaž­dou scé­nu fil­mu.

Programátoři – jsou k dis­po­zi­ci všem pro­fe­sím a sna­ží se jim zjed­no­du­šo­vat prá­ci vhod­ný­mi pod­půr­ný­mi nástro­ji, kte­ré pro­gra­mu­jí na míru pří­mo pro film.

Kompozitoři – sklá­da­jí jed­not­li­vé vrst­vy obra­zu, vyrá­bí vizu­ál­ní efek­ty a barev­né korek­ce v jed­not­li­vých zábě­rech.

Vy jste vedou­cím stu­dia Alkay Animation Prague a kopro­du­cen­tem Lichožroutů. Podílel jste se na fil­mu i jako ani­má­tor, nebo se věnu­je­te jen orga­ni­zač­ní strán­ce pro­jek­tu?

Krom toho, že jsem vedou­cím stu­dia a pro­duk­ce, tak také vytvá­řím a vymýš­lím celý výrob­ní a tech­no­lo­gic­ký postup. Tedy jak se odbor­ně říká, vytvá­řím s pro­gra­má­to­ry pipe­li­ne a s pro­dukč­ní­mi work­flow jed­not­li­vých pro­fe­sí. Také jsem hlav­ním osvět­lo­va­čem a ren­der manage­rem stu­dia.

 Lichožrouti jdou do kin, s jakým poci­tem je pouš­tí­te do svě­ta?

Lichožrouty vypouš­tím do kin s vel­mi dob­rým, hře­ji­vým poci­tem, pro­to­že se nám ve finá­le poved­lo lať­ku kva­li­ty, kte­rou jsme si na začát­ku sta­no­vi­li, posu­nout ješ­tě o kou­sek výše, než jsme zamýš­le­li. A to vše díky obrov­ské­mu zápa­lu a pra­co­vi­tos­ti celé­ho stu­di­o­vé­ho týmu, kte­rý dělal svo­ji prá­ce s rados­tí, nevy­jí­ma­je super­vi­zi reži­sér­ky a výtvar­ni­ce Galiny Miklínové a pro­du­cen­ta Ondřeje Trojana.

Co vaše stu­dio při­pra­vu­je dál?

Nejraději bychom rov­nou zača­li Lichožrouty 2, ale to si ješ­tě bude­me muset chvil­ku počkat. Takže mezi­tím urči­tě dokon­čí­me něko­lik dílů ruč­ně kres­le­né­ho seri­á­lu Čtyřlístek a dou­fám, že dojde i na pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ní­ho CGI fil­mu Čtyřlístek 2.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97942 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71812 KB. | 13.06.2024 - 21:57:51