Kritiky.cz > Horory > Red Riding Hood (2011)

Red Riding Hood (2011)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americko-kanadská ver­ze Červené kar­kul­ky, aneb neser­te už tu roman­ti­ku do horo­ro­vých fil­mů!!!

Byla - neby­la jed­na malá ves­nič­ka Daggerhorn. Lidé zde žili doce­la spo­ko­je­ným živo­tem, kte­rý naru­šo­val pou­ze jejich strach z krve­žíz­ni­vé­ho vlka z hor. Proto mu vždy před úplň­kem obě­tu­jí ty nej­lep­ší kusy domá­cích zví­řat, aby je nechal na poko­ji. Žije zde i mla­dá dospí­va­jí­cí Valerie, dív­ka jako obrá­zek, ve kte­ré se zača­li prá­vě pro­bou­zet hor­mo­ny. Nejraději by utek­la s chudým dře­vo­rub­cem Peterem, ale rodi­če jí zasnou­bi­li s pohled­ným a hlav­ně boha­tým ková­řem Henrym. Zmatená hol­či­na však chce vzdo­ro­vat jejich vůli, ale v tom jí zasáh­ne straš­li­vá zprá­va. Vlk pře­ce jenom ude­řil a zabil její sest­ru Lucii. Rozhořčení ves­ni­ča­né pro­to při­vo­la­jí na pomoc otce Solomona, jenž je pře­svěd­čen, že to není oby­čej­ný vlk, kdo ohro­žu­je jejich ves­ni­ci, nýbrž vlkodlak. Navíc jím může být kdo­ko­liv z míst­ních, tak­že odteď by se měl mít kaž­dý na pozo­ru před kaž­dým…

Český název: Červená Karkulka
Režie: Catherine Hardwicke
Rok výro­by: 2011
Délka: 100. min
Země: USA/Kanada
Hrají:
Amanda Seyfried …………………...(Valerie)
Shiloh Fernandez …………………..(Peter)
Max Irons …………………………..(Henry)
Gary Oldman ……………………….(Solomon)
Billy Burke …………………………(Cesaire)
…a dal­ší

Jako malé dítě jsem měl pohád­ku o Červené Karkulce nej­ra­dě­ji. Zřejmě už v té době mě nějak při­ta­ho­va­lo nási­lí a krve­žíz­ni­vý vlk. Byl jsem pro­to zvě­da­vý, jak se s tím popa­su­je reži­sér­ka mno­hý­mi zatra­co­va­né­ho Twilight, kte­rý jsem osob­ně dodnes nevi­děl celý, pro­to­že jsem u něj už dva­krát usnul. Nemám rád roman­tic­ké záplet­ky v horo­rech. Podle mě to do něj nepat­ří a jde jen o debil­ní láka­dlo tvůr­ců, jak si zajis­tit pří­zeň dneš­ních tee­nage­rů. Stačí anga­žo­vat pár šam­pón­ků, pohled­né hol­či­ny, kupu lás­ky­pl­ných keců, let­mé polib­ky a mlá­dež začí­ná vlhnout. Bohužel ani zde tomu neby­lo jinak a já se nesta­čil divit, jak­pak to nám tu Karkulku pěk­ně zpra­si­li. No ono to s ní vlast­ně ani nemě­lo nic moc spo­leč­né­ho.
Digitální vlkodlak (vlk) nena­že­ne hrů­zu asi niko­mu, ale o něj tu ani zda­le­ka nešlo. Hlavní pře­ce bylo, jak to dopad­ne mezi hlav­ní tro­ji­cí a kdo se nako­nec dosta­ne Valerii pod suk­ně. Do cud­né dív­ky měla hod­ně dale­ko a tak to nebyl ani moc vel­ký pro­blém. Ta čer­ná ská­ka­jí­cí a mlu­ví­cí šmou­ha na obra­zov­ce už jen byla tako­vým mód­ním doplň­kem, aby se to dalo zařa­dit do horo­ro­vé­ho žán­ru.
Režisérka vědo­ma si hlav­ní sla­bi­ny své­ho díla se sna­ži­la oži­vit uspá­va­jí­cí atmo­sfé­ru pří­cho­dem kon­tro­verz­ní­ho lov­ce vlkodla­ků a čaro­děj­nic. Otec Solomon v podá­ní staré­ho dob­ré­ho Garyho Oldmana, však moc nena­pl­nil její i mé oče­ká­vá­ní. Jeho his­tor­ka a někte­ré hláš­ky sice měly něco do sebe, bohu­žel mě osob­ně více uchvá­ti­li jeho špl­ha­jí­cí pomoc­ní­ci. Pasáž kdy se popr­vé střet­nou s vlkodla­kem a poté líta­jí vzdu­chem, jak hadro­ví paná­ci poba­vi­la.
Je jen obrov­ská ško­da, že scén, ve kte­rých se pře­ce jenom obje­vil i náznak napě­tí a atmo­sfé­ra zača­la houst­nout, neby­lo mno­hem více. Okouzlit mě tak doká­za­la jen vol­ba pro­stře­dí, kte­ré mě mís­ty sku­teč­ně fas­ci­no­va­lo. Malebné hory, hus­té lesy, jeze­ro pokry­té kusy ledu atd…Když k tomu při­po­čí­tám i zají­ma­vý hudeb­ní dopro­vod, tak nechá­pu proč se vždyc­ky podob­ně zají­ma­vých námě­tů cho­pí někdo, kdo to celé zese­re a udě­lá z toho neza­jí­ma­vou -nud­nou show pro děc­ka.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80040 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71538 KB. | 20.06.2024 - 13:49:50