Kritiky.cz > Horory > Tammy and the T-Rex (1994)

Tammy and the T-Rex (1994)

rp Tammy and the T Rex 28199429.JPG
rp Tammy and the T Rex 28199429.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mozek Paula Walkera je spo­jen s mecha­nic­kým T-Rexem, kte­rý se záhy vydá­vá za krva­vou odpla­tou a hlav­ně sexy Denise Richards…


Šílený dok­tor Wachenstein a jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci sestro­jí v tem­ném skla­diš­ti robo­tic­ké­ho T-Rexe, kte­ré­ho ovlá­da­jí za pomo­cí počí­ta­če. Svůj výtvor hod­lá vylep­šit o lid­ský mozek, kte­rý by mu dodal „vědo­mí a nesmr­tel­nost“. Skvělá pří­le­ži­tost se mu naskyt­ne ve chví­li, kdy je mla­dík Michael napa­den a pro­ná­sle­do­ván Billyho gan­gem, kte­rý jej zbi­té­ho zane­chá ve zví­ře­cím par­ku, plné­ho koč­ko­vi­tých šelem. Michael se totiž začal schá­zet s Billyho býva­lou pří­tel­ky­ní Tammy, což vůd­ce ban­dy nehod­lal dál trpět. Na Michaela zaú­to­čí lev a mla­dík jen zázra­kem pře­ži­je, zle potr­hán a v kóma­tu skon­čí v míst­ní nemoc­ni­ci. Zde jej bláz­ni­vý vědec une­se a jeho mozek umís­tí do mecha­nic­ké­ho prehis­to­ric­ké­ho zabi­já­ka. Stane se však něco neče­ka­né­ho. T-Rex s lid­ským moz­kem totiž zatou­ží po pomstě! Unikne ze skla­diš­tě a krva­vá odpla­ta všem co mu ublí­ži­li, může zapo­čít. Navíc ho žene tou­ha se ješ­tě jed­nou setkat s Tammy…


Český název: Tyranosaurus juni­or

Režie: Stewart Raffill
Rok výro­by: 1994
Délka: 82 / 86 min
Země: USA
Hrají:
Paul Walker...(Michael)
Denise Richards...(Tammy)
Theo Forsett...(Byron)
Terry Kiser...(Dr. Wachenstein)
George Pilgrim...(Billy)
John Franklin...(Bobby)
...a dal­šíBizarní sci­fi kome­die s horo­ro­vý­mi prv­ky, nebo jen céč­ko­vý kýč? Popravdě od kaž­dé­ho tro­chu. K tomu­to fil­mu jsem při­šel jako sle­pý k hous­lím, nicmé­ně mě na něm nej­ví­ce láka­lo herec­ké obsa­ze­ní (mla­dí Paul Walker, Denise Richards) a pak samo­zřej­mě samot­ný uje­tý tvůr­čí nápad. Jen tak mimo­cho­dem viděl jsem del­ší 86 minu­to­vou ver­zi. Celkově bych ten­to kou­sek roz­dě­lil na dvě čás­ti, z nichž obě mají dia­me­t­rál­ně odliš­nou kva­li­tu obsa­hu. Což by něko­mu nemu­se­lo vadit, já si ovšem užil hlav­ně tu prv­ní.
Ta má totiž vcel­ku sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru, oko­ře­ně­nou o počá­teč­ní nepřá­tel­ství dvou mla­dí­ků, kte­rým se líbí stej­ná hol­ka (mla­dá Denise byla nesku­teč­ně sexy). Jejich vzá­jem­ná pěst­ní potyč­ka a mač­ká­ní kou­lí se záhy změ­ní v nená­vist­nou tou­hu své­ho soka zabít a to za pomo­ci divo­kých šelem. To nej­lep­ší však při­šlo ve chví­li, kdy T-Rex dosta­ne lid­ský mozek. Samotný prehis­to­ric­ký zabi­ják nevy­pa­dal zrov­na moc dob­ře (při­pa­dal jsem si jako při sle­do­vá­ní céč­ko­vé­ho Carnosaura), ale ve chví­li kdy roz­pou­tal svou krva­vou pomstu, jsem se vcel­ku krá­lov­sky poba­vil. Gore tri­ky ala TROMA (uhryz­nu­té gumo­vé hla­vy, tělo rozšlápnu­té na krva­vou plac­ku, roz­pá­ra­né bři­cha…). Do toho vše­ho něko­lik solid­ních hlá­šek a to nejen od dvo­ji­ce poli­cis­tů, kte­rá dohro­ma­dy měla IQ hou­pa­cí­ho koně.
Za to dru­há polo­vi­na už tak dob­rá neby­la. Potom co je zabi­ta vět­ši­na těch, co ublí­ži­li hlav­ní­mu hrdi­no­vi, při­chá­zí na řadu roman­tic­ká pasáž. A u té jsem se nesku­teč­ně nudil, kva­li­ta atmo­sfé­ry šla rapid­ně dolů a při­by­lo trap­ných situ­a­cí. Taková jíz­da Denise Richards na T-Rexovi byla na hla­vu posta­ve­ná, stej­ně jako hle­dá­ní nové­ho těla pro Michaelův mozek. Závěrečný striptýz v poko­ji se mi líbil, ale to už byl jen tako­vý bonus.

Milovníci céč­ko­vé podí­va­né si mož­ná při­jdou na své, ale je vel­ká ško­da, že si ten­to kou­sek neu­dr­žel sta­no­ve­nou počá­teč­ní lať­ku až do úpl­né­ho kon­ce. Klidně bych šel s hod­no­ce­ním i výše, pro­to­že uje­té a bizar­ní věci jsou má krev­ní sku­pi­na, ale u dru­hé polo­vi­ny fil­mu jsem se už dost nudil. Ti pozor­něj­ší si jis­tě všim­nou, že roli dok­to­ro­va pomoc­ní­ka Bobbyho se ujal John Franklin, kte­rý se obje­vil mimo jiné i v něko­li­ka dílech Children of the Corn  coby Isaac.


Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20982 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72176 KB. | 20.05.2024 - 04:37:57