Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru

Ať žije Bělorusko! – totalita bez českého cukru

Photo © Kino Świat
Photo © Kino Świat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic pro­hlu­bu­je pene­tra­ci pol­ské kine­ma­to­gra­fie, i když ten­to­krá­te si odsko­čí­me až do sou­čas­né­ho Běloruska. Právě o neu­tě­še­ném živo­tu v něm vyprá­ví sní­mek, kte­rý je inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­bě­hem muzi­kan­ta Franaka Viachorky.

KAPELO HRAJ!
Miron je frontma­nem popu­lár­ní bělo­rus­ké kape­ly, jejíž kon­cer­ty býva­jí pra­vi­del­ně vypro­da­né. Když však jed­no z vystou­pe­ní vede k pro­ti­re­žim­ní­mu bou­ře­ní, repre­siv­ním slož­kám dojde trpě­li­vost. I přes vro­ze­nou srdeč­ní cho­ro­bu je Miron odve­den do armá­dy a čeka­jí ho kruš­né časy.

VOJNA NENÍ KOJNÁ
Ani v kasár­nách však Mirona neo­pouš­tí revo­luč­ní duch a tou­ha po sku­teč­né svo­bo­dě. Jenže v bělo­rus­ké armá­dě, kte­rá jako posled­ní na svě­tě pou­ží­vá onu­ce mís­to pono­žek, není pro svo­bo­do­my­sl­né­ho jedin­ce mís­to. Únik tedy Miron hle­dá v psa­ní ile­gál­ní­ho inter­ne­to­vé­ho blo­gu, ve kte­rém zesměšňu­je vojen­ský život. Zlomí tvr­dý režim jeho tou­hy, kte­ré zce­la evi­dent­ně sym­bo­li­zu­jí sny celé­ho náro­da?

CO JSTE VY, BYLI JSME MY
Téměř rok jsme v našich médi­ích vída­li demon­stra­ce, na kte­rých si běž­ní Bělorusové nechá­va­li roz­bí­jet ústa a vytr­va­le demon­stro­va­li za svr­že­ní Lukašenkova reži­mu. S tro­chou nad­sáz­ky si dovo­lím napsat, že nám sta­čil ke změ­ně jedi­ný večer 17. lis­to­pa­du. Naštěstí, pro­to­že si nejsem jis­tý, zda bychom pro­je­vi­li tako­vou vytr­va­lost. O to vět­ší respekt mají v mých očích Bělorusové. Ať žije Bělorusko! tedy vyprá­ví pří­běh, kte­rý je blíz­ký i nám.

Podobný film by zkrát­ka mohl vznik­nout i u nás. Já bych se však vsa­dil, že by trpěl syn­dro­mem, kte­rý naši fil­ma­ři tra­dič­ně pro­je­vu­jí k tota­lit­ním časům našich dějin. Totiž zleh­čo­vá­ním a ide­a­li­za­cí, kdy všech­no vyzní tak, že za bol­še­vi­ka vlast­ně oby­čej­ným lidem neby­lo tak zle a tím nej­lep­ším recep­tem na pře­ži­tí byl švej­kov­ský humor. Jenže Poláci se neroz­pa­ku­jí vykres­lo­vat věci tvr­dě a bez příkras.

Ať žije Bělorusko! doká­že nabíd­nout pove­de­né kome­di­ál­ní momen­ty, ale roz­hod­ně nedo­pus­tí, aby pře­kry­ly tvr­dou rea­li­tu tota­li­ty. Ta dusí bělo­rus­kou spo­leč­nost a vojen­ský život v kasár­nách jen zrca­dlí zka­že­nost celé­ho sys­té­mu. Pokud si chce­te dát nei­de­a­li­zo­va­né tota­lit­ní retro, kte­rých se nám v Česku zou­fa­le nedo­stá­vá, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Daleko od hlučícího davu | Far from the Madding Crowd [65%] Thomas Vinterberg je dánský talent, který se dlouhá léta vypracovával v rámci dánské kin...
Back to school 1 ...
Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi...
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...
Nechte se uchvátit 3D filmem Resident Evil: Odveta Vele úspěšná herní série Resident Evil zažívá nový boom nejenom díky novému dílu, kter...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16162 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69658 KB. | 04.12.2023 - 20:06:16