Kritiky.cz > Horory > Zombie High (1987)

Zombie High (1987)

rp Zombie High 1987.jpg
rp Zombie High 1987.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na téhle ško­le by někte­ří chtě­li zůstat věč­ně…


Mladá dív­ka Andrea zís­ka­la sti­pen­di­um na pres­tiž­ní inter­nát­ní ško­le (aka­de­mii) Ettinger. Což se samo­zřej­mě nelí­bí její­mu klu­ko­vi Barrymu – kvů­li odlou­če­ní. Nicméně nad­še­ná stu­dent­ka si z toho moc nedě­lá, rych­le se spřá­te­lí se svou spo­lubyd­lí­cí Suzi a ztřeš­tě­ným Emersonem. Jenomže zane­dlou­ho vycí­tí, že s tím­to mís­tem není všech­no tak úpl­ně v pořád­ku. Většina stu­den­tů se cho­vá až moc div­ně a sluš­ně na své vrs­tev­ní­ky, jiní se za nedlou­ho změ­ní a navíc ji začí­ná nad­bí­hat pro­fe­sor Philo, kte­rý stej­ně jako všich­ni zdej­ší děka­ni skrý­vá děsi­vé tajem­ství…


Český název: Škola zom­bií

Režie: Ron Link
Rok výro­by: 1987
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
Virginia Madsen...(Andrea)
James Wilder...(Barry)
Sherilyn Fenn...(Suzi)
Richard Cox...(Philo)
Kay E. Kuter...(Dean Eisner)
Paul Feig...(Emerson)
...a dal­ší


Jsem rád, že jsem býval dosti prů­měr­ným stu­den­tem a ani naši neby­li zrov­na moc boha­tí, tak­že jsem byl „snobské“ spo­leč­nos­ti ušet­řen. Nicméně název toho­to fil­mu je oprav­du dost zavá­dě­jí­cí, pro­to­že se zom­bie sub­žánrem toho spo­leč­né­ho moc nemá. Divných fil­mů z pro­stře­dí škol bylo nato­če­no už bez­po­čet, stej­ně jako o spo­leč­nos­tech (spol­cích) lidí, kte­ří doká­za­li ovlád­nout nejen ban­du stu­den­tů, ale i celé měs­to. Tudíž mi ten­to námět roz­hod­ně nebyl cizí, jen jsem netu­šil, že si budu muset počkat sko­ro tři čtvr­tě fil­mu, než se začne dít koneč­ně něco zají­ma­vé­ho.
Ono jako se na mla­dou Virginii Madsen pěk­ně díva­lo – byla váž­ně doce­la atrak­tiv­ní a stej­ně tak i dospí­va­jí­cí Sherilyn Fenn, ale já bych pře­ci jenom oce­nil více horo­ro­vé podí­va­né. Těch pár úno­sů a násled­ná ope­ra­ce moz­ku, totiž zrov­na moc záživ­né podí­va­né nena­bíd­li. Nebudu-li brát v potaz něko­lik teen hlá­šek a sexu­ál­ních nará­žek. Naštěstí se to v dru­hé polo­vi­ně ale­spoň čás­teč­ně zlep­ši­lo a já se vydr­žel dívat až do samot­né­ho kon­ce.
Ti sta­ří děd­ci baží­cí po „eli­xí­ru živo­ta“ a roz­pa­da­jí­cí se ve skle­pe­ní byli zřej­mě zla­tým hře­bem veče­ra. Masky sice neby­ly žád­ná vel­ká slá­va, ale poda­ři­lo vytvo­řit ale­spoň sne­si­tel­nou atmo­sfé­ru – čemuž pomohl i zbě­si­lý úprk z poli­cej­ní sta­ni­ce. Za což dávám tomu­to fil­mu plu­so­vé body. Tím však vět­ši­na pozi­tiv­ních prv­ků byla vyčer­pá­na až do samot­né­ho dna.
Ani se poprav­dě moc nedi­vím, že Zombie High nepat­ří mezi pří­liš zná­mé fil­my z kon­ce osm­de­sá­tých let. Přeci jenom to reži­sér Ron Link mohl nato­čit o něco záživ­něj­ší. Zvlášť, když už je ten­to film vede­ný jako horor. Takže jsem spí­še zkla­mán a jen díky hlav­ní hvězdě Virginii Madsen se kva­li­ta při­blí­ži­la prů­měr­né podí­va­né. Ale jen při­blí­ži­la.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61023 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72006 KB. | 19.04.2024 - 17:43:32