Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego

MravenecZ
MravenecZ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny kom­plet­ně na počí­ta­či. Navíc je ten­to film kom­plet­ně nada­bo­ván čes­ky, tak­že může­te celou dobu vychut­ná­vat obraz.


Martin Zoubek


Za vzni­kem toho­to fil­mu sto­jí pro něko­ho mož­ná zná­má spo­leč­nost DreamWorks. Film Mravenec Z (ang­lic­ky Ant Z) sice vypa­dá, jako by byl určen těm nejmlad­ším, ale opak je prav­dou. Je určen všem, jen ne těm úpl­ně nejmen­ším. Ale teď si ten­to film hez­ky roze­be­re­me (jako Lego).

Nejdříve si vez­mu na muš­ku děj, tech­nic­kou strán­ku nechám na poz­dě­ji. Hlavní hrdi­na je mra­ve­nec, jehož jmé­no je Z. Potýká se s pro­blé­mem, že je bez­vý­znam­ný a na roz­díl od ostat­ních mra­ven­ců pou­ží­vá hla­vu k myš­le­ní. Bohužel jeho prá­ce děl­ní­ka, kte­rý kope tunel, poně­kud tlu­mí jeho před­nos­ti. Jednou se ale jeho život změ­ní. Zamiluje se totiž do prin­cez­ny a dal­ší den si vymě­ní mís­to se svým pří­te­lem, kte­rý je voják, pro­to­že vojá­ci se zúčast­ní krá­lov­ské pře­hlíd­ky a Z zde může vidět prin­cez­nu. Naneštěstí vojá­ci po před­náš­ce odtáh­nou do boje, ze kte­ré­ho se živý vrá­tí jenom Z. Mravenci totiž bojo­va­li s ter­mi­ty a nedá se říci, že bojo­va­li. Spíše šli na poráž­ku. Tato „vál­ka“ totiž byl pou­ze nápad gene­rá­la mra­ven­ců, jak se zba­vit vojá­ků, kte­ří jsou věr­ní krá­lov­ně a jak pře­vzít moc nad kolo­nií. Navíc nechá gene­rál vyko­pat Megatunel, jehož jeden konec vede pří­mo ke dnu neda­le­ké­ho jezír­ka a kte­rý by měl celé mra­ve­niš­tě spo­lu s mra­ven­ci zapla­vit. Mravenci Z se však poda­ří všech­ny varo­vat a zachrá­nit. Nakonec si vez­me prin­cez­nu a...

A teď k tech­nic­ké strán­ce věci. Nejvice mě poba­vi­la úvod­ní scé­na, kde káměn spad­ne do vody. Současně s tím­to fil­mem jsem viděl i Život Brouka ta tam spad­ne v úvo­du do vody pro­změ­nu List, ale to je urči­tě jen náho­da. Celý film byl vytvo­řen na počí­ta­čích fir­my SGI (Irix) a sami si dou­fám doká­že­te před­sta­vit, kte­ré pro­gra­my (fir­my A|W) na tom běha­jí. Z celé­ho fil­mu mě ale zau­ja­ly pohy­by postav. Hromadné scé­ny číta­jí­cí něko­lik set mra­ven­ců nejsou výjim­kou. K tomu doko­na­lá mimi­ka a Motion Capture v pra­xi - pros­tě pará­da. Film není tak barev­ný, jako tře­ba Život Brouka od Pixaru, ale pod­le mě to ješ­tě více zlep­ši­lo celou atmo­sfé­ru. Další nad­prů­měr­nou strán­kou je hud­ba. Uslyšel jsem něko­lik zná­mých skla­deb a téměř vše, co jsem sly­šel, se mi ihned zalí­bi­lo (soun­d­track jsem nese­hnal :c(. Synchronizace s hud­bou samo­zřej­mě doko­na­lá - pros­tě těch něko­lik desí­tek lidí, kte­ří na tom­to fil­mu pra­co­va­li, je vel­mi dob­ře vidět.


Podívejte se na hodnocení Mravenec Z na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02494 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72060 KB. | 19.04.2024 - 18:59:39