Kritiky.cz > Horory > Fuego negro (2020)

Fuego negro (2020)

rp Fuego negro 2020.jpg
rp Fuego negro 2020.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mexický těž­ko stra­vi­tel­ný guláš, po kte­rém vám zůsta­ne zvlášt­ní pachuť nejen v ústech. Netflix už váž­ně sáh­ne po všem…

Franco je zlo­či­nec, kte­ré­mu nikdy na nikom moc nezá­le­že­lo, tedy kro­mě jeho sest­ry. Ta je nyní nezvěst­ná a tak se vydá­vá do podiv­né­ho hote­lu, aby zde vyhle­dal pomoc média Julie. Narazí zde na něko­lik pochyb­ných indi­vi­duí, záhad­né­ho sta­ří­ka Jacka a pohled­nou ser­vír­ku Rubí. Ti všich­ni mají svá tajem­ství a čeká zde na něj nejed­na děsi­vá noč­ní můra. Jakoby s tím­to mís­tem, ale i někte­rý­mi lid­mi, neby­lo něco v pořád­ku. Pro záchra­nu sest­ry je ochot­ný udě­lat coko­liv, jenomže co když nyní sto­jí před něčím, co není z toho­to svě­ta?Český název: Síly z tem­not

Režie: Bernardo Arellano

Rok výro­by: 2020

Délka: 81 min

Země: Mexiko

Alternativní název: Dark Forces

 

Hrají:

Tenoch Huerta...(Franco)

Eréndira Ibarra...(Rubí)

Dale Carley...(Jack)

Johana Fragoso Blendl...(Julia)

Mauricio Aspe...(Max)

...a dal­ší


Netflix kro­mě vlast­ní tvor­by, dost čas­to spo­lu­pra­cu­je i nej­růz­něj­ší­mi tvůr­ci, od nichž kupu­je jejich fil­my, aby mohl svým zákaz­ní­kům nabíd­nout co nej­ví­ce obsa­hu. Co na tom, že je mezi tím i dost paskvi­lů, kte­ré vět­ši­nou nabíd­nou hod­ně pod­prů­měr­nou podí­va­nou. Bernardo Arellano má zřej­mě hod­ně buj­nou fan­tasii a sna­žil se do své­ho kous­ku nacpat hned něko­lik nápa­dů, jenomže jejich rea­li­za­ce a finál­ní sklou­be­ní za moc nestá­lo. Nejednomu nad obsa­hem fil­mu zůsta­ne rozum stát „cože tím chtěl vůbec tvůr­ce říci…“.

 

Nejprve se to tvá­ři­lo jako jaká­si laci­ná gan­gs­ter­ka, pak se tu obje­vi­li nad­při­ro­ze­né prv­ky, zavá­ně­lo to i lehce upír­skou téma­ti­kou, pak se na scé­ně obje­vi­ly démo­nic­ké hou­sen­ky – nebo co to bylo za havěť, kte­ré lozi­ly z úst, aby se to ve finá­le všech­no smí­cha­lo dohro­ma­dy a vzni­kl z toho těž­ce stra­vi­tel­ný patos. Po jehož kon­zu­ma­ci vám zůsta­ne hro­ma­da nezod­po­vě­ze­ných otá­zek. Navíc je vět­ši­na děje dost nud­ná, cha­o­tic­ká, občas to vypl­ni­li něja­kou tou ero­tic­kou scé­nou (Eréndira Ibarra se toho nebá­la a muž­ská část divá­ků, si při­jde na své).

 

Akční scé­ny a pře­střel­ky taky moc atrak­ti­vi­ty nepo­bra­ly, cho­re­o­gra­fie byla dost ama­tér­ská a tak nezby­lo, něž oce­nit ale­spoň těch pár spe­ci­ál­ních efek­tů (noč­ních můr). Popravdě pěst­ní bit­ky byly dost trap­ně nato­če­né – na hra­ni­ci ochot­nic­ké­ho diva­dla. Další mínus vidím v nevy­u­ži­tí někte­rých ved­lej­ších postav – pro­to­že tako­vé panop­ti­kum se jen tak nevi­dí (lili­put­ka, opra­vář s jed­ním okem, i chlíp­ný sta­řík Jack). A samot­né závě­reč­né „šoku­jí­cí“ roz­zuz­le­ní, jo to je už kapi­to­la sama o sobě.

 

Viděl jsem už dost mexic­kých fil­mů, ale tenhle pat­ří mezi ty nej­slab­ší. Moc zají­ma­vých scén, nebo sluš­ných myš­le­nek tu není. Vznikl z toho jen cha­o­tic­ký guláš a pár jakž­takž dob­rých momen­tů. Ale těch je tu mini­mum. Dost pod­prů­měr­ná zále­ži­tost.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10968 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71828 KB. | 18.07.2024 - 17:33:52