Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sólokapr (Scoop)

Sólokapr (Scoop)

n200709111846 Scoop
n200709111846 Scoop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200709111846_ScoopWoody Allen, Scarlett Johansson a k tomu do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho cha­risma­tic­ký Hugh Jackman. Co se od nich dá čekat? Přinejmenším sluš­ná kome­die.

 Loď mrtvých uná­še­ná prou­dem řeky Styx. Lhostejný Smrťák si nevší­má lidí, kte­ří pořád nemo­hou uvě­řit, že jsou pře­vá­že­ni do kra­ji­ny posmrt­né­ho bytí. Čerstvě mrt­vý repor­tér a nedob­ro­vol­ný pasa­žér Joe Strombel (Ian McShane) se dává do hovo­ru s jed­nou spo­lu­ces­tu­jí­cí. Od ní se dozví, že pří­či­nou její smr­ti je zřej­mě jis­tý lord Peter Lyman (Hugh Jackman), o kte­rém mrt­vá sou­dí, že je ve sku­teč­nos­ti dlou­ho hle­da­ným „taro­to­vým vra­hem“.

 Chvilka Smrťákovy nepo­zor­nos­ti a Joe už pla­ve pro­ti prou­du za svět­lem na začát­ku tune­lu. Holt pro­fe­si­o­nál­ní defor­ma­ce, trhák roku pros­tě musí být zve­řej­něn! Jenomže bez hmot­né­ho těla je to ve svě­tě živých tro­chu pro­ble­ma­tic­ké. Ke vše­mu má Joe jen málo času, než si pře­voz­ník všim­ne absen­ce pasa­žé­ra a vrá­tí ho zpět na palu­bu. Potřebuje co nej­rych­le­ji sehnat něko­ho z obo­ru!

 ScoopAmeričanka Sondra Pransky (Scarlett Johansson) je nepří­liš úspěš­nou mla­dou novi­nář­kou. Nemá dost vel­ké zoub­ky, aby si ukous­la pořád­nou kau­zu. Tráví prázd­ni­ny v Londýně v rodi­ně kama­rád­ky a sní o tom, jak se jed­no­ho dne pro­sla­ví. Zatím však zůstá­vá jenom u snů a tužeb. Při jed­nom před­sta­ve­ní se nechá ilu­zi­o­nis­tou Sidem Watermanem (Woody Allen) uzavřít v „odhmo­t­ňo­va­cí“ skří­ni, kde se jí zje­ví duch mrt­vé­ho kole­gy, jenž ji daru­je pří­pad, na kte­rý jiní inves­ti­ga­tiv­ní novi­ná­ři čeka­jí celý život.

 Lehce neu­ro­tic­ký ilu­zi­o­nis­ta nej­pr­ve nechá­pe, proč ho ta blon­ďa­tá hol­ka sScoop culí­kem a vel­ký­mi brý­le­mi na nose žádá, aby ji po před­sta­ve­ní zno­vu a zno­vu zaví­ral do „kou­zel­né“ skří­ně. Když ale na vlast­ní oči spat­ří ducha mrt­vé­ho Strombela, roz­hod­ne se Sondře pomá­hat. Dokonce při­stou­pí na návrh hrát otce mla­dé Američanky, aby při ama­tér­ském vyšet­řo­vá­ní nebu­di­li tolik pozor­nos­ti.

 Když si vzpo­me­ne­me na star­ší fil­my W. Allena, může­me je dělit zhru­ba do dvou sku­pin. Jedny v nás vyvo­lá­va­jí zájem a zane­chá­va­jí sluš­ný dojem, u dru­hé sku­pi­ny si pohrá­vá­me s myš­len­kou, zda vydr­ží­me do kon­ce. Velkou mírou se na výsled­ných dojmech pode­pi­su­je herec­tví samot­né­ho Woodyho Allena, neboť se rád obsa­zu­je do rolí ve vlast­ních fil­mech. Pokud vás tedy Mistrovy kre­a­ce doká­žou po čase roz­la­ďo­vat, budiž vám útě­chou, že kro­mě něho zde nalez­ne­te dal­ší zají­ma­vé oso­by.

 ScoopV Sólokaprovi nebu­de středo­bo­dem on, ale střih­ne si „duet“ se Scarlett Johansson. Tato spo­lu­prá­ce fun­gu­je téměř na výbor­nou. Všetečná novi­nář­ka začá­teč­ni­ce a sar­kas­tic­ko neu­ro­tic­ký rádo­by ilu­zi­o­nis­ta se hez­ky dopl­ňuj. Scénář je šitý na míru obě­ma her­cům a sle­do­vat posta­vy, kte­ré tato dvo­ji­ce před­sta­vu­je, není žád­ným utr­pe­ním. Trochu ome­ze­ný pro­stor byl dán H. Jackmanovi, neboť ten musí vše­ho všu­dy ztvár­nit sym­pa­tic­ké­ho ele­gá­na z vyš­ší spo­le­čen­ské vrst­vy. To se her­ci daří beze zbyt­ku. No a pokud jsme u zají­ma­vých postav, může­me kon­čit. Celý film je vlast­ně posta­ven na této tro­ji­ci a zby­tek už jen tvo­ří jakousi pohyb­li­vou mlu­ví­cí kuli­su.

 Sólokapr se dá při­rov­ná­vat k poho­do­vé jízdě. Nastoupíte si a jede­te! Díváte se na komic­ké, lehce absurd­ní, netra­dič­ně zpra­co­va­né situ­a­ce, poslou­chá­te hláš­ky (tak typic­ké pro toho­to reži­sé­ra a her­ce) a jízdu si uží­vá­te až do kon­ce. Je také fakt, že na toto díl­ko musí­te mít odpo­ví­da­jí­cí nála­du. Nejde o žád­ný „vyproš­ťo­vák“ z dep­ky, kte­rý vás donu­tí smát se. Máte-li zařa­ze­no na neutrál, pak ho roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.

Oproti star­ším fil­mům Woodyho Allena je Sólokapr svým zpra­co­vá­ním pří­stup­ný šir­ší vrst­vě pub­li­ka. Atraktivní herec­ké obsa­ze­ní, pro reži­sé­ra tro­chu netra­dič­ní kuli­sa Londýna (tak­že už ne New York), sluš­ný scé­nář a sym­pa­tic­ký nad­hled, děla­jí z fil­mu sluš­né­ho kan­di­dá­ta, jenž se může smě­le uchá­zet o váš vol­ný čas.  

 

 Originální název: Scoop

 USA / Velká Británie

 Rok: 2006

 Délka: 96 min.

 Režie: Woody Allen

 Hrají: Scarlett Johansson, Woody Allen, Hugh Jackman, Ian McShane...


Podívejte se na hodnocení Sólokapr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35627 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71874 KB. | 20.07.2024 - 04:30:45