Kritiky.cz > Speciály > Speciál NEVĚDOMÍ - O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Nevědomí startuje: Příprava začíná

Speciál NEVĚDOMÍ - O PŘÍPRAVĚ A NATÁČENÍ - Nevědomí startuje: Příprava začíná

Screen
Screen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2005, pět let před režij­ním debu­tem Josepha Kosinského, jímž byl TRON: Legacy 3D, napsal Kosinski 12stránkovou povíd­ku s názvem „Nevědomí“. V tom­to sci-fi pří­bě­hu zasa­ze­ném do roku 2077, asi šede­sát let poté, co mimo­zem­ská inva­ze ozá­ří Zemi, sle­du­je­me osud Jacka, údrž­bá­ře na téměř zni­če­né pla­ne­tě, kte­rý si není jis­tý svým mís­tem ve vesmí­ru.

Ačkoli odváž­ný pilot slou­ží jako posled­ní opra­vář dro­nů na naší pla­ne­tě, Jack zpo­chyb­ňu­je auto­ri­ty a podiv­ně ho při­ta­hu­je zacho­vá­ní svě­ta tak, jak ho kdy­si znal. Když před jeho zra­ky nou­zo­vě při­sta­ne osl­ni­vá krás­ka a pře­vrá­tí naru­by vše, čemu dosud věřil, jeho rea­li­ta se roz­tříští na kusy a sto­jí před ním alter­na­tiv­ní prav­da, kte­rou musí při­jmout nebo odmít­nout. Ve finá­le se stá­vá vůd­cem zbý­va­jí­cích oby­va­tel Země, mužem, jehož žene vpřed jeho poslá­ní a nový osud.

Kosinski snil o tom, že pře­pí­še „Nevědomí“ do podo­by scé­ná­ře, ale nača­so­vá­ní neby­lo prá­vě šťast­né. Odklad se však uká­zal být pří­hod­ný, když se o něko­lik let poz­dě­ji Kosinski setká­vá s Barrym Levinem a Jessem Bergerem, spo­luza­kla­da­te­li Radical Studios. Spolu povíd­ku roz­ší­ří na ilu­stro­va­ný gra­fic­ký román v obo­ru zná­mý jako „ashcan“, kte­rý napí­še ARVID NELSON, ilu­stru­je ANDRÉE WALLIN a umě­lec­ké­ho vede­ní se cho­pí prá­vě Kosinski, Levine a umě­lec­ký ředi­tel Radical Studios JEREMY BERGER. Román jim má umož­nit uká­zat inves­to­rům směr, kte­rým se chtě­jí se svým dílem ubí­rat.

Kosinski pood­ha­lu­je záplet­ku své­ho gra­fic­ké­ho romá­nu: „Je to akč­ní dob­ro­druž­ství zasa­ze­né do roku 2077 po niči­vé vál­ce, kte­rá Zemi zane­chá­vá bez oby­va­tel a v tros­kách. Ústřední posta­vou pří­bě­hu je Jack, údrž­bář dro­nů, kte­rý je sou­čás­tí vět­ší mise. Pozoruhodné tajem­ství, jemu nezná­mé, se sta­ne klí­čem k záchra­ně zbyt­ku lid­stva.“ Režisér se pře­de­vším zamě­řil na bru­tál­ní upřím­nost pří­bě­hu. Dodává: „Je roz­díl mezi těmi, kdo prav­du igno­ru­jí a nosí klap­ky na očích, a těmi, kdo se roz­hod­nou posta­vit prav­dě čelem, navzdo­ry tomu, jak těž­ké to bude.“

Kosinski při­zná­vá, že tuto science-fiction ságu chtěl nato­čit už dlou­ho. Když dospí­val, okouz­li­ly ho fil­my jako The Omega Man, Blade Runner2001: Vesmírná ody­sea, kni­hy jako „Hyperion“ a tele­viz­ní seri­á­ly typu The Twilight Zone. Nepopírá, že měl vždy rád kon­trast drs­né­ho pro­stře­dí a sty­lo­vých výdo­byt­ků ima­gi­nár­ních tech­no­lo­gií budouc­nos­ti. Říká: „Vždy se mi líbi­lo sci-fi umě­ní 70. let od Chrise Fosse, Petera Elsona a Chrise Moorea a věděl jsem, že s tak pokro­či­lou tech­no­lo­gií vizu­ál­ních efek­tů, jako máme dnes, bych mohl bez vidi­tel­ných pře­cho­dů zkom­bi­no­vat počí­ta­čo­vou ani­ma­ci se sku­teč­nou kra­ji­nou a vytvo­řit něco jedi­neč­né­ho.“

Levinea a Bergera vize mla­dé­ho reži­sé­ra inspi­ro­va­la a Levine si vzpo­mí­ná na svou prv­ní reak­ci na jeho námět: „Když jsem si Joeův pří­běh pře­če­tl, při­pa­dal mi atrak­tiv­ní, ori­gi­nál­ní a moti­vu­jí­cí z hle­dis­ka lid­ské při­ro­ze­nos­ti a pova­hy. Nevědomí je skvě­lá akč­ní podí­va­ná, ale klí­čo­vá je ta jed­na hlav­ní posta­va, kte­ré fan­dí­te, což je hlav­ní před­po­klad pro dob­rý film.“

Ilustrovaný román se při­ro­ze­nou ces­tou stal samot­nou pre­zen­ta­cí, kte­rá měla film pro­dat. Na mezi­ná­rod­ním sra­zu pře­de­vším komik­so­vých pří­z­niv­ců Comic-Con v roce 2010 v San Diegu se Kosinski, kte­rý tu před­sta­vil prv­ní sto­páž z fil­mu TRON: Legacy 3D, dočkal ze stra­ny fanouš­ků ohro­mu­jí­cí pod­po­ry. Radical Studios na sra­zu dis­tri­bu­o­va­ly na 30 tisíc výtis­ků gra­fic­ké­ho romá­nu. Levine vzpo­mí­ná: „Na Comic-Conu stá­la fron­ta asi tisí­ce lidí, kte­ří čeka­li na to, až jim Joe pode­pí­še jejich výtisk ashca­nu Nevědomí. Jako dopro­vod pří­bě­hu jsme vytvo­ři­li výraz­né logo a ilu­stra­ce, kte­ré měly oka­mži­tý ohlas. Byla to odva­ha, udě­lat ten krok a adap­to­vat pří­běh do podo­by scé­ná­ře. Jde o inte­lek­tu­ál­ní pří­stup k jas­ně defi­no­va­né­mu pří­bě­hu s per­fekt­ní­mi akč­ní­mi momen­ty. Nikdo dosud nic tako­vé­ho nevi­děl.“

Krátce poté, co tým se svým mate­ri­á­lem son­do­val terén na Comic-Conu, se na scé­ně obje­vi­lo stu­dio Universal Pictures s návrhem dál pro­jekt roz­pra­co­vat spo­lu s Kosinským, Radical Studios a Chernin Entertainment; zača­la prá­ce na scé­ná­ři Nevědomí. Peter Chernin, vete­rán mezi pro­du­cen­ty, kte­rý v roce 2011 úspěš­ně oži­vil fil­mo­vou sérii bloc­kbus­te­rem Zrození Planety opic, vyu­žil zku­še­nos­tí zís­ka­ných prá­vě na tom­to fil­mu – kte­rý se stal nej­lep­ším sou­čas­ným mode­lem pro kom­bi­na­ci nefal­šo­va­ných emo­cí s napí­na­vou a inte­li­gent­ní spe­ku­la­tiv­ní fik­cí. Chernin vysvět­lu­je půvab Nevědomí: „Lidé se s pří­bě­hem Nevědomí zto­tož­ňu­jí, pro­to­že – ačko­li je to akč­ní film – je to v zása­dě film o osu­du chla­pí­ka, kte­rý se sna­ží obje­vit svou lid­skost. V tom je jeho pod­sta­ta, a pro­to film divá­kům při­ná­ší tako­vé uspo­ko­je­ní.“

Ke Kosinskému a Levineovi se při­po­ji­li dal­ší pro­du­cen­ti: Dylan Clark, kte­rý spo­lu s Cherninem pro­du­ko­val Zrození Planety opic, a Duncan Henderson, kte­rý se pro­sla­vil vel­ko­le­pý­mi dra­ma­tic­ký­mi scé­na­mi v tak růz­no­ro­dých fil­mech, jako jsou Master & Commander: Odvrácená stra­na svě­ta nebo Harry Potter a Kámen mudr­ců. S tech­nic­kým scé­ná­řem od Karla Gajduseka a Michaela deBruyna už pro­du­cen­ti koneč­ně měli vše, co potře­bo­va­li k tomu, aby se moh­li pus­tit do gigan­tic­ké­ho úko­lu – výro­by fil­mu Nevědomí.

Clark se zamýš­lí nad fil­mem a jeho výtvar­nou strán­kou: „Nevědomí se ode­hrá­va­lo ve vizu­ál­ně úžas­ném svě­tě, kte­rý Joe vytvo­řil. Místem děje byla Země, kte­rá však nepů­so­bi­la špi­na­vě, chmur­ně ani tem­ně. Vypadala živě, byla plná barev a půso­bi­la jedi­neč­ně. A to nás dosta­lo: kon­cep­tu­ál­ní design toho svě­ta byl pro nás něčím neví­da­ným.“

Vzhledem k tomu, že se pří­běh ode­hrá­vá kon­cem toho­to sto­le­tí, si Kosinski uvě­do­mo­val, že potře­bu­je prvotříd­ní tým desig­né­rů, kte­ří by navrh­li svět jed­no­znač­ně futu­ris­tic­ký, avšak uvě­ři­tel­ný pro dneš­ní­ho divá­ka žijí­cí­ho o zhru­ba šede­sát let dří­ve. Pro ilu­stra­ci své ver­ze posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta se obrá­til na klí­čo­vé spo­lu­pra­cov­ní­ky, s nimiž měl zku­še­nost z natá­če­ní TRON: Legacy 3D.

Henderson věděl, že reži­sér tuto kolosál­ní výzvu zvlád­ne; pře­mí­tá: „Joe je skvě­lý vypra­věč. Jedna z věcí, kte­rá mě na prá­ci na tom fil­mu láka­la, byl jeho ori­gi­nál­ní pří­běh. Navodí v divá­cích pocit, že něco vědí, ale pak si pozvol­na začnou uvě­do­mo­vat, že to celé až tak nedá­vá smy­sl. Ve fil­mu se odha­lu­jí nová a nová tajem­ství, jako když lou­pe­te cibu­li. Příběh se odkrý­vá postup­ně: dostá­vá­te nová fak­ta a vyje­vu­je se vám nová rea­li­ta. Je to jed­no fan­tas­tic­ké odha­le­ní za dru­hým.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35516 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72340 KB. | 19.05.2024 - 06:49:25