Kritiky.cz > Speciály > Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1

Speciál NEVĚDOMÍ - díl 1

Screen
Screen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je mož­né, aby se vám stýska­lo po mís­tě, kde jste nikdy neby­li?

Je mož­né truch­lit nad dobou, kte­rou jste neza­ži­li?“

veli­tel Jack Harper

TOM CRUISE je hvězdou fil­mu Nevědomí, ori­gi­nál­ní a prů­lo­mo­vé fil­mo­vé udá­los­ti z díl­ny vizi­o­nář­ské­ho reži­sé­ra TRON: Legacy 3D a pro­du­cen­tů Zrození Planety opic. Na půso­bi­vě poja­té Zemi neda­le­ké budouc­nos­ti, kte­rá se změ­ni­la k nepo­zná­ní, při­ve­de kon­fron­ta­ce s minu­los­tí jed­no­ho muže na ces­tu vykou­pe­ní a pozná­ní, dopro­vá­ze­nou bojem za záchra­nu lid­stva.

2077: Jack Harper (Tom Cruise) půso­bí na eva­ku­o­va­né Zemi jako údrž­bář. Podílí se na masiv­ní ope­ra­ci, jejímž cílem je zís­kat na Zemi život­ně důle­ži­té zdro­je, kte­ré tu ješ­tě zby­ly po dese­ti­le­tích válek pro­ti mimo­zemš­ťa­nům, stá­le ple­ní­cím zbyt­ky pla­ne­ty. Jackova mise je téměř u kon­ce. Za dva týd­ny se má při­po­jit ke zbý­va­jí­cím pře­ži­vším na měsíč­ní kolo­nii dale­ko od vál­kou zmí­ta­né­ho svě­ta, kte­rý dlou­ho nazý­val domo­vem.

Teď Jack žije v závrat­ných obla­cích a strá­ží zemi z tisí­ci­me­t­ro­vých výšek, ale brzy tvr­dě dopad­ne na zem, až zachrá­ní krás­nou cizin­ku z hava­ro­va­né­ho letou­nu. K Jackovi ji táh­ne něco, co vzdo­ru­je logi­ce, a její pří­chod spouš­tí řetě­zec udá­los­tí, jež ho donu­tí zpo­chyb­nit vše, čím si byl dosud tak jis­tý. Poté, co obje­ví šoku­jí­cí prav­du o tom, co ho spo­ju­je se Zemí minu­los­ti, se jeho rea­li­ta hrou­tí a Jack bude muset pro­ká­zat hrdin­ství, o jehož exis­ten­ci v sobě dosud netu­šil. Osud lid­stva nyní spo­čí­vá v rukou muže, kte­rý věřil, že náš svět bude brzy navždy ztra­cen.

Další hvězdou vel­ko­le­pé­ho akč­ní­ho dob­ro­druž­ství je ved­le Cruise drži­tel Oscara MORGAN FREEMAN (Temný rytíř povstal, Wanted) v roli Beeche, vůd­ce sku­pi­ny pře­ži­vších, kte­ří jsou vůči Jackovým zámě­rům vel­mi pode­zí­ra­ví; OLGA KURYLENKO (Quantum of Solace, Sedm psy­cho­pa­tů) jako Julia Rusakova, ces­to­va­tel­ka, kte­rá jde napříč časem a pro­sto­rem, aby našla pra­vou lás­ku; ANDREA RISEBOROUGH (W.E., Happy-Go-Lucky) jako Victoria „Vika“ Olsen, Jackova „před­pi­so­vá“ navi­gá­tor­ka, kte­rá je při­pra­ve­na opus­tit Zemi navždy; NIKOLAJ COSTER-WALDAU (Mama, tele­viz­ní seri­ál Hra o trů­ny) jako Sykes, pra­vá ruka vůd­ce revo­lu­ce a ten, kte­rý nej­víc trvá na Jackově odstra­ně­ní; a drži­tel­ka Oscara MELISSA LEO (Fighter, Zamrzlá řeka) jako Sally, velí­cí důstoj­ník dohlí­že­jí­cí na eva­ku­a­ci, kte­rá však má své vlast­ní taj­né zámě­ry.

Režisér a pro­du­cent JOSEPH KOSINSKI dal dohro­ma­dy elit­ní tým osvěd­če­ných „záku­lis­ních“ spo­lu­pra­cov­ní­ků, kte­ří pří­běh jeho původ­ní­ho gra­fic­ké­ho romá­nu pro­mě­ni­li ve vel­ko­le­pý fil­mo­vý záži­tek. V jejich čele sto­jí drži­tel Oscara, kame­ra­man CLAUDIO MIRANDA (Pí a jeho život, TRON: Legacy 3D), vedou­cí výpra­vy DARREN GILFORD (TRON: Legacy 3D, Absurdistán), drži­tel Oscara, vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů (VFX) ERIC BARBA (Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona, TRON: Legacy 3D), pro­du­cent a kopro­du­cent vizu­ál­ních efek­tů STEVE GAUB (TRON: Legacy 3D, Terminator Salvation), kopro­du­cent BRUCE FRANKLIN (TRON: Legacy 3D, Terminator Salvation) a orchestrá­tor JOSEPH TRAPANESE (TRON: Legacy 3D).

Mezi nováč­ky v týmu pat­ří stři­hač RICHARD FRANCIS-BRUCE (Harry Potter a Kámen mudr­ců, Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank), kos­tým­ní návr­hář­ka MARLENE STEWART (Tropická bou­ře, Noční ran­de) a autor hud­by M83.

Vedle Kosinského pro­du­ko­va­li Nevědomí PETER CHERNIN (Zrození Planety opic, při­pra­vo­va­ný The Heat), DYLAN CLARK (Zrození Planety opic, The Heat), BARRY LEVINE (Detroit Rock City, při­pra­vo­va­ný Hercules) a DUNCAN HENDERSON (Master & Commander: Odvrácená stra­na svě­ta, Harry Potter a Kámen mudr­ců). Tým pra­co­val se scé­ná­řem KARLA GAJDUSEKA (Teror, při­pra­vo­va­ný The Last Days of American Crime) a MICHAELA DEBRUYNA.

Výkonnými pro­du­cen­ty akč­ní­ho dob­ro­druž­né­ho fil­mu jsou DAVE MORRISON (Revanš), JESSE BERGER (Hercules) a JUSTIN SPRINGER (TRON: Legacy 3D).

Nevědomí bylo nato­če­no ve fas­ci­nu­jí­cím for­má­tu digi­tal 4K na loka­cích ve Spojených stá­tech a na Islandu, včet­ně inte­ri­é­rů v Baton Rouge a New Orleans ve stá­tě Louisiana a exte­ri­é­rů v New Yorku, kali­forn­ském Mammothu a na růz­ných mís­tech na Islandu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40095 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72331 KB. | 19.05.2024 - 07:15:12