Kritiky.cz > Domácí rady > Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní

Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narážíte neu­stá­le na pro­blém, že nemů­že­te najít pořád­nou prá­ci? Dostali jste výpo­věď v obo­ru, kte­rý už není per­spek­tiv­ní? Nabízejí vám fir­my málo peněz za nároč­nou pra­cov­ní dobu od rána do veče­ra? Pracujte jako účet­ní, staň­te se nezá­vis­lou a svo­bod­něj­ší…

Vězte, že se obo­ru účet­nic­tví může nau­čit oprav­du kaž­dý, sta­čí jen zápal a chuť do zís­ká­ní nových doved­nos­tí.

Rekvalifikace z účetnictví vám změní život

Díky rekva­li­fi­kač­ní­mu kur­zu nebu­de­te mít pro­blém najít si prá­ci, obor účet­nic­tví je na trhu prá­ce poměr­ně žáda­ný. A kva­lit­ních účet­ních s aktu­ál­ní­mi zna­lost­mi není mno­ho. Některé ženy mají potí­že s nale­ze­ním vhod­né­ho pra­cov­ní­ho mís­ta z důvo­du nedo­sta­teč­né­ho vzdě­lá­ní, ane­bo se vyu­čí v oblas­ti, o kte­rou je neval­ný zájem. A poptáv­ka urču­je nabíd­ku. Než tedy čekat měsí­ce na úřa­du prá­ce, je lep­ší vzít štěs­tí do vlast­ních rukou, a dovzdě­lat se v oblas­ti, kte­rá je více žáda­ná.

Kurz účet­nic­tví může­te absol­vo­vat v mno­ha měs­tech České repub­li­ky, zále­ží na mís­tě vaše­ho byd­liš­tě. Rozhodně nemu­sí­te jez­dit jenom do Brna či Prahy. Schopného člo­vě­ka na pozi­ci účet­ní hle­da­jí v růz­ných kou­tech repub­li­ky. Pracovat může­te i na dál­ku, což se hodí v pří­pa­dě, že máte doma malé děti. Práce na tzv. home offi­ce se stá­vá čím dál běž­něj­ší. Budete si plá­no­vat svůj čas a samy se roz­hod­ne­te, kdy se bude­te chtít věno­vat prá­ci. Skloubit rodin­ný a pra­cov­ní život je jed­no­duš­ší, než si mys­lí­te!

Dodejte si sebedůvěru a jděte do toho!

Občasné vystou­pe­ní z kom­fort­ní zóny vám může do živo­ta při­nést něco zají­ma­vé­ho a vzru­šu­jí­cí­ho. Leckdy se krok dopře­du může nato­lik vypla­tit, že se vám zce­la změ­ní váš dosa­vad­ní život. Mnoho lidí se dal­ší­ho stu­dia bojí. Obzvlášť po tři­cít­ce, čty­ři­cít­ce, po pade­sát­ce ani nemluvě. Čím je člo­věk star­ší, tím se uče­ní stá­vá obtíž­něj­ším. Pokud se do uče­ní však pus­tí­te s ver­vou, zvlád­ne­te ho v jakém­ko­liv věku.

Lekce účet­nic­tví býva­jí vytvo­ře­né tak, aby je zvlád­nul i napros­tý začá­teč­ník. Někdy je vzdě­lá­ní v tom­to obo­ru nebo leti­tá pra­xe na ško­du, a to v pří­pa­dě, kdy se jed­ná o zasta­ra­lé zna­los­ti, kte­ré už dáv­no nepla­tí. Pak se to může v hla­vě plést. Když se do kur­zu účet­nic­tví pus­tí­te zod­po­věd­ně a bude­te se při­pra­vo­vat důklad­ně z hodi­ny na hodi­nu, urči­tě zkouš­ku zvlád­ne­te levou zad­ní. Je jas­né, že bude­te muset pro­ká­zat něja­kou sna­hu a vět­ši­na absol­ven­tů nemá nic zadar­mo, ale před­stav­te si ten bla­že­ný pocit, když úspěš­ně pro­jde­te závě­reč­ným tes­tem. Určitě to sto­jí za to, nemuset se hlá­sit na úřad prá­ce, a čekat na dal­ší neza­jí­ma­vou pra­cov­ní nabíd­ku.

Co obnáší práce účetní?

Někteří ani netu­ší, co obná­ší náplň prá­ce účet­ní. Pojďme si tedy říct, jak to je s poža­do­va­ný­mi zna­lost­mi a odbor­ný­mi doved­nost­mi. Pracovat v tom­to obo­ru lze v sou­kro­mém i veřej­ném sek­to­ru. Mnoho žen vystu­do­va­lo střed­ní či vyso­kou ško­lu v eko­no­mic­kém zamě­ře­ní. Jestliže žád­né tako­vé vzdě­lá­ní nemá­te, neva­dí! Absolvujte rekva­li­fi­kač­ní kurz účet­nic­tví, a to tře­ba v pří­pa­dě, že máte pou­hý výuč­ní list bez matu­rit­ní zkouš­ky. Pro vaši před­sta­vu bude ve vaší režii např. vypl­ňo­vá­ní for­mu­lá­řů a hlá­še­ní stát­ním orgá­nům, počí­tá­ní odpi­sů, sesta­ve­ní účet­ní závěr­ky, zna­lost účet­ních dokla­dů a jejich evi­den­ce, daňo­vá sou­sta­va, mzdo­vé účet­nic­tví a prá­ce s účet­ní­mi sys­témy.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45123 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71958 KB. | 25.04.2024 - 15:42:54