Kritiky.cz > Recenze knih > Faktor štěstí

Faktor štěstí

FaktorStestiNakl
FaktorStestiNakl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste smo­lař nebo šťast­li­vec? Nebo se nachá­zí­te někde mezi tím? Ať už se pova­žu­je­te z hle­dis­ka život­ní­ho štěs­tí za napros­té­ho bohá­če nebo úpl­né­ho chudá­ka, tato kni­ha vám pomů­že objas­nit proč tomu tak je a podá vědec­ké vysvět­le­ní toho, čemu říká­me šťast­ná náho­da. A dokon­ce vám před­lo­ží i něko­lik rad, jak ze sebe udě­lat šťast­něj­ší­ho člo­vě­ka.

Autor této kni­hy se roz­ho­dl vědec­ky pro­zkou­mat tak těž­ko ucho­pi­tel­nou věc, jakou je štěs­tě­na. Proč se něko­mu pove­de vše, na co sáh­ne a jiným se vlast­ní život dro­lí pod ruka­ma? To byla prvot­ní a hlav­ní otáz­ka, na kte­rou se psy­cho­log Dr.Wiseman sna­žil najít odpo­věď. Prostřednictvím něko­li­ka­le­té­ho výzku­mu a spo­lu­prá­ce se stov­ka­mi dob­ro­vol­ní­ků byl schop­ný odha­lit čty­ři hlav­ní prin­ci­py, kte­ré pomá­ha­jí lidem, kte­ří se jimi řídí, při­ta­ho­vat do své­ho živo­ta štěs­tí. Jak jis­tě čte­nář tuší, celé tajem­ství je jen a pou­ze v našem pří­stu­pu k pří­le­ži­tos­tem, lidem a vůbec živo­tu jako tako­vé­mu, tak­že rady typu „dej­te si čtyř­lís­tek pod pol­štář a za okno čer­nou koč­ku“ roz­hod­ně neče­kej­te.

Celá kni­ha je psa­ná tak, aby všem čtyřem prin­ci­pům (a něko­li­ka dal­ším pod­prin­ci­pům) oprav­du kaž­dý poro­zu­měl, tak­že je zde uve­de­no zejmé­na vel­ké množ­ství život­ních pří­bě­hů lidí, kte­ří se sta­li dob­ro­vol­ní­ky toho­to výzku­mu. Dokonce bych řek­la, že pro vní­ma­vé­ho čte­ná­ře je těch­to pří­kla­dů někdy až zby­teč­ně moc, jeli­kož samot­ná pod­sta­ta prin­ci­pů je stá­le stej­ná. Autor doklá­dá své závě­ry pře­hled­ný­mi gra­fy, na kte­rých je patr­ná funkč­nost rad, kte­ré vždy z kaž­dé kapi­to­ly ply­nou. Sám čte­nář zde také najde něko­lik tes­tů, kte­ré si může udě­lat a zjis­tit tak, jak na tom se svým život­ním štěs­tím vlast­ně je.

Samotné prin­ci­py zde pocho­pi­tel­ně roze­bí­rat nebu­du, ale mohu pro­zra­dit, že při čte­ní vám bude vše při­pa­dat zce­la logic­ké a samo­zřej­mé a dost mož­ná se bude­te divit sami sobě, že jste na to nepři­šli už dáv­no. Jednotlivé prin­ci­py sami o sobě by zřej­mě nemě­ly tako­vou váhu, ale všech­ny spo­leč­ně zce­la urči­tě doká­žou pozi­tiv­ně ovliv­nit neje­den osud.

Knihu Faktor štěs­tí bych v prv­ní řadě dopo­ru­či­la všem, kte­ří mají ten­den­ci svou smůlu svá­dět na nešťast­né okol­nos­ti, ostat­ní lidi, nepře­jí­cí osud, roz­bi­tá zrca­dla a kdo­ví­co ješ­tě. Tyto prin­ci­py totiž (víc než coko­liv jiné­ho) potvr­zu­jí, že kaž­dý je strůj­cem své­ho štěs­tí.


  • Rok vydá­ní: 2017
  • Překladatel: Zuzana Dyková
  • Formát: 130x200 mm
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Vazba: bro­žo­va­ný
  • Počet stran: 248
  • EAN: 9788073904807
  • Ilustrace: Luck Factor

Knihu si může­te kou­pit na Knihyomega.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65621 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71474 KB. | 23.06.2024 - 06:40:20