Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mr. Mercedes

Mr. Mercedes

MrMecedes
MrMecedes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra na koč­ku a myš je oprav­du jed­no­du­chá. Co se však může dít, když se do role koč­ky posta­ví maso­vý vrah a do role honě­né myš­ky vyslou­ži­lý poli­cej­ní detek­tiv? Nová 10dílná tele­viz­ní série Pan Mercedes inspi­ro­va­ná detek­tiv­ním romá­nem od Stephena Kinga se vám poku­sí tuto situ­a­ci nastí­nit.

Americký spi­so­va­tel Stephen King je momen­tál­ně pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších spi­so­va­te­lů 21. sto­le­tí a těší se vel­ké obli­bě napříč vše­mi věko­vý­mi kate­go­ri­e­mi. Mezi jeho nej­slav­něj­ší díla pat­ří horo­ro­vý román o nestvůře z kaná­lů To nebo napří­klad osmi­díl­ná fan­ta­sy sága Temná věž. Musí se však mít na pamě­ti i úspěš­ná fil­mo­vá zpra­co­vá­ní jeho děl. Mezi ta nej­zná­měj­ší pat­ří napří­klad Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank nebo Zelená míle. Díky tako­vým­to kine­ma­to­gra­fic­kým poči­nům je nyní jaký­ko­liv pře­vod z papí­ru na obra­zov­ku dopro­vá­zen vel­kým oče­ká­vá­ním z výsled­ku. Jinak tomu neby­lo ani u nové­ho seri­á­lu Pan Mercedes.

Děj se ode­hrá­vá v malém ame­ric­kém měs­teč­ku. Jednoho rána postá­val čeka­jí­cí dav lidí před bra­na­mi Městského cen­t­ra kvů­li nabíd­ce prá­ce pro neza­měst­na­né. Nikdo nemohl tušit, že se za pár oka­mži­ků sta­ne ono mís­to dějiš­těm odpor­né­ho masa­k­ru způ­so­be­né­ho šedým mer­ce­de­sem, zane­cha­je za sebou spous­ty mrtvých a ješ­tě víc zra­ně­ných. Vrah ute­kl ze spá­rů poli­cie, neza­ne­chal žád­né sto­py a pří­pad zůstal nevy­ře­šen. Když ale po něko­li­ka měsí­cích dosta­ne Bill Hodges, půl roku vyslou­ži­lý detek­tiv, dopis, ve kte­rém se záhad­ný muž při­hla­šu­je k tomu­to hrů­zostraš­né­mu činu, roz­hod­ne se na vlast­ní pěst pří­pad zno­vu otevřít a tzv. Mercedesového vra­ha vypá­t­rat.

Úvodní scé­na s klau­nem sedí­cím v šedém mer­ce­de­su při­pra­ve­ném na masa­kr je stej­ně půso­bi­vá jako v kniž­ní před­lo­ze. Možná je ješ­tě půso­bi­věj­ší díky výbor­né­mu zpra­co­vá­ní a divá­ko­vi dokon­ce pořád­ně roz­bu­ší srd­ce. Po úvod­ní scé­ně se sezná­mí­me s živo­tem una­ve­ným detek­ti­vem Hodgesem hra­ným Brendanem Gleesonem. Zbývá nám se sezná­mit se zápo­rá­kem seri­á­lu Bradym Hartsfieldem, kte­rý je ztvár­něn Harrym Treadawayem. Obě hlav­ní posta­vy jsou jako vytisk­nu­té 3D tis­kár­nou pří­mo z Kingova romá­nu a já si nedo­ká­žu před­sta­vit více se hodí­cí dvo­ji­ci do rolí hlav­ních hrdi­nů. Režie nám hlav­ní posta­vy před­sta­vu­je ze všech mož­ných úhlů a kaž­dý si tak může udě­lat doko­na­lý obraz o jejich vlast­nos­tech. Různé pro­stři­hy na masa­kr u Městského cen­t­ra skvě­le dodá­va­jí na atmo­sfé­ře a člo­vě­ka drží při pozor­nos­ti až do závě­reč­ných titul­ků.

Režii se v prů­bě­hu celé­ho pilo­tu poda­ři­lo nasta­vit tako­vé tem­po, se kte­rým bude vel­mi obtíž­né držet krok po celou dobu série. Děj se bude prav­dě­po­dob­ně ubí­rat tro­chu jiným smě­rem než v kniž­ní před­lo­ze, ale scé­náris­té odved­li u prv­ní­ho dílu skvě­lou prá­ci a doká­za­li, že to bude nej­spíš ten správ­ný směr, kte­rý bude bavit divá­ka od začát­ku až do kon­ce.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87599 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72252 KB. | 23.05.2024 - 13:22:59