Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway

Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway

Staz1
Staz1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Důchodce Ben Whittaker se v důcho­du tro­chu nudí, a tak se roz­hod­ne zúčast­nit kon­kur­zu na stá­žis­ty ve fir­mě, kte­rá se zabý­vá inter­ne­to­vých obcho­dem. Firma je plná mla­dých lidí, kte­ří to s počí­ta­čem umí a velí jim neú­nav­ná a do prá­ce zažra­ná Jules Ostinová. Ben má sice své mou­chy, ale není žád­ný zakom­ple­xo­va­ný sta­řík a kon­kurz zvlád­ne. Nic mu nebrá­ní, aby se rych­le ori­en­to­val v nové situ­a­ci. Postupně zvlá­dá i prá­ci na počí­ta­či a ješ­tě má něco, co mu mohou mla­dí spo­lu­pra­cov­ní­ci jen závi­dět. Jsou to život­ní zku­še­nos­ti, kte­ré umí vyu­žít. Protože je to doce­la cit­li­vý chla­pík, doká­že být svým mlad­ším kole­gům dob­rým par­ťá­kem. Jestliže si Ben své spo­lu­pra­cov­ní­ky rych­le zís­ká, pak s Jules to není tak snad­né. Ona dává fir­mě nápa­dy, je schop­ná je i rea­li­zo­vat a nesto­jí o žád­nou pomoc. Jen vlast­ní život jí utí­ká pod prs­ty a za úspě­chy v prá­ci musí pla­tit. Jak by mohl být stá­žis­ta Ben uži­teč­ný tako­vé suve­rén­ní a eman­ci­po­va­né ženě?

Staz1Scénář fil­mu napsa­la Nancy Meyers, kte­rá už není žád­na mla­di­ce (1949) a k fil­mo­vé­mu pří­bě­hu jis­tě nasbí­ra­la i pár osob­ních zku­še­nos­tí. Začínala jako scé­nárist­ka, postup­ně se posa­di­la i na reži­sér­ské křes­lo a v  posled­ních letech se jí poda­ři­lo nato­čit něko­lik fil­mo­vých kome­dií, kde sta­ví pro­ti sobě žen­ské a muž­ské role. Svižně napsa­né dia­lo­gy a výraz­né herec­ké dvo­ji­ce pak doká­za­ly, že fil­my si našly své nad­še­né divá­ky. V roce 2000 se ve fil­mu Po čem ženy tou­ží sna­žil neo­do­la­tel­ný Mel Gibson vypo­řá­dat s chá­pá­ním žen­ské­ho myš­le­ní. Jeho nad­ří­ze­nou mu zahrá­la Helen Haunt. Většinu komic­kých situ­a­cí zvlá­dal Mel Gibson. Nancy Meyersová film jen reží­ro­va­la. Snímek se pove­dl, a tak si napsa­la sama scé­nář pro film Lepší poz­dě než­li poz­dě­ji, kte­rý šel do kin 2003. Do kin šel film v roce 2003. Příběh sle­do­val zami­lo­va­ný pár, kte­rá tvo­řil stár­nou­cí milov­ník žen a své­rázná spi­so­va­tel­ka. Autorka scé­ná­ře mys­le­la na vyvá­že­ný herec­ký pro­stor pro oba hlav­ní pro­ta­go­nis­ty. Ten plně vyu­ži­li Jack Nicolson a Diane Keaton.

Staz2Film Stážista vyu­ží­vá zku­še­nos­ti z před­cho­zích úspěš­ných fil­mů a nabí­zí dal­ší vari­an­tu porov­ná­vá­ní život­ní­ho pří­stu­pu dvou věko­vě roz­díl­ných postav při řeše­ní běž­ných život­ních situ­a­cí. Základem jsou vtip­né dia­lo­gy roz­vi­nu­té do drob­ných herec­kých etud, kde neschá­zí humor s vyu­ži­tím gri­mas mís­to komen­tá­ře. To pocho­pi­tel­ně vyho­vu­je pře­de­vším Robertu De Niro v roli Bena. Aktivní a do prá­ce „zažra­nou“ Jules hra­je Anne Hathaway s cit­li­vos­tí a méně razant­ně, než by bylo vhod­né. Nekoná se sice kon­trast drs­né eman­ci­po­va­né ženy s cit­li­vým sta­řeč­kem, ale hlav­ní hrdin­ka dosta­la víc žen­ských rysů.

Staz3Všechno by to doce­la ladi­lo, ale potíž je, že se autor­ka scé­ná­ře obtíž­ně popa­so­va­la s rodin­ný­mi vazba­mi. Jules komu­ni­ku­je s rodi­či jen přes tele­fon nebo inter­net. Je to stu­de­né a není jas­ný důvod, proč se tak cho­vá. S man­že­lem Mattem pro­bí­ha­jí dia­lo­gy, ale je od počát­ku jas­né, že vztah nemá budouc­nost.  Závěr fil­mu pak půso­bí jako špat­ně napsa­ná pohád­ka a Anders Holm v roli man­že­la Matta nemá mno­ho šan­cí, jak pří­běh důstoj­ně zakon­čit. Role Matta není nijak pro­pra­co­va­ná a sto­jí ve stej­né řadě jako spo­lu­pra­cov­ní­ci z fir­my. Jsou to plo­ché posta­vy bez his­to­rie a jen k vypl­ně­ní pro­sto­ru pro hlav­ní hrdi­ny. Také pro­to asi vystu­pu­je do popře­dí výkon Roberta De Niro.

Stárnoucí her­ci si musí Nancy Meyersovou před­chá­zet, pro­to­že umí výbor­ně napsat posta­vy stár­nou­cích mužů i žen. Dokáže vystih­nout jejich poci­ty a sou­čas­ně dodat pří­bě­hu svě­ží nad­hled, kte­rý nepod­lé­há sen­ti­men­tál­ní­mu vzpo­mí­ná­ní na mlá­dí.

Film Stážista není žád­ný kome­di­ál­ní trhák, ale je nato­če­ný v poho­dě a to je z něj patr­né. Taky neza­tě­žu­je závaž­ný­mi úva­ha­mi a všech­ny pro­blémy se poda­ří vyře­šit. Kdo má rád Roberta De Niro nebo Anne Hathaway, ten si jejich herec­tví může v kli­du užít. Nancy Meyersová však už nato­či­la lep­ší fil­my.


Podívejte se na hodnocení Stážista na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17481 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71569 KB. | 25.06.2024 - 18:17:31