Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fotr je lotr - Není tchán jako tchán

Fotr je lotr - Není tchán jako tchán

Photo © 2000 Universal Pictures
Photo © 2000 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Greg (Ben Stiller) a jeho milen­ka Pam (Teri Polo) se vydá­va­jí na svat­bu Pameliny sest­ry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rod­ném měs­tě Pam a byd­liš­tě jejich rodičů-bývalého pro­dej­ce kvě­tin Jacka Byrnese (Robert De Niro) a jeho ženy Diny (Blythe Danner).Setkání s nimi není dva­krát příjemné-Greg totiž hned při veče­ři roz­bil vázu, ve kte­ré byl ucho­ván popel Jackovi zesnu­lé mat­ky a ani násle­du­jíc neby­lo příjemné.Po té, co byl Greg pro­zkou­šen na detek­to­ru lži, se dozvě­děl, že Jack je býva­lý agent CIA.A pak už se to jen hrnulo-nešťastnou náho­dou Greg pod­pá­lil altá­nek, kte­rý pro sva­teb­ča­ny vyro­bil Pamelin býva­lý mile­nec Kevin (Owen Wilson), omy­lem vypus­til do vol­né­ho pro­stře­dí Jackova kocou­ra Pan Jinkse (kte­rý pod­le slov Jacka nedo­ká­že pře­žít ve vol­ném prostředí)…A vůbec to teď vypa­dá tak, že téhle rodi­ně se Greg asi nikdy nezavdě­čí.

Po neče­ka­ném úspě­chu fil­mu Přeber si to! S Billym Crystalem a De Nirem se De Niro roz­ho­dl u kome­die zůstat. Jeho dal­ším pro­jek­tem je prá­vě ten­to film, zalo­že­ný na fil­mu Meet the Parent z roku 1992, kte­rý si De Niro pro jis­to­tu i produkoval.Nutno říct, že se mu to vypla­ti­lo, pro­to­že film v ame­ric­kých kinech vydě­lal přes 160 mili­o­nů dolla­rů.

Do hlav­ní role obsa­dil sebe a čím dál více popu­lár­něj­ší­ho komi­ka Bena Stillera (men­ší role v Nejbližší pří­bu­zen­stvo), kte­rý si svou kari­é­ru závrat­ně nastar­to­val svým režij­ním poči­nem Cable Guy s Jimem Carreyem, pokra­čo­val v střeš­tě­né kome­dii Něco na té Mary je a pak si zahrál s Edwardem Nortonem ve fil­mu Rabín, kněz a krás­ná blondýna.Přijal i váž­nou roli ve fil­mu Půlnoc nikdy nekon­čí a fil­mem Fotr je lotr se vrá­til na svo­ji sta­rou ozkou­še­nou parketu.A prav­da je tako­vá, že Stiller je jako komik dob­rý, a že se mu daří.

De Niro je standardní.Když pou­ži­ji slo­vo stan­dard­ní u jmé­na De Niro, tak to zna­mé­na, že jeho výkon je kla­sic­ky abnor­mál­ní a mě osob­ně se jeho pode­zří­va­vý fotr líbil o něco více, než trau­ma­ti­zo­va­ný mafi­án z Přeber si to!.Mezi Stillerem a De Nirem to jis­kří a já už se nemůžu dočkat, jak dopad­ne De Nirova sou­hra s Edwardem Nortonem v thrille­ro Score.Ale De Niro a Stiller nejsou jedi­ní zají­ma­vý her­ci z celé­ho filmu.Z dal­ších asi nej­ví­ce zaujme Owen Wilson (Armageddon, Tekrát na výcho­dě) jako mili­o­nář­ský truh­lář Kevin, Blythe Dannerová jako De Nirova man­žel­ka nebo Jack Rebhorn (Talentovaný pan Ripley) jako Larry.

Za režij­ní sto­lič­ku si pro­du­cent De Niro vybral v posled­ní době čím dál více anga­žo­va­něj­ší­ho Jaye Roache.Ten v posled­ní době reží­ro­val tře­bas kome­dii Austin Powers:Špión, kte­rý mě ojel (dost slabý-40%) nebo vel­mi zábav­nou spor­tov­ní hříč­ku Mystera Aljaška s Russellem Crowem.Jeho režij­ní umě­ní je lehce nad­prů­měr­né a pokud Roach nebu­de reží­ro­vat blbos­ti tipu Austin Powers, nebo neskles­ne k blbi­nám jako Zamilovaný pro­fe­sor, může­me se od něj dočkat ješ­tě něko­li­ka zají­ma­vých poči­nů.

Na konec si nechám skla­da­te­le Randyho Newmana-pro film slo­žil svě­ží pís­nič­ku Fool In Love, nomi­no­va­nou na Oscara a napsal i vel­mi dobrou kome­di­ál­ní hud­bu, kte­rá k tomu­to fil­mu pad­ne jako uli­tá.

Závěrem: Fotr je lotr, je vel­mi, ale vel­mi pří­jem­ná a svě­ží komedie.Kéž by tako­vých bylo víc.


Podívejte se na hodnocení Fotr je lotr na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05837 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71554 KB. | 23.06.2024 - 04:11:21