Kritiky.cz > Domácí rady > Stěhování v Praze

Stěhování v Praze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jestliže vás čeká stě­ho­vá­ní v Praze, bude dob­ré, když se ješ­tě před samot­nou akcí zamys­lí­te nad něko­li­ka zásad­ní­mi věc­mi. Že neví­te, kte­ré situ­a­ce máme na mys­li? Nevadí! My vám to totiž na násle­du­jí­cích řád­cích rádi pro­zra­dí­me. Proto čtě­te a inspi­ruj­te se spo­leč­ně s námi. Díky našim tipům si ušet­ří­te dost mož­ná nejen váš čas, ale také pení­ze.

Co si rozmyslet před samotným stěhováním?

Před samot­ným stě­ho­vá­ním v Praze bychom si měli roz­mys­let něko­lik základ­ních věcí. Nejde pou­ze pře­su­nout potřeb­né kous­ky z bodu A do bodu B. Při stě­ho­vá­ní to chce totiž sku­teč­nos­ti více pro­mys­let. Nejdříve se musí­me roz­hod­nout, zda se bude­me stě­ho­vat své­po­mo­cí nebo si k tomu při­zve­me pro­fe­si­o­ná­ly. Dále bychom se měli zamys­let nad tím, kam v novém bytě či domě věci ulo­ží­me. Když bude­me do nové domác­nos­ti nosit a poklá­dat náby­tek a dal­ší věci na už pře­dem roz­myš­le­ná mís­ta, usnad­ní­me si do budouc­na mno­ho prá­ce. Na samot­né věci pak potře­bu­je­me i něja­ký obal, do kte­ré­ho je zaba­lí­me a budou tak chrá­ně­ny před pří­pad­ným poško­ze­ním. Velmi dob­ře slou­ží ke stě­ho­vá­ní kla­sic­ké pev­né kar­to­no­vé kra­bi­ce. Pak už posta­čí jen vět­ší izo­le­pa a stě­ho­vá­ní může začít.

Koho na stěhování oslovit a čím věci převézt?

Jak už jsme výše naťuk­li, musí­me si prv­ně ujas­nit, zda máme kolem sebe rodi­nu či přá­te­le, kte­ří nám se stě­ho­vá­ním pomo­hou. Nutno však říci, že stě­ho­vá­ní může zabrat poměr­ně dost času a také k němu bude­me potře­bo­vat stě­ho­va­cí vůz či dodáv­ku. Dále musí být stě­hu­jí­cí oso­by v dob­ré kon­di­ci. Těžší věci, jako jsou sto­ly či kuchyň­ské spo­tře­bi­če, doká­ží pro­vě­řit kon­dič­ku i stat­ných mužů. K stě­ho­vá­ní pak může­me potře­bo­vat i spe­ci­ál­ní nářa­dí, jako je např. plo­ši­na či rudl. Pokud tyto věci nemá­me doma, bude­me si je muset někde vypůj­čit a to něco sto­jí. Ve výsled­ku tak musí­me vždy zvá­žit, jaký způ­sob stě­ho­vá­ní pro nás bude prak­tič­těj­ší a i méně finanč­ně nároč­ný. Když si vše spo­čí­tá­me, může­me totiž zjis­tit, že nás stě­ho­vá­ní za pomo­ci stě­ho­va­cí služ­by vyjde ve výsled­ku dale­ko lev­ně­ji. Když napí­še­me do našich vyhle­dá­va­čů stě­ho­vá­ní Praha, může­me si situ­a­ci uleh­čit díky zmí­ně­ným pro­fe­si­o­ná­lům. Ti vět­ši­nou pra­cu­jí sys­te­ma­tic­ky, zna­jí po Praze nej­růz­něj­ší zkrat­ky a věci tak pře­ve­zou z jed­no­ho mís­ta na dru­hé rych­le a hlav­ně bez­peč­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49983 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72247 KB. | 22.05.2024 - 03:09:54