Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze Hranaři - 40 %.

Recenze Hranaři - 40 %.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film reži­sé­ra Tomáše Zelenky je dle tvůr­ců thriller o korup­ci a poli­ti­ce. Já bych film cha­rak­te­ri­zo­va­la jak čes­ký thriller s pohád­ko­vým kon­cem, kte­rý je o lidech žijí­cích na hra­ně záko­na. Scénáristé Oto Klempíř a Jiří Hubáček se pus­ti­li do téma­tu korupč­ní­ho pro­stře­dí sou­čas­né­ho pod­ni­ka­tel­ské­ho svě­ta a lob­bis­tů.
Hlavní hrdi­no­vé jsou pod­ni­ka­te­lé Sláma a Hlož, kte­ří nejsou žád­ní nováč­ci a zdá se jim , že je nic nemů­že pře­kva­pit. Ani pro pani Slámovou(Vilma Cibulková) nejsou pra­po­div­né pod­ni­ka­tel­ské prak­ti­ky ničím novým a pani Hložová(Kateřina Brožová) se tvá­ří, že v mode­lin­go­vé agen­tu­ře je vše v pořád­ku a počest­né. Och, jak se všich­ni pře­po­čí­ta­li. Je stá­le dost lidí, kte­ří umí stej­né vari­an­ty obchá­ze­ní pra­vi­del a v pří­pra­vě výbě­ro­vé­ho říze­ní mají v ruká­vě dal­ší esa. A do toho se mota­jí něja­cí agen­ti z Ruska a dal­ší tajem­ný agent, kte­rý sko­ro nemlu­ví a jen se tajem­ně dívá. Takové ztě­les­ně­né tajem­no a neu­r­či­to umí zahrát jen Jan Tříska. Prostě padou­cho­vé , kam se jen podí­váš, a tak musí Sláma z kola ven. Film se dosta­ne do tem­pa, sem tam pad­ne mrt­vo­la, ale divák se nemu­sí děsit. Na kon­ci čeká pro méně špat­né a vlast­ně klad­né hrdi­ny vysvo­bo­ze­ní a mod­rá oblo­ha.
Film má sviž­ný spád a rych­lé stří­dá­ní pro­sto­ru i akté­rů nutí divá­ka neu­stá­le pře­mýš­let, kdo kam pat­ří, kdo koho sle­du­je a co se chys­tá. Ještě že pomá­ha­jí osvět­lu­jí­cí titul­ky.
Hudba Zdeňka Merty dává fil­mu holly­wo­od­ský nádech. V pod­sta­tě urču­je tem­po scén, cha­rak­te­ri­zu­je nála­du situ­a­cí a výraz­ně osla­zu­je závěr fil­mu. Tady si tvůr­ci zahrá­li na holly­wo­od­ský vel­ko­film.
Ve fil­mu najde­me scé­ny na pokra­ji grotesky,naivního pře­hrá­vá­ní i rea­lis­tic­ky chlad­né likvi­dač­ní scé­ny. Tvůrci tak balan­cu­jí na hra­ně drs­né­ho fil­mu ze sou­čas­nos­ti a jakési pohád­ko­vé fik­ce svě­ta korup­ce a rádo­by pocti­vých hrdi­nů.
Snahu scé­náris­tů a reži­sé­ra o zachy­ce­ní pro­ple­te­né­ho pro­stře­dí lob­bis­tů a vše­ho­schop­ných exis­ten­cí se s ver­vou sobě vlast­ní sna­ži­li ztvár­nit popu­lár­ní her­ci. I na malé role se poda­ři­lo tvůr­cům fil­mu pře­mlu­vit uzná­va­né her­ce( Michal Dlouhý, MilanKňažko, Vladimír Kratina, Norbert Lichý, Václav Postránecký).
Role vype­če­ných dare­bá­ků se schop­nos­tí se měnit jako cha­me­le­ón bar­vu si s chu­tí zahrá­li Martin Dejdar a Jiří Langmajer(Lulu). Oba doda­li svým posta­vám cha­rak­te­ris­tic­ké vněj­ší zna­ky i sebe­jis­to­tu prás­ka­ných a dušev­ně ome­ze­ných jedin­ců. Jakési klad­né hrdi­ny si pocti­vě ode­hrá­li Saša Rašilov a Miroslav Etzler. Zejména Saša Rašilo si vyzkou­šel dal­ší rejstřík svých herec­kých schop­nos­tí - akč­ní­ho hrdi­nu. No, proč ne. Třeba se mu poštěs­tí jin­dy zís­kat lep­ší scé­nář. Miroslav Etzler zahrál to, co umí dob­ře! Rozhodný a drs­ný chlap s cit­li­vou duší. A stej­ně tak si pora­di­la se svou rolí Vilma Cibulková. Její role zku­še­né potvo­ry, kte­rá si je vědo­ma svých mož­nos­tí i odhad­nout rizi­ka cho­vá­ní, je prav­di­vá. Škoda, že se něco tako­vé­ho nedá říci o Kateřině Brožové. Její posta­va je však napsa­ná jako naiv­ní husič­ka, kte­ré nemů­že divák moc uvě­řit. Slabé dia­lo­gy v pod­sta­tě hereč­ku dosta­ly do sla­bé­ho prů­mě­ru.
Ačkoliv se film tvá­ří váž­ně a drs­ně, musí se divák při­pra­vit na cel­ko­vě nevy­vá­že­nou podí­va­nou a nesmí nad fil­mem moc pře­mýš­let. Něco se poved­lo víc a něco méně. Snaha fil­ma­řů o zachy­ce­ní korupč­ní­ho pro­stře­dí a všu­dypří­tom­né sle­do­vá­ní něko­ho někým je zřej­má. Ale pří­liš mno­ho postav, pří­liš vzta­hů a nejas­ných vazeb kom­pli­ku­je ori­en­ta­ci v ději a vytvo­ří povrch­ní a nepře­hled­nou mota­ni­ci a ztrá­cí se tím věro­hod­nost. Proto se ani sebe­lep­ším her­cům nepo­da­ři­lo dát fil­mu dosta­teč­nou prav­di­vost.
Výrazně se ve fil­mu pro­sa­di­la kame­ra Karla Fairaisela. Tomu se poda­ři­lo dodat fil­mu sku­teč­nou kva­li­tu sní­ma­ných zábě­rů. Ale to na cel­ko­vé dob­ré hod­no­ce­ní fil­mu nesta­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00562 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71625 KB. | 13.06.2024 - 22:36:42