Kritiky.cz >

Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %)

Událost roku 2012, za kte­rou bylo avi­zo­vá­no setká­ní dvou herec­kých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém dis­tri­buč­ním celo­ve­čer­ním hra­ném fil­mu reži­sé­ra Jiřího Stracha (Anděl páně) a sce­náris­ty Marek Epstein (Václav,... Read more »

Decibely lásky – Recenze – 20%

Decibely lás­ky jsou let­ním muzi­ká­lem plným roman­ti­ky a pís­ni­ček Michala Davida, kte­rý film spo­lu­pro­du­ko­val a hra­je v něm sám sebe ve scé­ně, kte­rá se ode­hrá­vá na jeho kon­cer­tu. V pod­sta­tě jde o jakési vol­né... Read more »

Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta

Ve fil­mu Decibely lás­ky jste si vyzkou­šel  kro­mě herec­tví  růz­né dis­ci­plí­ny – tanec, zpěv, hru na kla­vír, jízdu na pope­lář­ském voze -  co z toho bylo pro vás novin­kou a co... Read more »

Decibely lásky

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek,... Read more »
Stránka načtena za 3,04376 s | počet dotazů: 178 | paměť: 47391 KB. | 22.04.2024 - 14:39:50