Kritiky.cz >

Grindhouse: Planeta Teror

Když se Muldoon za pomo­ci vojen­ské jed­not­ky roz­hod­ne zmoc­nit zákeř­né­ho viru, roz­hod­ne se jeho stvo­ři­tel Abby jej zni­čit, aby nepa­dl do jeho rukou. Jenomže nebez­peč­ný zele­ný oblak zane­se vítr... Read more »

Žena ve vodě

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, Znamení a Vesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě... Read more »

Poseidon

Předělávka původ­ní­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu ze 70. let o sku­pin­ce „vyvo­le­ných“, kte­ří se sna­ží ve zdra­ví dostat z pře­ko­ti­vší se vel­ké, dlou­hé zao­ce­án­ské lodi (o čemž mají sna­hu vás pře­svěd­čit prv­ní zábě­ry). Zápletka je... Read more »
Stránka načtena za 2,47649 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47046 KB. | 14.07.2024 - 18:23:31