Kritiky.cz >

Rozhovor s Galinou Miklínovou

Lichožrouti  mají svůj prv­ní film, kte­ré­mu před­chá­ze­ly tři dnes už kul­tov­ní kni­hy plné licho­žrou­tích dob­ro­druž­ství od Pavla Šruta s vaši­mi ilu­stra­ce­mi. Co ale před­chá­ze­lo kni­hám? Kde se vza­li a kdo vymys­lel... Read more »

Galina Miklínová

Spoluautorka scé­ná­ře, autor­ka výtvar­né podo­by a reži­sér­ka Lichožroutů. Režisérka, výtvar­ni­ce ani­mo­va­ných fil­mů a ilu­strá­tor­ka Galina Miklínová vystu­do­va­la Vysokou umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Praze, ate­li­ér fil­mo­vé a tele­viz­ní gra­fi­ky u prof. Jiřího Barty (1991-1997). V roce 1995... Read more »

Lichožrouti – 70%

Punkoví vs. mafi­án­ští ponož­ko­žrou­ti Lichožrouti byli odha­le­ni, popsá­ní a zachy­ce­ni na fil­mo­vé plát­no! A o koho že jde? Kdo četl tri­lo­gii Pavla Šruta, už ví, že se jed­ná o malé tvo­reč­ky, živí­cí se ponož­ka­mi... Read more »
Stránka načtena za 2,50897 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47537 KB. | 25.04.2024 - 17:01:03